Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Postní zpravodaj č. 2. - Svatojosefské číslo

Postní zpravodaj č. 2. - Svatojosefské číslo

Postní zpravodaj č. 2. – Svatojosefské číslo

Farnost Bory, Netín, Velké Meziříčí

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, tzn. v Borech 20, v Netíně 17 a v VM 35 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci na  https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na následující týden bude spuštěna v neděli ve 12:00.

 

Bohoslužby na slavnost sv. Josefa – pátek 19. března, možnost získat plnomocné odpustky

Buď zdráv, ochránce Vykupitele a snoubenče Panny Marie! Tobě Bůh svěřil svého Syna, do tebe Maria vložila svou důvěru; s tebou Kristus dorostl v muže. Svatý Josefe, buď i naším otcem a veď nás cestou života. Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu, a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.

Velké Meziříčí v 6, 7, 8, 17 a 18 hod. Mše sv. v 18 hod. bude také on-line.
Na všech pět mší svatých v Meziříčí je nutná rezervace!

Možnost svátosti smíření 6:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 19:00 – 21:00

Dolní Bory v 18:00 a Netín v 18:30, obě bez rezervace.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků o slavnosti sv. Josefa:

Zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, zřeknutí se jakéhokoli hříchu, modlitba nebo úkon zbožnosti ke cti sv. Josefa.

Pro seniory a nemocné: Zřeknutí se jakéhokoli hříchu. Jakákoliv modlitba ke cti sv. Josefa – útěchy nemocných a patrona dobré smrti. Obětovat s důvěrou své bolesti nebo nesnáze života milosrdnému Bohu. Úmysl splnit podmínky jakmile to bude možné (zpověď, svaté přijímání).

Slovo faráře

Postní doba je dlouhá a někdy nám může připadat únavná. Ve stále trvajících pandemických omezeních jsme taky unavení, světlo na konci tunelu zatím nevidíme. Nemůžeme se zaměřovat na to, co je zatím v nedohlednu, jen doufat, že až to přejde, budeme dělat to nebo ono. Ale musíme se ptát, co dnes mohu dělat, abych šel dál. Zaměřit se na konkrétní kroky a mít z nich radost. Mít radost z práce, kterou mohu dělat, mít radost z péče o druhé, mít radost z toho, že se mohu modlit s vědomím, že Bůh o mně ví a že mě slyší.

To, co je stále živé a co mě udržuje v pozornosti v době pandemie a v době postní, je Boží slovo. Všechny texty postní doby přináší výzvu k obrácení od model ke Kristu. Modla je náhražka za Boha. Není vždy lehké modlu v životě pojmenovat a zříci se jí, protože si život bez ní neumíme představit. Modla je mrtvá, Kristus je živý, Kristus dává životu smysl a radost. Jeden italský kapucín napsal: „Je toho mnoho, co děláme pro Boha, ale bez Boha“. Mnoho práce a mnoho aktivit je také modla. Nejde jen tedy o to, kolik toho dělám, ale zda dovolím Bohu, aby vstoupil do mých plánů.

Současná situace nepřeje tomu, aby alespoň v rámci omezení začala příprava dětí k prvnímu svatému přijímání v kostele při bohoslužbách. Proto prosím rodiče a vás všechny, kteří jste s dětmi v kontaktu, abyste dětem v přípravě pomáhali. Děti dostávají každý týden materiály ke zpracování a v nedělních ohláškách při mši svaté online je zařazeno okénko pro děti a jejich rodiče.  Mluvte s dětmi o Kristu, modlete se s nimi a modlete se za ně.

Velikonoční svátky budou jistě s řadou omezení, podle možností se pokusíme bohoslužby připravit tak, abyste se mohli slavnostní liturgie účastnit. Papež František vybízí věřící, aby ve sledování velikonočních obřadů dali přednost sledování online přenosů s místními biskupy. 

V letošním roce neplánujeme před Velikonocemi společnou kající bohoslužbu, ale už teď dáváme více příležitostí k přijetí svátosti smíření. Prosím, využijte možností i v dopoledních hodinách v kostele ve Velkém Meziříčí. Záměrně jsou to dny úřední, kdy se častěji cestuje do města i z okolí. Rozšířený čas je v pondělí 9-10, ve středu 9-10, v pátek 9-10, 14-16, 19-21 a v neděli 14-16. V Borech a v Netíně vždy v neděli od 10-11. Zpovídáme také vždy půl hodiny před začátkem bohoslužeb.

Děkuji všem, kdo stále pomáhají životu farnosti v různých službách kolem liturgie a zvláště dnes děkuji těm, kdo pravidelně uklízí kostel. Děkuji všem také za finanční pomoc farnosti.

o. Pavel

Nečekané situace, zaskočení - třeba Covid a jak se k nim postavit?

V druhém postním týdnu jsme při ranní bohoslužbě četli začátek Josefova příběhu, kterého jeho vlastní bratři prodali do Egypta. Určitě to nečekal, byl tím zaskočen, ale nedokázal s tím nic udělat. Možná máme také podobnou zkušenost, kdy jsme si někdy s něčím nevěděli rady. A proto je dobré alespoň občas zabrousit do Písma a inspirovat se postavami, jejichž příběhy jsou v něm popsány. Jak reagoval Josef? Přijal situaci, kterou procházel, zachoval si víru v Hospodina a on ho neustále provázel. Ať už to bylo v Putifarově domě, nebo po falešném obvinění ve vězení, až nakonec na faraonově dvoře. Jakoby si ho Bůh připravoval k tomu, aby zachránil svět od hladu. A bylo to jenom díky tomu, že ať se nacházel kdekoli a prožíval jedno zklamání za druhým, vždy zůstal věrný Hospodinu a věřil, že to jednou skončí a má to smysl.

Dost často jsme na tom podobně, procházíme situacemi, které jsme nečekali a které nás zaskočili a otázka je, jaké byly naše reakce? Můžeme se porovnat s Josefem, anebo jsme jeho postojem zahanbeni? Svůj život sice máme ve svých rukou, ale pravda je, že když člověk pozve Boha do svého života, věci se potom odvíjejí úplně jinak. Prožívám to tak celý život a mám zkušenost i se situací, když člověk ztratí životního partnera. Jsou věci a události, na které se nikdy nedokážeme předem připravit a právě na tom jak se k nim postavíme, se ukáže kvalita naší víry a důvěry v Boha. On je s námi ve všech situacích, i v těch, které bychom mu dokázali vyčíst jako nelásku. Pravda je, že podobně jako u Josefa nikdy nebudeme znát smysl těchto událostí, ale čas vždy ukáže, jaký smysl to, co jsme prožili, má nebo měl. Je to podobné jako u Josefa jenom s tím rozdílem, že on si zachoval důvěru po celou řadu let, i přes různá zklamání, kterými i v Egyptě prošel, zatím co my rezignujeme velmi brzy. Ztrácíme důvěru, a pokud úplně nerezignujeme, tak jsme v pozici, že Bohu vyčítáme to, co se v našem životě stalo.

Zkusme změnit svůj přístup, své myšlení a svá slova k tomu, aby z nich na okolní svět dýchla naše důvěra a optimismus, které tento, převážně negativně smýšlející svět, potřebuje ze všeho nejvíc. Ať Vám všem v tomto úsilí Pán žehná.

jáhen Stanislav

Svátost smíření

Během postní doby se připravujeme na Velikonoce, na oslavu zmrtvýchvstání Páně. Též se připravujeme obnovit svoje křestní závazky při liturgii velikonoční vigilie. Jak se na toto všechno připravit? Kristus nám k tomu ve své církvi dává vhodné prostředky. Zvláště jeden je k takové přípravě zvláště příhodný. Je to svatá zpověď.

Křest maže hřích, činí z nás Boží děti, uzpůsobuje člověka, aby mohl přijmout dar spásy. Nicméně v nás převládá následek prvotného hříchu a jsme vystaveni pádu do hříchu, a to jak lehkého, tak i těžkého. Jistě, bojujeme s pokušením, ale pády jsou časté.1

Kristus zná člověka, a tak ustanovil svátost pokání pro všechny, kdo po svatém křtu stále upadají do hříchů. Díky tomu je vždy možné se obrátit a znovu získat milost ospravedlnění.2 Kdo přistupují ke svaté zpovědi, dostávají od Božího milosrdenství odpuštění hříchů, kterých se proti Bohu dopustili, a zároveň se smiřují s církví, kterou zranili svými hříchy a která svou láskou, příkladem a modlitbami pracuje na jejich obrácení.3

Jsme tedy Kristem zváni, abychom se v postní době připravili na obnovu křestních závazků tím, že svatou zpovědí očistím duši tak, aby zářila milostí posvěcující jako ve chvíli svatého křtu. Pozvání platí nejenom v tomto období, ale vždy, když duši tíží hřích.

o. Jaroslav

[1] Srov. Martín, José Manuel, Souhrn křesťanské víry, Axis: Brno, s. 197.

2 Srov. Katechismus, 1446.

3 Srov. Lumen gentium, 11.

Výročí

V pátek 19. března vzpomene nedožité 145. výročí narození Mons. ThDr. Judr. Josefa Kratochvíla, preláta brněnské kapituly a rodáka z Oslavice. Narodil se 19. března 1876 v Oslavici, na kněze byl vysvěcen v roce 1900, po smrti brněnského biskupa Mons. Josefa Kupky působil v letech 1941 – 1946 jako kapitulní vikář a po odstranění brněnského biskupa Karla Skoupého opět jako kapitulní vikář, a to v letech 1953 – 1968. Zemřel 6. května 1968 v Brně, kde je také pohřben na Ústředním hřbitově.

 

Patris corde

Jistě jste již zaznamenali, že letošní rok vyhlásil papež František jako rok sv. Josefa. V nás je to poznat hned, jak vstoupíte do farního kostela, protože na čelním místě vpředu je vystavena ikona sv. Josefa. Také muži se mohou zapojit do společné postní výzvy, ve které si chceme odřeknout alkohol. Tím, co ušetříme, přispějeme českým salesiánům do Bulharska. Vy, kteří jste se zapojili, jste zváni na společnou mši sv. v pátek na sv. Josefa do kostela ve Velkém Meziříčí ve 20:00.

Proč ale právě letos máme více prožívat sv. Josefa? Pojďme se podívat, jak na to papež František přišel! Není pochyb o tom, že Josef si naši úctu zaslouží, vždyť se o něm na více místech zmiňují hned oba evangelisté, kteří píší o Ježíšově dětství. Hádejte, kteří to jsou? Odpověď najdete, pokud dočtete tento článek až do konce! V dokumentech církve se často mluví o svatých. Nejčastěji samozřejmě o Panně Marii, hned na druhém místě ze všech světců se nejčastěji dočteme o sv. Josefovi. Dáváme mu i různé tituly, třeba Pius XII. ho prohlásil za „Patrona dělníků“ a Jan Pavel II. za „Ochránce vykupitele“; často Josefa vzýváme jako „patrona šťastné smrti“. A ještě před oběma zmiňovanými papeži žil blahoslavený Pius IX., který sv. Josefa 8. prosince 1870 nazval „Patronem katolické církve“. Od této události loni uplynulo 150 let a při této příležitosti papež František vyhlásil rok sv. Josefa a vydal apoštolský list Patris Corde (Otcovským srdcem). Svatého otce k tomuto kroku přiměla i probíhající pandemie, ve které si uvědomuje, jak jsou důležití obyčejní lidé, kteří nejsou na prvních stránkách deníků, ale spíše v pozadí. Ať už jsou to zdravotníci v první linii nebo ti v linii druhé, třeba rodiče, kteří při zaměstnání ještě musejí svoje dětmi doprovázet on-line výukou. Tito všichni bezejmenní se podobají sv. Josefovi, který nebyl moc vidět, ale svědomitě plnil svoje poslání.

Papež svůj list rozčlenil do několika kapitol, v každé si všímá některé z Josefových vlastností. První a druhá kapitola nesou názvy Milovaný otec a Něžný otec. Josef byl totiž muž, který dovedl milovat. Přestože jistě měl úplně jiné sny o rodinném životě, nezahořkl, nevymlouval se na to, že je pouhým pěstounem a že nemohl zplodit svého syna. Ale miluje svoji rodinu naprosto bez výhrad a výmluv. On obětuje svůj život pro rodinu a pro poslání Spasitele, které nesl jeho syn. Tato oběť je přitom plná něhy a lásky.

Poslušný otec, Přívětivý otec – Otec, který přijímá – to jsou nadpisy dalších kapitol. V nich papež vyjmenovává všechny sny, skrze které Bůh vedl sv. Josefa. Schválně, kolik snů napočítáte a jaké pokyny skrze ně Josef dostal? Odpověď najdete opět na konci článku. Papež tady vyzdvihuje neskutečně rychlou reakci sv. Josefa na Boží pokyny. Řeší, jestli dá podnět k ukamenování své snoubenky nebo jestli má jako uprchlík utéct do cizí země,… A všechna další dramata, která prožívá – vždy je překonává svojí jemnou vnímavostí vůči Božímu volání a rychlým uposlechnutím Boží výzvy. Tak zachraňuje svoji ženu i syna.

Další kapitoly nesou názvy Otec odvážně vynalézavý a Pracující otec. Sv. Josef totiž nebyl jen posluchačem a pasivním vykonavatelem Božích příkazů. Musel zapojovat veškerý svůj důvtip i zručnost, aby ochránil svoji rodinu a zabezpečil její chod. Třeba v Betlémě, když všechna místa jsou už obsazená, přetvoří chlívek v místo, kde se může narodit člověk. Nebo když během jediné noci sbalí celou rodinu a uprchnou do ciziny. Celý život se nebojí práce a musí zajistit obživu pro rodinu i v zemi, kde nikoho neznají a kam přicházejí s prázdnými kapsami…

V posledním oddílu listu nazvaném Stín Otce se František dívá na Josefa jako muže, který odráží vlastnosti Boha Otce. Dík tomu může Ježíš nebeského Otce věrně poznávat podle toho, jak se chová jeho otec na zemi.

Milí farníci, neberme tento list jen jako něco, co se napsalo ve Vatikánu. Zkusme si jej přečíst i v originálním znění, není to četba pro zkušené teology, ale pro každého člověka. 10stránkový list můžete získat třeba z webu našeho biskupství www.biskupstvi.cz/2020-12-15-patris-corde. Vezměme si nějakou vlastnost sv. Josefa a chvíli nad ní uvažujme – rozjímejme, další den můžeme přemýšlet zase o jiné. Uvidíte, že postava pěstouna Páně je velice zajímavá a že tento světec má co říci každému z nás!

A správná odpověď z druhého odstavce tohoto článku? O Josefovi mluví evangelisté Matouš a Lukáš. Ve čtvrtém odstavci byla další otázka, správná odpověď je, že sny byly celkem čtyři. První vedl Josefa k tomu, aby přijal Marii za manželku; druhý aby uprchnul do Egypta; třetí informoval, že se už může z Egypta vrátit a ze čtvrtého se dověděl, že se kvůli králi Archelaovi nemá vracet do Judska, ale na území Galileje.

o. Karel

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Anděl Páně v noci otevřel dveře žaláře.
(Sk 5,19)
Nahoru