Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 24.03. - 01.04.2024

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 24.03. - 01.04.2024

  Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 24.  3.

KVĚTNÁ NEDĚLE/ žehnání ratolestí/Pašije podle Marka

7:30

Za manžela, dvoje rodiče, strýce Cyrila, bratra Josefa a Boží požehnání pro celou rodinu

9:00

Mše svatá s doprovodem orchestru a místního chrámového sboru:

Za Františka Vávru, rodinu Vávrovu a Krejčovu a duše v očistci

10:30

Za Marii a Eduarda Oulehlovy

14:30

Křížová cesta v kostele – PRO DĚTI

17:30 – 19:00 Svátost smíření /cizí zpovědník/

18:00

Za naše farní společenství

Pondělí 25. 3.

Svatého týdne

6:30 – 8:00 Svátost smíření

7:00

…………volný úmysl………………………………………………………………………………………

Úterý 26. 3.

Svatého týdne

6:30 – 8:00 Svátost smíření

7:00

…………volný úmysl………………………………………………………………………………………

Středa 27. 3.

Svatého týdne

6:30 – 9:00 Svátost smíření

7:00

Za zdárný průběh operace s prosbou o Boží ochranu a požehnání

14:00 – 16:00 Svátost smíření /cizí zpovědníci/

Čtvrtek 28. 3.

ZELENÝ ČTVRTEK/Poslední večeře Páně

18:00

Mše svatá na Památku Večeře Páně: Za služebníky církve /s doprovodem místního chrámového sboru/

19:30 – 22:00 tichá adorace v Getsemanské zahradě

Pátek 29. 3.

VELKÝ PÁTEK/ Den přísného postu

8:00

Breviář - Ranní chvály a modlitba se čtením

15:00

Pobožnost křížové cesty v kostele

18:00

Velkopáteční obřady s pašijemi sv. Jana/doprovodem místního chrámového sboru

19:30

Pobožnost křížové cesty městem ke Třem křížům

19:30 – 22:00 tichá adorace v Božím hrobě

Sobota 30. 3.

BÍLÁ SOBOTA/velikonoční vigilie

8:00

Breviář - Ranní chvály a modlitba se čtením

9:00 – 20:30 tichá adorace u Božího hrobu /zapisujte se do připraveného archu na stráž u Božího hrobu vzadu na stolku pod kůrem/

16:00

Slavnost Velikonoční svíce pro děti ve Špitálku

21:00

Vigilie vzkříšení: Za všechny pokřtěné a naše farní společenství/s doprovodem místního chrámového sboru/

Neděle 31. 3.

Slavnost ZMTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ/Hod Boží velikonoční/žehnání pokrmů

!!!! Pozor – změna času na letní

7:30

Za + manžela, živou a + rodinu Kališovu a Vaňkovu, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Mše svatá s doprovodem orchestru a místního chrámového sboru: Za živé a + členy našich rodin, víru v rodinách, Boží pomoc a ochranu a duše v očistci

10:30

Za manžela, rodiny Balákovy, Kosourovy, Karáskovy, ochranu Panny Marie a duše v očistci

18:00

Za Ludmilu a Boženu Dvořákovy, Františka a Marii Kravalovy, Anastázii Křečkovu a jejich sourozence

Pondělí 1. 04.

v oktávu velikonočním

7:30

Za Josefa Jelínka, manželku Boženu, jejich rodiče a sourozence

9:00

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let

  

Farní oznámení

Děkujeme všem za úklid všech kostelů a kaplí před Velikonocemi v našich farnostech.

Vzadu na stolku je rozpis k Božímu hrobu po půlhodinách, prosím, zapisujte se, aby byl v tuto dobu vždy někdo přítomen!!! Děkujeme.

V neděli dopoledne po všech bohoslužbách zveme do farní kavárny ve farním sále, v neděli 31. března na Hod Boží velikonoční kavárna nebude.

V neděli večer, pondělí, úterý a ve středu naposledy můžete využít možnost svátosti smíření dle rozpisu.

V sobotu 27. dubna se koná Pouť ministrantů Brněnské diecéze v Rajhradě. Prosíme rodiče našich ministrantů, aby je přihlásili, pozor přihlášení do 27. března!!!! Podrobnosti na letáčcích a nástěnce.

Ve středu 27. března nebude spolčo pro druhý stupeň.

Ve čtvrtek 28. března nebude příprava na první svaté přijímání. Příprava pokračuje ve čtvrtek 4. dubna v 17:00 v kostele.

Nácvik ministrantů bude na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu vždy hodinu a půl před začátkem obřadů.

Hrkání na věži kostela bude na Zelený čtvrtek v 18:00, Velký pátek v 6:00, 12:00, 15:00 a 18:00 a Bílou sobotu v 6:00 a 12:00.

Sbírky o Velikonocích budou na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať za Vaše dary!

V neděli 7. dubna v 17:00 v kostele v Netíně zveme na „Pásmo o životě Ježíše Krista“.Výtěžek z této akce bude věnován na oblastní charitu Žďár nad Sázavou.

O letních prázdninách proběhnou v našich farnostech opět tři tábory: „Pátrání s komisařem Vrťapkou“ 21.7.-27.7. pro děti 7-11 let v Měříně pod vedením Evy Dvořákové (https://bit.ly/PatraniSVrtapkou), „Ve jménu královny“ 11.-18.8. pro děti 7-13 let v Měříně pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče (https://bit.ly/chaloupka2024) a „Legendy nelhaly“ 14.-20.7. pro děti 10-15 let v Netíně pod vedením Josefa Pokorného a Lucie Chalupové (https://bit.ly/LegendyNelhaly).

 

Vstupní antifona z Květné neděle

Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal Ježíš dva ze svých učedníků napřed a řekl jim: „Jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný člověk. Odvažte ho a přiveďte. A kdyby se vás někdo zeptal: ‘Co to děláte?’, řekněte: ‘Pán ho potřebuje a hned ho sem zase pošle nazpátek.’“
Učedníci odešli a nalezli oslátko uvázané u dveří venku na rozcestí a odvázali ho. Někteří z těch, kteří tam stáli, se jich ptali: „Co to děláte, že to oslátko odvazujete?“ Odpověděli jim tak, jak to řekl Ježíš, a oni je nechali.
Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnoho lidí prostíralo na cestu pláště, jiní zase větvičky, které nařezali na polích. Ti, kdo šli před ním i za ním, volali: „Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané království našeho otce Davida, které přichází! Hosana na výsostech!“ Mk 11,1-10

Velikonoční přání

Požehnané a radostně prožité Velikonoce 2024 Vám všem ze srdce přejí o. Jiří, o. Jan, o. Bohumil a jáhen Stanislav.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 24. 3.

KVĚTNÁ NEDĚLE/ žehnání ratolestí

9:45

Za Cyrila Marka, rodiče, bratra Jaroslava, rodiče Prudkovy, a živou a + přízeň

Po mši svaté svátost smíření před Velikonocemi

14:00

Pobožnost křížové cesty

Úterý 26. 3.

17:30 – 18:30 Svátost smíření v Horních Borech (cizí zpovědník)

Čtvrtek 28. 3.

ZELENÝ ČTVRTEK

17:00

Mše svatá na památku Poslední večeře Páně v Horních Borech: Za všechny služebníky církve a pomocníky ve farnosti

18:00 – 19:00 tichá adorace v Getsemanské zahradě

Pátek 29. 3.

VELKÝ PÁTEK/ Den přísného postu

15:00

Pobožnost křížové cesty v kostele

17:00

Velkopáteční obřady s pašijemi sv. Jana v Horních Borech

Sobota 30. 3.

BÍLÁ SOBOTA/velikonoční vigilie

12:00 – 19:00 tichá adorace u Božího hrobu /zapisujte se na připravený arch/

20:00

Vigilie vzkříšení v Horních Borech: Za všechny pokřtěné a za naše farní společenství

Neděle 31. 3.

Slavnost ZMTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Pozor změna času na letní!!!!

9:45

Mše svatá se žehnáním pokrmů v Horních Borech: Za rodiče Poulovy

a Dostálovy a dva syny

Pondělí 1. 04.

v oktávu velikonočním

9:00

Mše svatá v Dolních Borech: Za Viktor Kříže, manželku a + děti

 

Farní oznámení

Ve středu 27. března od 16:00 v kostele v Horních Borech prosíme o pomoc a zveme na generální úklid kostela před Velikonocemi. Děkujeme všem za úklid kostelů a kaplí v našich farnostech.

Vzadu na stolku je rozpis k Božímu hrobu po půlhodinách, prosím, zapisujte se, aby byl v tuto dobu vždy někdo přítomen!!! Děkujeme.

Do pokladničky pod kůrem v kostele v Horních Borech můžete přispět na květinovou výzdobu kostela o Velikonocích. Pán Bůh zaplať za vaše dary!

V sobotu 27. dubna se koná Pouť ministrantů Brněnské diecéze v Rajhradě. Prosíme rodiče našich ministrantů, aby je přihlásili, pozor přihlášení do 27. března!!!! Podrobnosti na letáčcích a nástěnce.

Ve středu 27. března nebude spolčo pro druhý stupeň.

Hrkání ve Svatém týdnu bude na Zelený čtvrtek v 18:00, Velký pátek 6:00, 12:00, 15:00 a 18:00 a Bílou sobotu 6:00 a 12:00.

Nácviky ministrantů na velikonoční obřady budou na Zelený čtvrtek od 15:30, zkouška na Velký pátek od 10:00 a nácvik vigilie Vzkříšení na Bílou sobotu od 10:00.

Po sobotní vigilii bude následovat před kostelem agapé (pohoštění a sdílení). Můžete každý vzít něco z vašich Velikonočních zásob jídla a cukroví a vzájemně se podělit a pohostit jako farní rodina.

Sbírky o Velikonocích budou na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

V neděli 7. dubna v 17:00 v kostele v Netíně zveme na „Pásmo o životě Ježíše Krista“. Výtěžek z této akce bude věnován na oblastní charitu Žďár nad Sázavou.

O letních prázdninách proběhnou v našich farnostech opět tři tábory: „Pátrání s komisařem Vrťapkou“ 21.7.-27.7. pro děti 7-11 let v Měříně pod vedením Evy Dvořákové (https://bit.ly/PatraniSVrtapkou), „Ve jménu královny“ 11.-18.8. pro děti 7-13 let v Měříně pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče (https://bit.ly/chaloupka2024) a „Legendy nelhaly“ 14.-20.7. pro děti 10-15 let v Netíně pod vedením Josefa Pokorného a Lucie Chalupové (https://bit.ly/LegendyNelhaly).

Velikonoční přání

Požehnané a radostně prožité Velikonoce 2024 Vám všem ze srdce přejí o. Jiří, o. Jan, o. Bohumil a jáhen Stanislav.

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 24. 3.

KVĚTNÁ NEDĚLE/ žehnání ratolestí/pašije podle Marka

7:00 – 7:50 Svátost smíření

8:00

Za + Jiřinu Pibilovu, manžela a jejich rodiče

14:30

Pobožnost křížové cesty

Pondělí 25. 3.

18:00 – 19:00 Svátost smíření /cizí zpovědníci/

Čtvrtek 28. 3.

ZELENÝ ČTVRTEK

18:30

Mše svatá na památku Poslední večeře Páně: Za Josefa Čapka, rodinu Čapkovu a Holešovskou

19:30 – 20:30 tichá adorace v Getsemanské zahradě

Pátek 29. 3.

VELKÝ PÁTEK/ Den přísného postu

8:00

Breviář - Ranní chvály a modlitba se čtením (bývalá márnice)

10:00 – 14:00 Čtení Bible(bývalá márnice)

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

15:00

Velkopáteční obřady s pašijemi sv. Jana

16:00 – 17:00 tichá adorace v Božím hrobě

Sobota 30. 3.

BÍLÁ SOBOTA/velikonoční vigilie

8:00

Breviář - Ranní chvály a modlitba se čtením (bývalá márnice)

8:30 do 15:00 soukromá adorace u Božího hrobu (bývalá márnice) /Zapisujte se do připraveného archu vzadu na stolku/

18:30

Vigilie vzkříšení: Za rodiče Lázničkovy a Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Neděle 31. 3.

Slavnost ZMTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Pozor změna času na letní!!!!

8:00

Mše svatá se žehnáním pokrmů: Za Bedřicha Svobodu, rodiče, bratry a rodiče Cejnkovy a přízeň

Pondělí 1. 4.

v oktávu velikonočním

8:00

Za Václava Cejnka, rodiče, švagra a zetě

  

Farní oznámení

Letošní postní příprava na Velikonoce v netínské farnosti - “Připravit půdu rozsévači“.

Téma postní přípravy Květná neděle – Zalévat půdu

Připomínáme si Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma, ale také jeho oběť, utrpení a smrt. Bůh nás miluje bez podmínek, zalévá nás svou láskou. Dává nám to nejdražší, co má, svého Syna, jehož tělo je nakonec pohřbeno ve skále, stejně jako zrno, které bylo zahrnuto hlínou. Nevidíme, co se v půdě děje, ale přesto ji zaléváme s důvěrou, že semena někdy vyklíčí. Tento týden se snažíme „zalévat“ vztahy s druhými svou láskou.

V neděli 24. března po mši svaté před kostelem Vás všechny zveme na „Velikonoční jarmark“, kde si můžete zakoupit jarní dekorace, pohledy či něco dobrého. Výtěžek z této akcí bude věnován na oblastní Charitu Žďár nad Sázavou.

Děkujeme všem za úklid všech kostelů a kaplí před Velikonocemi v našich farnostech.

V sobotu 27. dubna se koná Pouť ministrantů Brněnské diecéze v Rajhradě. Prosíme rodiče našich ministrantů, aby je přihlásili, pozor přihlášení do 27. března!!!! Podrobnosti na letáčcích a nástěnce.

Ve středu 27. března nebude spolčo pro druhý stupeň.

Nácviky ministrantů na velikonoční obřady budou probíhat vždy před bohoslužbou, a to na Zelený čtvrtek od 16:30, zkouška na Velký pátek od 13:00 a nácvik vigilie Vzkříšení na Bílou sobotu od 16:00. Nácviky předcházejí bohoslužbu samotnou, a tak nebude potřeba kluky odvážet z Netína.

Vzadu za lavicemi je rozpis k Božímu hrobu po půlhodinách, prosím, zapisujte se, aby byl v tuto dobu vždy někdo přítomen!!! Děkujeme.

Sbírky o Velikonocích budou na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.V neděli 7. dubna v 17:00 v kostele v Netíně zveme na „Pásmo o životě Ježíše Krista“. Výtěžek z této akce bude věnován na oblastní charitu Žďár nad Sázavou.

O letních prázdninách proběhnou v našich farnostech opět tři tábory: „Pátrání s komisařem Vrťapkou“ 21.7.-27.7. pro děti 7-11 let v Měříně pod vedením Evy Dvořákové (https://bit.ly/PatraniSVrtapkou), „Ve jménu královny“ 11.-18.8. pro děti 7-13 let v Měříně pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče (https://bit.ly/chaloupka2024)a „Legendy nelhaly“ 14.-20.7. pro děti 10-15 let v Netíně pod vedením Josefa Pokorného a Lucie Chalupové (https://bit.ly/LegendyNelhaly).

Požehnané a radostně prožité Velikonoce 2024 Vám všem ze srdce přejí o. Jiří, o. Jan, o. Bohumil a jáhen Stanislav.

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Spravedlivému rovnáš cestu, Pane.
(Iz 26,7)
Nahoru