Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Archiv aktualit

Aktuality

Karmelská pouť 2024 v Heřmanově - neděle 14. července

Karmelská pouť plakátek 2024 jpg

Prohlídky kostela 2024

Prohlídky kostela jpg nový

Prázdninová hra o poklad sv. Mikuláše

Hra o poklad sv. Mikuláše jpg

Zápis ze setkání PRF VM dne 19. června 2024

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Velké Meziříčí dne 19. 6. 2024 

Jan Kříž, kaplan

Pavel Janoušek, Oslavice

Petr Bradáč, Velké Meziříčí

Martina Sedláčková, Hrbov

Marie Marková, Velké Meziříčí

Marie Žerdin, Velké Meziříčí

Helena Vávrová, Vídeň, omluvena

Anna Rosová, Velké Meziříčí

Martina Vávrová, Mostiště

Bohumil Poláček, výpomocný duchovní

Stanislav Krejčí, jáhen

Martin Prášek, Lavičky

Jiří Vávra st., Mostiště

Jakub Doležal, Mostiště

Stanislav Michal, Velké Meziříčí

Michaela Kazdová, Velké Meziříčí

Pavla Kamanová, Velké Meziříčí

Jana Kotačková, Velké Meziříčí

                                                                   

Podněty k projednání:

Katecheze pro děti a rodiny – ohlédnutí:

a)nedělní mše svaté z pohledu rodin s dětmi: 

 i.převažuje spokojenost

ii.dětský koutek vyhradit dětem do 4 let

iii.sjednotit vedení liturgie

iv.vyřešit rozdávání přímluv mezi školáky                                                               

v.dořešit přinášení smajlíků, zkusit stavění kříže z dřevěných kostek přinesených v průvodu (inspirace odjinud)

b) čtvrteční katecheze (17h.) a páteční modlitební setkání (8,30h.) pro rodiče (maminky) a předškolní děti: víc povzbudit maminky s malými dětmi

c)ministrantské schůzky: možnost využívat víc i Špitálek, popřípadě jeho zázemí

Průvodcovská služba:

a) zkušenosti s průvodcovskou službou (Noc kostelů a Letní pouť)

i.poděkování dobrovolným průvodcům (tým 11 lidí), hlídačům, redaktorce textu, městu (za přístup na věž o Noci)

ii.průvodci absolvovali školení v Brně

iii.další případné využití při významných příležitostech

b)vyúčtování dotace města až za na konci roku

Noc kostelů:

a)zkušenost veřejnosti převážně kladná

b)návrhy pro rok 2025 (např. výměna sborů nebo programu s Netínem a Bory…)

c)všude po diecézi (ale třeba i z muzeí) si letos stěžovali organizátoři na menší účinek propagace a menší zájem veřejnosti

Pátrací hra po měst před letní poutí 2024:

a)hodnocení a zkušenost pro rok 2025

b)poděkování autorce (M.Žerdin) a dalším zapojeným

c)zkusit příští rok zaměřit na teen (např. únikovka?) a nebo na ZŠ

Poznámka: Využití jednoho patra věže pro tzv. kuličkovou dráhu je ještě otevřené, pokud by to nebyla jen atrakce, ale výchovně vzdělávací záležitost:

a)podmínkou ze strany farnosti je předložení výchovného záměru ve využití této aktivity

b)obava ze zneužití (např. házení kuliček z věže…)

Špitálek:

a)informace o převodu (kuriózní břemeno), opravě a využití…

bzápůjčka zvonu městu

Personální záležitosti:

a)oficiální rozloučení s kaplanem, Otcem Janem:

i.Velké Meziříčí (a farnosti Netín, Bory) v pátek 23.8.2024 při grilování po večerních chválách

ii.pozn. v neděli 30.6.2024 mu děkují po bohoslužbách ve farnostech Netín a Bory

b)pozn. protože tento zápis se redaktorsky zpracovává až po kněžském svěcení (22.6.2024), může se zde už uvést, že do našich farností nastoupí k témuž datu novokněz Otec Daniel Martinek

c)během července jej bude uvádět do služby Otec Jan (farní tábory apod.)

d)současně nastupuje do naší farnosti na roční stáž jako pastorační asistent bohoslovec po 5.ročníku CMTF Olomouc Patrik Steffel

i.přivítání Otce Daniela a bohoslovce Patrika se plánuje na Farní den v Mostištích

ii.pozn. po setkání PRF se podařilo ověřit, že se Farní den může v Mostištích konat v neděli 1.9.2024

iii.organizaci zajistíme už bez svolání porady PRF

e)slovo dostal Otec Jan: zhodnocení služby, pozvání na rozlučku a náměty pro budoucnost (k předání svému nástupci)

f)slovo dostal Otec Bohumil: zkušenosti po 10 měsících a 40 let kněžství

Tábory letní jsou 3, „přífařák“, netínský a pro střední školy mají ještě volná místa

Biřmovanci – závěr tohoto roku a plán biřmování na rok 2025

a)pozn. po setkání PRF se konalo velmi krásné a pohodové setkání obou skupin biřmovanců (tedy „mladších“ i „starších“)

b)termín biřmování zkusíme domluvit v návaznosti na Velikonoce 2025 (to by se možná mohl ještě zúčastnit O.Jan – bude-li ve vlasti ještě na velikonočních prázdninách :)         

Sociální sítě farnosti – reference…

a)www

i.vytváří se nová podoba (ve spolupráci s XART – děkujeme)

ii.hledají se doplňovači

b)fb

c)ig  děkujeme za péči mládeži a v plánu je představování farnosti a hlavně seznamování veřejnosti s obětavým dobrovolnictvím farníků, na kterém stojí život farnosti

Farní fotograf(ové) – zaučuje se Martin Prášek ml. pro Člověk a víra

Vstupy do škol: velmi kladné reference… (M.Prášková)

Plánováno koordinační setkání tří složek činných v městské kultuře: kulturní komise, J klub a farnost

Koncerty v plánu:

a)veřejné provedení „Rybovky“ ve spolupráci našeho sboru, ZUŠ, souboru gymnázia a dalších zpěváků a hudebníků

i.pozn. po setkání PRF proběhla první zkouška smíšených sborů v J klubu – s nadějným výsledkem

ii.v plánu jsou 2 vystoupení na J klubu v rámci adventních koncertů (15. a 16.12. 2024) a jedno vystoupení v kostele v rámci podpory Tříkrálové sbírky (5.1.2025)

iii.pořadatelem bude naše farnost s J klubem

b)na farní pouť (8.12.2024) vystoupí po několika úspěšných sezónách kontrabasového brněnského orchestru nově Prague cello quartet

c)na „Štěpána“ (26.12.2024) plánujeme opět pozvat FFensemble Františka Fialy

d)na „Nový rok“ bychom počítali opět s domluvou novoročního koncertu

Domov důchodců – senioři navlékají úspěšně a ochotně korálkové desátky

Ohlédnutí:

a)Boží Tělo – 7 zastavení s modlitbou za 7 oblastí života města/farnosti, kladné reakce i od veřejnosti  (O.Jiří)

b)svatodušní novéna a vigilie – kladné reakce, „objevení Špitálku“ pro službu chval a přímluvnou modlitbu (O.Jan)

c)víkendovky – osvědčené, povzbudivé, vedou děti i k modlitbě chval, příležitost pro budoucí animátory (tým vedení: hlavní, programový, kněz, zaučující se) (O.Jan)

d)NOC kostelů – kladné hodnocení zejména ze strany veřejnosti (S.Michal a další)

e)Světlo pro tebe – kladné hodnocení (M.Prášková)

f)první sv.přijímání – s dopadem na zapojení nových dětí do ministrování a scholy (O.Jiří)

g)ministranti – vhodné nějaké školení na Mamre, spojení se zástupcem akolytů do vedení?, naplánovat poradu vedoucích na začátek září (P.Bradáč)

h)schóla – poděkování a podpora výletu na závěr školního roku (O.Jiří)

i)varhaníci – naplánovat setkání na podzim

j)katechetky – proběhlo závěrečné setkání katechetek a katechety z obou tří farností s poděkováním (O.Jiří)

k)sbor/orchestr (M.Žerdin)

l)další aktivity ve farnosti…         

Různé:

a)mladí volají po march (P.Bradáč)

b)pastorační veletrh na podzim (M.Prášková)

c)kladné hodnocení večerů chval, návrh víc využívat Špitálek a vytvořit tam stálé zázemí (J.Doležal)

d)navázat na úspěšnou farní pouť seniorů na podzim

e)Mostiště – uvést do pohybu jednání o navrácení oltáře a souběžně zajistit otevírání kostela pro turisty a návštěvníky během letních měsíců

Příští setkání nestanoveno, naplánuje se na podzim v dostatečném předstihu před poutí a adventem.

Zapsal O.Jiří

Pozvánka na kněžské svěcení a primici otce Milana Pazdery

Primice Křižanov

Připravit pozor (re)start - 28. - 31. 8. 2024

Netabor

Přífařák - 29.07. - 02.08.2024

Prifarak

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Milosrdenství a věrnost se potkají.
(Ž 85,11)
Nahoru