Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 28.7. - 4.8.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 28.7. - 4.8.2019

Pořad bohoslužeb

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 28. 7.

17. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za živou a + rodinu Neužilovu s prosbou o Boží ochranu pro rodiny dětí

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodiče Doležalovy, syna Pavla a živé z rodiny

11:00

Poutní mše svatá Kúsky

11:30

Poutní mše svatá Osové

18:00

Za Františka Zemana a jeho rodiče a duše v očistci

Pondělí 29.7.

Památka sv. Marty

7:00

 Za všechny dobrodince farnosti

   

14:00

Mše svatá v nemocnici

Úterý 30. 7.

7:00

Na úmysl dárce

Středa 31.7.

Památka sv. Ignáce Z Loyoly, kněze

7:00

Za + manžela, + syna, + rodiče a duše v očistci

18:00

Mše svatá Hrbov

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 1.8.

Památka sv. Alfonsa Marie Liguori, biskupa

 a učitele církve

7:00

Za + manžela a živou a + rodinu Trojanovu a Chalupovu a duše v očistci

Pátek 2. 8.

1. v měsíci

8:00

Za + Andělu a Bohuslava Trojanovy, zetě, rodiče a sourozence

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

19:30 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 3. 8.

1. v měsíci

7:00

Za + rodiče Mikuláškovy

18:00

Na společný úmysl

1. Za rodinu Kotačkovu a duše v očistci

Neděle 4. 8.

18. v mezidobí

7:30

Za + rodiče Malouškovy, bratra a sestru a Boží ochranu a požehnání pro živé rodiny

a na poděkování za 49. let manželství

9:00

Za + Miroslava Homolu, + rodiče a syna, + rodiče Holánovy a syna a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

10:30

Za farníky

Mše svatá se křty – Tomáš Bíbr, Viktorie Rabová, Mikuláš Kratochvíl

11:00

Poutní mše svatá Oslavice

18:00

Za Františka Věžníka, dvoje rodiče, sourozence, duše v očistci a celou přízeň

 

Farní oznámení

Od  1. 8. byl do naši farností jmenován další kalpan, je jím P. Jaroslav Laštovička.

Ve čtvrtek 1. srpna od 9:00 bude pan děkan i pan kaplan navštěvovat nemocné.

V sobotu 3. srpna bude I. sobota v Netíně. Autobus pojede v 17:00 od fary ve VM.

Úřední hodiny o prázdninách budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.

Děkanství velkomeziříčské vás zve na pouť do Izraele a Jordánka v termínu 21.4.- 1.5.2020. Bližší informace a kontakt najedete na stránkách farnosti a na nástěnce v kostele pod věží.

 

Z nedělní liturgie

Jednoho dne se (Ježíš) na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.“ Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení.“ Řekl jim (dále): „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: `Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.' On však by mu zevnitř odpověděl: `Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.' Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o chléb, on mu dá kámen? Anebo když ho poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ Lk 11,1-13

Učedníci naslouchají Ježíšovým slovům, vidí zázraky a znamení které koná a jsou svědky jeho modliteb. Ježíš je rovný, pravdivý a svobodný, má velkou úctu k lidem i k hříšníkům; učedníci chtějí růst ve vztazích k Bohu a lidem (připodobnit se) a tak prosí: „nauč nás modlit se“.

Modlitba je vyjádřením víry. Víra je určována naši představou o Bohu. Ježíš dnes jasně říká, že Bůh je Otec, nenechává se přemlouvat, ale touží po dobru dětí. Učí nás prosit s důvěrou, Bůh dává dobré dary. Vždycky má smysl modlit se za nemocné, za dobrou páci, za klid v rodině, za děti… nesmíme, ale zapomínat, že ani Ježíš nevyléčil všechny nemocné, ale zvěstuje spásu. Bůh dává Ducha, který přináší světlo do té a oné situace, která se pak může stát příčinou k obrácení. Tyto věci se dají velmi těžko vysvětlit. Jsou pochopitelná pro toho, kdo má za sebou určitou zkušenost.

Modlitba, které nás učí Ježíš, spojuje všechny křestany. Modlit se s vírou, protože ten koho prosíme, je Otec, modlit se s vědomím své slabosti, s kajícím srdce – modlit se vpravdě. Prosit o Ducha, který přináší světlo a pokoj.

 

Pořad bohoslužeb

Farnost Bory

Neděle 28. 7.

17. v mezidobí

9:45

Mše svatá v Dolníc Borech: Za Boženu Mičkovu, manžela, rodiče

a sourozence

Pátek 2. 8.

1. v měsíci

17:30

Mše svatá v Dolních Borech: Za vzrůst víry, důvěry a lásky v našich rodinách

Neděle 4. 8.

18. v mezidobí

9:45

Za rodiče Karáskovy a syna a živou a + přízeň

 

Poutní mše svatá Rousměrov

 

 Farní oznámení

V sobotu 3. srpna bude I. sobota v Netíně. Autobus pojede v 16:40 z Borů.

Od  1. 8. byl do naši farností jmenován další kalpan, je jím P. Jaroslav Laštovička.

Úřední hodiny o letních prázdninách na faře ve Velkém Meziříčí budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.

 

Pořad bohoslužeb

Farnost Netín

Neděle 28. 7.

17. v mezidobí

8:00

Mše svatá se křtem Martin Šoukala

Za Antonína Homolu, manželku a celou živou rodinu

Pátek 2. 8.

1. v měsíci

18:30

Za všechny dárce farnosti

Sobota 3. 8.

1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 4. 8.

18. v mezidobí

8:00

Za prarodiče Kutilovy a rodiče Pařízkovy

 

Farní oznámení

Od  1. 8. byl do naši farností jmenován další kalpan, je jím P. Jaroslav Laštovička. 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru