Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. O farnosti
  3. Kostely a kaple

Kostely a kaple

Kostely ve farnosti: sv. Mikuláše - Velké Meziříčí, sv. Kříže - Velké Meziříčí (Špitálek), Nejsvětější Trojice - Velké Meziříčí (Moráňský hřbitov), sv. Marka - Mostiště, sv. Zdislavy - Lavičky

Kaple ve farnosti s pravidelnou bohoslužbou: sv. Václava a Izidora v Hrbově, sv. Rodiny ve Vídni, Božího Milosrdenství v Oslavici, sv. Zdislavy v Domově důchodců, sv. Zdislavy v nemocnici

Kostel farní sv. Mikuláše

kostelvmFarní chrám sv. Mikuláše tvoří společně se zámkem přirozenou dominantu města Velkého Meziříčí. Jeho počátky sahají hluboko do středověku. Na základě objevu raně gotického portálu v severní části kostela (1947) lze výstavbu chrámu datovat přibližně do druhé třetiny 13. století. První zmínka o kostele a duchovní správě ve městě pochází z r. 1317, kdy byl zdejším duchovním správcem - zderazským proboštem Sobkem - potvrzen dar Mařky ze Lhoty. Ta kostelu darovala 3 lány v Balinách a některé liturgické potřeby. Současná podoba chrámu je výsledkem několika přestaveb. V pramenech se jako první z nich uvádí mezi léty 1400-1420, tedy v době, kdy městu vládl bohatý šlechtic Lacek z Kravař a jeho potomci. V tomto období dochází k rozšíření původně jednolodního kostela o boční, jižní loď. Ve svornících křížové klenby jižní lodi pak nalezneme erby pánů z Lomnice, z Kravař a z Pernštejna. Stejným typem klenby byl zaklenut i presbytář. V téže době vyrůstala na západní straně kostela věž se svojí čtvercovou základnou, která byla dokončena někdy před rokem 1420 a dosahovala výšky téměř osmdesáti metrů.

Další přestavba v letech 1465-1479 přinesla nové zaklenutí původně dřevěné plochostropé hlavní lodi síťovou klenbou a její rozdělení na dvě nestejně široké části. Právě tento druh klenby je charakteristický pro moravské pozdně gotické stavitelství (Velká Bíteš, sv. Jakub v Brně, aj.). Dokončení obou přestaveb dokazuje v závěru jižní lodi namalovaný kalich s letopočtem 1479. Kostel byl v tomto období v držení utrakvistických kněží, které v roce 1576 vystřídali luteránští duchovní správci. Boje mezi konfesemi znamenaly pro kostel velké ztráty v jeho vnitřním vybavení. Z původního inventáře se tak do dnešních dnů zachovala pouze dřevěná socha Panny Marie z první poloviny 14. století od neznámého brněnského řezbáře. Po ukončení těchto bojů byl kostel opraven a proběhla též renovace interiéru. V roce 1679 byl 24. června nově vysvěcen olomouckým světícím biskupem Janem Josefem Breunerem (svatojánská pouť). Vybavení kostela je převážně z období baroka.

Po mnoha požárech byla kostelní věž v roce 1813 snížena na dnešních 64 metrů. Věž má v základu čtverec o hraně 10 m se zdmi širokými dva a půl metru. Cyrilometodějský kříž na vrcholu měří 3,6 m.Současné věžní hodiny s prosvětleným ciferníkem (průměr 4,20m, největší v ČR) zhotovila v roce 1949 firma Václav Dvořák z Vyškova. V roce 1958 přešla věž z majetku města do vlastnictví církve.

Na věži je šest zvonů - sv. František a Umíráček z 18. století; sv. Mikuláš, sv. Cyril a Metoděj, Panna Maria a sv. Josef byly odlity pod dohledem zvonařů Manouška a Knose roku 1969 v nedalekých Martinicích. V patře nad zvony měl byt věžník, jehož úkolem bylo dohlížet na město. V letních měsících (červen-srpen) je přístupný ochoz na věži, z něhož je krásný výhled na celé Velké Meziříčí.

Zvony velokmeziříčského kostela sv. Mikuláše:

Sv. Mikuláš
Váha: 2 180 kg
Ladění: C 1
Nápis: Sv. Mikuláši, svému patronu, věnuje farnost velkomeziříčská
Výzdoba: symbolické dějiny Velkomeziříčska

Sv. Cyril a Metoděj
Váha: 1 150kg
Ladění: Es 1
Nápis: Sv.Cyril a Metod kázali nám spásu.
Nezhyne rod, jenž věřit neustane, dědictví otců zachovej nám Pane.
Výzdoba: rozevřený list na větvičce lipových listů a letopočty 819 - 1969, nahoře - zvířátka a ptactvo kraje

Panna Maria
Váha: 850 kg Ladění: F 1
Nápis: Maria, pomocnice křesťanů, oroduj za nás.
Zbudovala farnost velkomeziříčská
Výzdoba: reliéf Matky Boží, nahoře - rostliny a květy kraje.

Sv. Josef
Váha: 550 kg Ladění: As 1
Nápis: Svatý Josefe, záštito rodin, oroduj za nás.
Sám Bůh Ti dal pod ochranu synáčka a svatou Pannu.
Výzdoba: sedící sv. Josef, kolem dokola znaky zdejších firem.

Sv. František
Váha: 127 kg
Nápis: Tento zvon jest slit ke cti a chvále Blahoslavené P. Marie za pulmistra pana Jana Baptista Delinče.
Anno 1791 Franz Vaněk přelil mne v Jihlavě.

Umíráček
Váha: 33 kg
Nápis: Sancta Maria ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae Anno 1706.

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Vezměte. To je mé tělo.
(Mk 14,22)
Nahoru