Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 14.7. - 21.7.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 14.7. - 21.7.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 14. 7.

15. v mezidobí

7:30

Za + rodiče Ďáskovy, syna, dceru a Boží ochranu pro celou rodinu

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za prarodiče Škodovy, strýce Ladislava, bratra Luboše a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Vídeň

11:30

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Za rodiče Fňukalovy a Pospíchalovy, manžele Urbánkovy a živou a + přízeň

Pondělí 15.7.

Památka sv. Bonaventury, biskupa

a učitele církve

7:00

 Za manžela, syna, dvoje rodiče, sestru, živou a + rodinu a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

Úterý 16. 7.

Památka Panny Marie Karmelské

7:00

Za rodiče Kališovy, syna a manželku, rodiče Musilovy a vnuka a duše v očistci

Středa 17.7.

Památka b. Česlava a Hyacinta, kněží

7:00

Za nemocnou dceru

18:00

Mše svatá Oslavice

Čtvrtek 18.7.

7:00

Za + rodiče Střechovy a duše v očistci a na poděkování za dožitých 60. let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání a ochranu Panny Marie

18:00

Mše svatá Lavičky(s novokněžským požehnáním P. Jaroslava Mrni)

Pátek 19. 7.

 

8:00

Za dvoje rodiče Říhovy, sourozence, Boží pomoc a ochranu pro celou živou rodinu

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

Sobota 20. 7.

7:00

Za Marii Šoukalovu, rodiče Šoukalovy a Smejkalovy a duše v očistci

 

 

18:00

Za rodiče Celých, bratra Karla, rodiče Hladíkovy a Boží požehnání

Neděle 21. 7.

16. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Kučerovu, rodiče Vaňkovy, syna a dva zetě a duše v očistci

9:00

Za manžela Mariana a syna Petra Kubíčkovy, Jaroslava a Anežku Mejzlíkovy, Janu Mejzlíkovu, rodinu Kubíčkovu a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

11:00

Poutní mše svatá Lhotky

18:00

Za rodiče Josefa a Annu Prachařovy a duše v očistci

Farní oznámení

Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 16. července pojede v 17:15 z Vídně, 17:20 z Mostišť, 17:25 Lavičky – rozcestí, 17:25 Velké Meziříčí – od Domusu a 17:30 Velké Meziříčí od Billy.

V červenci a srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a v pátek.

Úřední hodiny o prázdninách budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.

Děkanství velkomeziříčské vás zve na pouť do Izraele a Jordánka v termínu 21.4.- 1.5.2020. Bližší informace a kontakt najedete na nástěnce v kostele pod věží.

Z nedělní liturgie

Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co nám dělat, abych dostal věčný život?“ (Ježíš) mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ On odpověděl: „ Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí, a svého bližního jako sám sebe.“ Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít.“ Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. Také jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: `Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.' Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?“ On odpověděl: „Ten, kdo mu prokázal milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!“ Lk 10,25-37

Benedikt XVI ve své encyklice Deos caritas est, vzpomíná na císaře Juliána Apostatu. Julián byl jako šestiletý chlapec svědkem toho, jak stráže císařského paláce zavraždily jeho otce a bratra a další příbuzné. On sám, oprávněně či neoprávněně, připisoval odpovědnost za tuto ukrutnost císaři Konstantinovi, který se považoval za velkého křesťana. Pro Juliána tím pádem křesťanská víra jednou provždy ztratila věrohodnost. Když se stal císařem, rozhodl se obnovit pohanství, tedy antické římské náboženství, a zároveň ho chtěl zreorganizovat, aby se mohlo stát opravdu rozhodující silou císařství. V této záležitosti se hodně inspiroval křesťanstvím. V jednou ze svých listů napsal, že jedinou záležitostí, která ho na křesťanství zaujala, bylo charitativní dílo církve.

Nesmíme přehlížet malé věci. Kněz a levita prochází kolem zuboženého člověka, snad měli důležitou schůzku, nebo strach, aby i jim nebylo v těchto místech ublíženo. Důvodů je vždy dost, ale je tady to Ježíšovo první přikázání.

...............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 14. 7.

15. v mezidobí

9:45

Mše svatá v Dolních Borech: Za rodinu Ochranovu a Mejzlíkovu, Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

Pátek 19. 7.

17:30

Mše svatá v Dolních Borech s novokněžským požehnáním(P. Jaroslav Mrňa) Za rodiče Novotných, Ambrožovy, živou a + přízeň a Stanislava Jašu

Neděle 21. 7.

16. v mezidobí

9:45

Za Anežku Sýkorovu, rodiče Sýkorovy, bratra Františka a rodiče Chylíkovy

 

 Farní oznámení

 Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 16. července pojede v 17:15 z Vídně.

Ve čtvrtek !!!!! 18. července bude pravidelná návštěva nemocných.

Úřední hodiny o letních prázdninách na faře ve Velkém Meziříčí budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.

...............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 14. 7.

15. v mezidobí

8:00

Za rodiče Šitkovy, syna a dva vnuky, Bořivoje Buchtu a živou a +  rodinu

11:30

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 19. 7.

18:30

Za Leopolda Kunčara, syna Petra a rodiče Vítkovy a Kunčarovy

Neděle 21. 7.

16. v mezidobí

8:00

Za Bohumila Smejkala, rodiče, sourozence, celou přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 16. července pojede v 17:05 z Netína.

Úřední hodiny o letních prázdnináchna faře ve Velkém Meziříčí budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.

...............................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Přestaňte jednat zle.
(Iz 1,16)
Nahoru