Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 30.6. - 7.7.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 30.6. - 7.7.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 30. 6.

13. v mezidobí

7:30

Za Bohumíra Peňáze a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Rousovu a Dvořákovu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Petráveč

18:00

Za živou a + rodinu Kosourovu a Balákovu, celou přízeň a duše v očistci

Pondělí 1.7.

7:00

 Za rodinu Pikulovu a Zmrzlíkovu

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:30

Mše svatá Hrbov

Úterý 2. 7.

7:00

Za + Anežku Sýkorovu

Středa 3.7.

Svátek sv. Tomáše, apoštola

7:00

Za rodiče Rosovy, Antonína Práška, živou a + rodinu Práškovu a Cahovu a duše v očistci

18:00

Mše svatá Oslavice

19:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 4.7.

Památka sv. Prokopa, opata

7:00

Za rodiče Němcovy, děti Ladislava a Zdeňku, zetě Jaroslava Buriana a živou a + rodinu Burianovu

18:00

Mše svatá Vídeň

19:00

Mše svatá Mostiště

Pátek 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy/

1. v měsíci

7:30

Za živé a + rodiny Klímovy a Gajdošovy, Boží ochranu a duše v očistci

9:00

Za + rodiče Vlachovy, rodiče Cejpkovy a švagra Josefa, celou živou a + přízeň a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření

19:30 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 6. 7.

1. v měsíci

7:00

Za Vladimíra Pytnera, manželku, živou a + rodinu, přízeň a duše v očistci

10:30

Svatba VM: Jan Waloszek a Zdislava Vávrová

13:00

Svatba VM: Pavel Hladík a Nikola Rapušáková

18:00

Na společný úmysl

1. Za rodiče Sittovy, dva syny, celou živou rodinu a rodiče Pospíšilovy, syna a manžele Pacalovy

2. Za rodiče Požárovy a bratra Josefa

3. Za Boží ochranu při opravě dálnič. mostu a za trpělivost pro obyvatele VM

Neděle 7. 7.

14. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče Slabých, děti a duše v očistci

10:30

Mše svatá se křty – Petr Hintenaus, Thomas Kratochvíl

Za Františka Jašu a živou a + rodinu Jašovu a Dohnalovu

18:00

Za rodiče Michalovy, Střechovy, Hedviku Ambrožovu, jejich sourozence a Boží ochranu pro celou rodinu

Farní oznámení

V neděli 30. června v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Ve čtvrtek 4. července bude pan děkan navštěvovat nemocné.

V sobotu 6. července je I. sobota v Netíně. Autobus pojede v 17:00 od fary ve VM.

V červenci a srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a v pátek.

Úřední hodiny o prázdninách budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.

Děkujeme všem, kdo se jakkoli zapojili do přípravy primice.

 

Z nedělní liturgie

Když se přibližovala doba, kdy měl být (Ježíš) vzat (vzhůru), pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby tam připravili nocleh. Ale (Samaritáni) ho nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?“ On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné vesnice. A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu však odpověděl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“ Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“ On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce.“ Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!“ A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou.“ Ježíš mu však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království.“ Lk 9,51-62

Když Bůh povolává k novým úkolům, dává k tomu své milosti.

Boží slovo nás vychovává k horlivosti, ale na pravém místě. Učedníci po tom, co byli odmítnuti v samařské vesnici, horlí po odplatě. Ježíš je napomíná, nikdy nemáme právo nikomu přát zlo. I když jsou na správné cestě, musí se zdržet svých „spravedlivých“ soudů. Samaritáni byli pro židy odpadlíky, proto Jak čteme, byla panovala vzájemná rivalita.

V následování Ježíše nesmíme na prvním místě usilovat o osobní rozvoj, kariéru, jistotu pravdy. Následování je cesta zkoumání seba sama a odříkání.

Nehledejme Boha ze strachu nebo z vypočítavosti.

Někdy i naše nedokonalé motivy mohou později ukázat správný směr.

Jestliže jsme v životě byli dlouhou dobu lhostejní vůči Bohu, hledání jeho přítomnosti a vůle, budeme potřebovat více času, aby se v nás rozhořela dobrá duchovní horlivost.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 30. 6.

13. v mezidobí

9:45

Mše svatá v Dolních Borech: Za Jiřího Dvořáka, manželku, dvoje rodiče a živou a + přízeň

Pátek 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hl. patronů Moravy/

1. v měsíci

9:45

Dolní Bory: Za rodinu Matějíčkovu a Josefa Dostála

Neděle 7. 7.

14. v mezidobí

9:45

Mše svatá v Dolních Borech: Za Cyrila Marka, rodiče Prudkovy, bratra a živou a + přízeň

11:00

Poutní mše svatá Cyrilov

 

 Farní oznámení

 V sobotu 6. července je I. sobota v Netíně. Autobus pojede v 16:40 z Borů.

Úřední hodiny o letních prázdninách na faře ve Velkém Meziříčí budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 30. 6.

13. v mezidobí

8:00

Mše svatá se křtem Jáchyma Bartuška 

Za rodiče Němcovy, dceru a syna a rodiče Roušovy

Pondělí 1.7.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hl. patronů Moravy/

1. v měsíci

8:00

Za Andělu a Františka Slepičkovy, dvoje rodiče a zetě Stanislava

10:30

Poutní mše svatá v Kochánov

Sobota 6. 7.

1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 7. 7.

14. v mezidobí

8:00

Za rodiče Zemanovy a celou živou a + přízeň

 

Farní oznámení

 Úřední hodiny o letních prázdnináchna faře ve Velkém Meziříčí budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.

...............................................................................................................................................................................................................................................

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru