Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Svátosti
  3. Křest

Křest

krest-icoKřest, brána k svátostem, je ke spáse tak nutný, že musí být přijat bud' skutečně nebo touhou; jím jsou lidé zbaveni hříchu, znovuzrozeni v děti boží a trvalým znamením připojeni ke Kristu a včleněni do církve. Křest platné se uděluje pouze omytím pravou vodou spolu s náležitou slovní formou.

Křest dospělého

Dospělý, který chce přijmout křest, se příjme do katechumenátu, a pokud je to možné, uvádí se jednotlivými stupni do této svátosti podle rádu uvádění. K udělení krtu dospělému se vyžaduje, aby projevil svou vůli přijmout křest, aby byl dostatečně poučen o pravdách víry a povinnostech křesťanu a osvědčil se v křesťanském životě během katechumenátu; také se vybídne ke vzbuzení lítosti nad svými hříchy.

Dospělý, který byl pokřtěn, je hned po krtu biřmován, zúčastní se mše a příjme sv. přijímání, pokud tomu nebrání vážný důvod.

Křest dětí

Aby dítě bylo dovoleně pokřtěno, je třeba:

1. souhlas rodičů nebo alespoň jednoho z nich nebo těch, kdo jsou zákonně na jejich místě;

2. opodstatněná naděje, že dítě bude vychováno v katolickém náboženství; jestliže tato zcela chybí, odloží se křest podle předpisů partikulárního práva a důvod se oznámí rodičům.

Příprava na křest

Rodiče dítěte, které má být pokřtěno, a ti, kdo hodlají být kmotry, se řádně poučí o významu této svátosti a o povinnostech s ní souvisejících; farář sám nebo prostřednictvím jiných se stará, aby rodiče byli náležitě připravení pastoračním poučením i společnými modlitbami. Rodiče, kmotři a farář dbají, aby se nedávalo jméno, které je cizí křesťanskému smýšlení.

Čas udělování křtu a přípravy

Křest je možno udělovat v kterýkoliv den, avšak doporučuje se, aby se obvykle uděloval v neděli nebo, je-li možné, na Bílou sobotu.

Ve farnosti Velké Meziříčí křest dětí se uděluje za přítomnosti věřících, převážně každou první nedělí v měsíci při mši sv. v 10.30. Ze závažných důvodu je možné domluvit křest na jiný všední den.

Rodiče jsou povinni dbát, aby jejich děti byly pokřtěny v prvních týdnech po narození; co nejdříve po narození požádají o křest dítěte a náležitě se na něj připraví.

Místo udělování křtu

Dospělý se zpravidla křtí ve vlastním farním kostele a dítě ve vlastním farním kostele rodičů, pokud spravedlivý důvod nedoporučuje něco jiného.

Řádným udělovatelem krtu je biskup, kněz a jáhen. Místní farář má právo a povinnost jako vlastní správce farnosti křtít. osoby, které mají trvalé nebo přechodné kanonické bydliště na území farnosti. Bydliště dítěte je tam, kde v době, kdy se narodilo, měli je rodiče. Neměli-li rodiče společné trvalé ani přechodné bydliště, pak tam, kde je měla matka.

Pokud svátost křtu chce udělit jiný kněz nebo jáhen osobám, které nejsou jeho farníky musí si vyžádat dovolení od vlastního duchovního správce těchto osob. Dovolení se vystaví písemně.

Kmotři

 

Pokud je to možné, má křtěnec kmotra, který má pomáhat dospělému křtěnci v uvedení do křesťanského života, křtěnce dítě představuje spolu s rodiči u krtu a snaží se, aby pokřtěný žil křesťanským životem, odpovídajícím krtu, a Věrně plnil křestní závazky.Ke křtu se vezme bud jen jeden kmotr nebo jen jedna kmotra nebo spolu kmotr a kmotra.

Aby byl někdo připuštěn jako kmotr, je třeba:

1. aby byl ustanoven křtěncem nebo jeho rodiči nebo těmi, kdo jsou na jejich místě; jestliže nejsou, určí ho farář nebo udělovatel; musí být vhodný a mít úmysl zastat tuto službu;

2. aby dovršil šestnáctý rok svého veku, pokud diecézní biskup nestanovil jiný věk, nebo farář nebo udělovatel neposkytl ze spravedlivého důvodu výjimku;

3. aby byl katolík, biřmovaný a již přijal svaté přijímání, dále aby vedl život odpovídající víre a převzatému kmotrovství;

 

4. aby nebyl stižen žádným kanonickým trestem přímo uloženým nebo úředně zjištěným;

5. aby nebyl otcem nebo matkou dítěte.

Pokřtěný, který patří do nekatolického církevního společenství, se příjme pouze spolu s katolickým kmotrem a jen jako svědek křtu.

 

 Termíny křtů VM  - říjen listopad 2020-1

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Ježíš je Mesiáš.
(Sk 5,42)
Nahoru