Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Archiv aktualit

Aktuality

Rozpis úklidu a vysávání kostela sv. Mikuláše v roce 2021

Rozpis úklidu 2021 jpg copy

Sobotní vysávání 2021 jpg

Doporučujeme vánoční divadlo

Teátr Pavla Šmída uvolnil ke zveřejnění oblíbené a nápadité vánoční představení (nejen) pro děti. Představení si tak můžete pustit v klidu a teple domova - napříč generacemi. Přejeme vám pokojem naplněné Vánoce, které letos budou asi trochu jiné...

Více informací a on-line shlédnutí na vanoce.vira.cz

Děti, obdarujte potřebné

Milé děti,
jako svatý Mikuláš obdarovává Vás , tak i Vy můžete v adventu někoho obdarovat - třeba staré a nemocné lidi v Domově pro seniory nebo v nemocnici v Mostištích.

Zde si můžete stáhnout šablony, které si vytisknete (nejlépe na tvrdý papír) vybarvíte, vystřihnete a složíte. Na zadní stranu nebo zvláštní papír můžete napsat přání nebo vzkaz. Popř. na stránkách deti.vira.cz najdete ještě jiné inspirace.

Vytvořené andílky přineste do 15. 12. na faru ve VM, do kostela v Horních Borech nebo v Netíně. My pak vaše dárky předáme dál.

Svátost smíření

Na našich www stránkách v sekci svátost smíření jsme nově přidali pomůcku pro zpytování svědomí.
Toto zpovědní zrcadlo i vysvětlení průběhu svátosti naleznete na https://www.farnostvm.cz/svatosti/svatost-smireni

On-line adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnova online

Adventní úkoly

Přijď a obnov tvář země 

Advent

 

https://kc.biskupstvi.cz/prijd-a-obnov-tvar-zeme-adventni-projekt-2020/

Žehnání adventního věnce v rodině

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná slova Pána Ježíše: "Já jsem světlo světa". Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamení naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Pán Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem.

Rodina se shromáždí kolem zhasnutého adventního věnce. Žehnání koná jeden z rodičů. V místnosti mohou být podle vhodnosti zhasnutá světla.

Ten, kdo modlitbu vede, ji zahá jí slovy: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Všichni zazpívají píseň Ejhle, Hospodin přijde (kancionál č. 101a během ní se zapálí první svíčka.

Někdo z přítomných přečte text z Písma svatého.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. 

Ten, kdo modlitbu vede, se pomodlí následující nebo podobnou modlitbu. Protože se jedná o laika, má přitom ruce sepjaté a nedělá znamení kříže.

Věčný Bože, ty znáš touhu lidského srdce, dáváš se nám poznat a voláš nás k sobě. Děkujeme ti za to, že nás nenecháváš bez pomoci, ale sesíláš nám své světlo a svou spásu. Prosíme tě, požehnej tento věnec, ať je pro nás znamením toho, že nám, kteří žijeme v čase, dáváš účast na svém věčném životě bez začátku a konce. A svíčky, které na něm rozsvěcíme, ať nám připomínají, žes nám poslal svého Syna a chceš, abychom ho následovali a žili jako děti světla. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Všichni odpoví: Amen.

Mohou se připojit následující nebo podobné prosby. Odpověď: Prosíme tě, vyslyš nás.

– Bože, tys poslal na svět svého Syna, dej, ať nás navštíví a přinese nám tvůj pokoj.

– Otče, tvůj Syn je světlo, které přemáhá všechny temnoty, dej, ať nás navštíví a rozptýlí temnotu hříchu, smutku a beznaděje.

– Bože, Pán Ježíš volal k pokání, dej, ať nás navštíví a dá nám touhu po svatosti.

– Otče, tvůj Kristus znovu přijde, dej, ať nás navštíví a zapálí ohněm své lásky.

Prosebná modlitba se zakončí modlitbou Páně: Otče náš…

Nakonec ten, kdo modlitbu vede, říká:

Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.

Všichni se při těchto slovech žehnají křížem a odpovědí: Amen.

Na závěr je možné připojit vhodnou adventní nebo mariánskou píseň.

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bůh byl s ním.
(1 Sam 3,19)
Nahoru