Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 11.8. - 18.8.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 11.8. - 18.8.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 11. 8.

19. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Kuřátkovu a Novotných a vnuka

9:00

Za farníky

10:30

Za rodinu Dvořákovu z Dobré Vody a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Závist

18:00

Za Jaroslava Drápelu, Růženu Doležalovu s prosbou o požehnání a Boží ochranu pro celou rodinu

Pondělí 12.8.

7:00

Na poděkování za 90. let života a za + manžela

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:30

Mše svatá Kochánov

18:30

Mše svatá Lavičky

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Vídeň

Úterý 13. 8.

7:00

Za rodiče Oulehlovy, sourozence, jejich rodiče a na poděkování

Středa 14.8.

Památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka

7:00

Za + manžela Miroslava, syna Jaroslava, dvoje rodiče a duše v očistci

Čtvrtek 15.8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

7:00

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + rodinu a duše v očistci

8:00

Za + manžela, syna a švagra, celou rodinu Konečných, Nebohovu a duše v očistci

11:00

Pohřební mše svatá: Za + Miroslava Zezulu

Pátek 16. 8.

8:00

Za dvoje rodiče, bratra, švagra, švagrovou a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

Sobota 17.8.

7:00

Za Emanuela Bambulu a rodiče, rodinu Svobodovu a duše v očistci

10:30

Křty dětí: Michaela Motyčková, Dominik Helta, Vít Kupka, Tobiáš Chaloupecký, Karel Ambrož, Martin Bíbr, Matyáš Jonáš, Lilly Daisy Bambulová

12:00

Svatba VM: Pavel Knitl – Jana Dobrovolná

18:00

Za Stanislava Vondráčka, dvoje rodiče, tři bratry, švagra, vnuka Jana a duše v očistci

Neděle 18. 8.

20. v mezidobí

7:30

Na poděkování za společný život a čtyři děti s prosbou za + příbuzné

9:00

Za rodiče Šanderovy a Žundálkovy, + sourozence, vnuka a duše v očistci

18:00

Za Stanislava Krejčího, živou a + rodinu Krejčovu a duše v očistci

Farní oznámení

V pondělí 12. srpna v 19:00 jste zváni do Špitálku na koncert židovských a křesťanských písní.

Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 13. srpna 2019 pojede v 16:40 z Vídně a 16:45 z Velkého Meziříčí od starého domova důchodců.

V pátek 16. srpna v 18:30 v Netíně zveme na mši svatou se žehnáním sochy sv. Anežky České. Po mši svaté bude přednáška o životě sv. Anežky. Hostem bude Mons. Jiří Mikulášek. Následuje pak hra netínského spolča: „Ukřižování Páně.“

V neděli 18. srpna 2019 bude hlavní pouť v Netíně. Průvod od kostela ve Velkém Meziříčí vychází v 6:30. Mše svaté budou v 7:30, 9:00 a 11:00. Autobus pojede v 9:45 hodin od fary ve Velkém Meziříčí, přes Lavičky, Závist, Olší nad Oslavou do Netína. Nazpět pak bude odjíždět v 13:30 z Netína. Vypravte prosím družičky.

V neděli 18. srpna mše svatá v 10:30 nebude.

Děkanství velkomeziříčské vás zve na pouť do Izraele a Jordánka v termínu 21.4.- 1.5.2020. Bližší informace a kontakt najedete na stránkách farnosti a na nástěnce v kostele pod věží.

DVD z primice P. Jaroslava Mrni si můžete za cenu 100 Kč objednat v úředních hodinách ve farní kanceláři ve Velkém Meziříčí.

Letos po 19. putujeme pěšky na Velehrad. V úterý 20.8. vycházíme v 6:30 ze Špitálku ve Velkém Meziříčí. V sobotu 24.8. pojede autobus na Velehrad – 5:20 z Vídně, 5:25 z Mostišť a 5:30 z VM od Domusu. Pěší poutníci přihlašujte se u Mons. Jana Peňáze(tel: 736529221) a autobusem u paní Marie Musilové(tel: 739 402 874).

Z nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království. Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“ Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?“ Pán řekl: „Kdo je tedy ten věrný a rozvážný správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Kdyby si však onen služebník pomyslil: `Můj pán hned tak nepřijde,' a začal tlouci čeledíny a děvečky, jíst, pít a opíjet se, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s nevěřícími. Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dostane mnoho ran. Ten však, kdo ji nezná, a udělá to, co zasluhuje bití, dostane jich méně. Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat.“ Lk 12,32-48

Člověk má podivnou schopnost hledat věci na nepatřičných místech. Domnívá se například, že bude spokojen, až si opatří nové …, až bude mít víc času na ... . A přestože stále znovu zakouší, že tyto věci jeho srdce na dlouho neuspokojí, ve shánění pokračuje. Pořád se chytá nových nadějí, které ale vedou k dalším zklamáním. Naše bohatství je v tom, že zůstaneme s Bohem a přestaneme hledat štěstí mimo sebe. W. Stinissena

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 11. 8.

19. v mezidobí

9:45

Za Blaženu a Josefa Markovy, prarodiče Pálkovy a Markovy, rodiče Požárovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Čtvrtek 15.8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

17:30

Za rodiče Mrázkovy, syna, tetu Bertu a celou živou a + přízeň

Pátek 16. 8.

17:30

Mše svatá v Dolních Borech: Za rodiče Ambrožovy

Sobota 17.8.

11:00

Svatba Dolní Bory: Ondřej Fendrych – Ludmila Zikmundová

Neděle 18. 8.

20. v mezidobí

9:45

Za Pavla Prokopa a rodiče Prokopovy, Hladíkovy a Štegnerovy

 

Farní oznámení

V pondělí 12. srpna v 19:00 jste zváni do Špitálku na koncert židovských a křesťanských písní.

Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 13. srpna 2019 pojede v 16:40 z Vídně.

V pátek 16. srpna bude pravidelná návštěva nemocných. 

V pátek 16. srpna v 18:30 v Netíně zveme na mši svatou se žehnáním sochy sv. AnežkyČeské. Po mši svaté bude přednáška o životě sv. Anežky. Hostem bude Mons. Jiří Mikulášek. Následuje pak hra netínského spolča: „Ukřižování Páně.“

DVD z primice P. Jaroslava Mrni si můžete za cenu 100 Kč objednat v úředních hodinách ve farní kanceláři ve Velkém Meziříčí.

Letos po 19. putujeme pěšky na Velehrad. V úterý 20.8. vycházíme v 6:30 ze Špitálku ve Velkém Meziříčí. V sobotu 24.8. pojede autobus na Velehrad – 5:15 Dolní Bory. Pěší poutníci přihlašujte se u Mons. Jana Peňáze(tel: 736529221) a autobusem u paní Marie Musilové(tel: 739 402 874).

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 11. 8.

19. v mezidobí

8:00

Za rodiče Králíčkovy, syna a přízeň

11:00

Poutní mše svatá Závist

Pondělí 12.8.

17:30

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 15.8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

18:00

Za Bohuslava Peška a celou rodinu

Pátek 16. 8.

11:30

Pohřební mše svatá: Za + Stanislava Šoukala

18:30

Mše svatá se žehnáním sochy sv. Anežky České: Za Františka Blažka, manželku, synovce, neteře a celou přízeň

Po mši svaté přednáška Mons. Jiřího Mikuláška o životě sv. Anežky České, pak následuje hra netínského spolča: „Ukřižování Páně.“

Neděle 18. 8.

20.v mezidobí/ Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

7:30

Za otce Františka Sadílka, Jindřicha Kocmana a všechny netínské farníky

 9:00

Za Stanislava Kutila, dvoje rodiče, Jana Kulhánka, rodiče a celou přízeň

11:00

Za poutníky

 Farní oznámení

V pondělí 12. srpna v 19:00 jste zváni do Špitálku na koncert židovských a křesťanských písní.

Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 13. srpna 2019 pojede v 17:05 z Netína.

DVD z primice P. Jaroslava Mrni si můžete za cenu 100 Kč objednat v úředních hodinách ve farní kanceláři ve Velkém Meziříčí.

Letos po 19. putujeme pěšky na Velehrad. V úterý 20.8. vycházíme v 6:30 ze Špitálku ve Velkém Meziříčí. V sobotu 24.8. pojede autobus na Velehrad – 5:30 z VM od Domusu. Pěší poutníci přihlašujte se u Mons. Jana Peňáze(tel: 736529221) a autobusem u paní Marie Musilové(tel: 739 402 874).

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Přestaňte jednat zle.
(Iz 1,16)
Nahoru