Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 25.8. - 1.9.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 25.8. - 1.9.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 25. 8.

21. v mezidobí

7:30

Za manžela Petra, + rodiče Nebohovy, Mária Čiruli, živé a + příbuzné, duše v očistci a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za živou a+ rodinu Rousovu, Pačískovu a Vaňkovu s prosbou o Boží požehnání a ochranu

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Za Jana Klobásu a živé a + příbuzné

Pondělí 26. 8.

7:00

Za rodiče Sedlákovy a syna, duše v očistci a Vladimíra Klímu

14:00

Mše svatá v nemocnici

Úterý 27. 8.

Památka sv. Moniky

7:00

Na úmysl dárce

Středa 28. 8.

Památka sv. Augustina, biskupa

a učitele církve

7:00

Za Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

18:00

Mše svatá Hrbov

19:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 29. 8.

Památka Umučení

sv. Jana Křtitele

7:00

Za Annu Dvořákovu, rodiče a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Boženu Kunčarovu

Pátek 30. 8.

8:00

Za rodiče Vrbovy, syna Jaroslava a Vlastimila, Milánka Bazalu, rodiče Kotrbovy, syna Karla a jeho manželku a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Martu Doležalovu

10:30

Domov seniorů

13:00

Svatba VM: Michal Chytka a Daniela Pávková

14:00 – 16:00 Svátost smíření

Sobota 31. 8.

7:00

Za Ludmilu Vodovu, bratra a jejich rodiče

18:00

Za Jarmilu Nevěčnou, všechny živé a + z rodiny Nevěčných, Kadelovy a Punčochářovy

Neděle 1. 9.

22. v mezidobí/ Světový den za péči o stvoření

7:30

Za farníky

9:00

Za rodinu Nedomovu s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha svatého

10:30

Mše svatá se křtem – Ema Konečná Za živou a + rodinu Štipákovu, Pazderovu, Konečných a Holubovu

18:00

Za + manžela Pavla, dvoje rodiče, prarodiče a duše v očitsci

Farní oznámení

 V sobotu 31. srpna zveme na diecézní setkání rodin ve Žďáru nad Sázavou, které se koná v areálu zámku. Informace najdete na plakátku v nástěnce.

V neděli 1. září v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Děkanství velkomeziříčské vás zve na pouť do Izraele a Jordánka v termínu 21.4.- 1.5.2020. Bližší informace a kontakt najedete na stránkách farnosti a na nástěnce v kostele pod věží.

DVD z primice P. Jaroslava Mrni si můžete za cenu 100 Kč objednat v úředních hodinách ve farní kanceláři ve Velkém Meziříčí.

 

Z nedělní liturgie

Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Řekl jim na to: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat: `Pane, otevři nám!', odpoví vám: `Neznám vás, odkud jste.' Tu začnete říkat: `(Vždyť) jsme s tebou jedli a pili a učil jsi nás na ulicích!' Ale on vám odpoví: `Nevím, odkud jste. Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti!' Tam bude pláč a skřípění zubů, až uvidíte, jak Abrahám, Izák, Jakub a všichni proroci jsou v Božím království, ale vy budete vyhnáni ven. A přijdou od východu a od západu, od severu a od jihu a zaujmou místo u stolu v Božím království. Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními.“ Lk 13,22-30

Lidé v Ježíšově době zakoušeli spásu a uzdravení přímo. Ježíš uzdravoval nemocné, vysvobozoval je z moci démonů, vracel jim jejich nedotknutelnou důstojnost. Vysvobodil je ze spletitostí, do kterých se dostali. A lidé na to reagovali údivem a radostí. Spása původně znamená „být celistvý, být zdravý“. Po tomto uzdravení dnes lidé velmi touží. Mnozí se totiž cítí rozerváni, vláčeni sem a tam různými potřebami a emocemi, očekáváními zvnějšku i vlastními hranicemi. Uzdravení se týká celého člověka – nejen jeho duše, ale také těla.

Uzdravení proto souvisí i s tělesným zdravím, ale je to něco více než zdraví. Někdo může být vnitřně zdravý a celistvý, i když je tělesně nemocný, i když má nemoc, která vede ke smrti.

Ježíš nás osvobozuje od našeho vnitřního tlaku na výkon. Žijeme z milosti, nikoliv z výkonu. Dnes neexistuje jenom perfekcionismus v práci, ale také psychologický tlak na výkon – měli bychom prý žít tak opatrně, abychom vůbec nebyli nemocní. Ježíš nás osvobozuje od veškerého vnitřního i vnějšího zákonického smýšlení. Ukazuje nám, že jsme bezpodmínečně milováni. Jako synové a dcery Boží jsme cele a plně milováni, přijímáni a vítáni. Tato bezpodmínečná láska je předpokladem k tomu, abychom mohli opravdově žít, a ne jen živořit, abychom si právo na život nemuseli nějak zasloužit.

Doprovázení na duchovní cestě Anselm Grün

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 25. 8.

21.v mezidobí

9:45

Za rodiče Březkovy, syna Františka a jeho manželku, rodiče Večeřovy a celou přízeň

Pátek 30. 8.

16:30

Výstav NSO a svátost smíření

17:30

Za Anežku a Vladimíra Křížovy, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Neděle 1. 9.

22.v mezidobí

10:00

Poutní mše svatá v Dolních Borech: Za Františka Zikmunda, rodiče Zikmundovy, Kadlecovy, celou rodinu a duše v očistci

 

 Farní oznámení

V neděli 1. září vychází průvod v 9:45 od kostela sv. Martina( ministranti, rodiče, děti) a 9:50 od obecního úřadu(hasiči, muzikanti). Prosíme zástupce obcí o přípravu dožínkových věnců a kytiček z klásků.

DVD z primice P. Jaroslava Mrni si můžete za cenu 100 Kč objednat v úředních hodinách ve farní kanceláři ve Velkém Meziříčí.

V sobotu 31. srpna zveme na diecézní setkání rodin ve Žďáru nad Sázavou, které se koná v areálu zámku.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 25. 8.

21.v mezidobí

8:00

Za Leopolda Kunčara, manželku, syna a vnuka, rodiče a sourozence

Pátek 30. 8.

18:30

Za Františka Dvořáka, rodiče, sestry a rodinu Černých

Neděle 1. 9.

22.v mezidobí

8:00

Za rodiče Weinhoferovy, dvě dcery a duše v očistci

 

Farní oznámení

DVD z primice P. Jaroslava Mrni si můžete za cenu 100 Kč objednat v úředních hodinách ve farní kanceláři ve Velkém Meziříčí.

V sobotu 31. srpna zveme na diecézní setkání rodin ve Žďáru nad Sázavou, které se koná v areálu zámku.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru