Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 10.03. - 17.03.2024

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 10.03. - 17.03.2024

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 10. 03.

4.postní

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za rodiče, rodinu Lavických, Celých a duše v očistci

10:30

Za živou a + rodinu Samkovu, Přichystalovu a duše v očistci

11:30

Křest VM: Jan Kazda

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

18:00

Za + Josefa Koloucha, živou a + rodinu a duše v očistci

Pondělí 11. 03.

7:00

Za rodiče Pikulovy a děti, rodiče Palasovy a děti a duše v očistci

Úterý 12. 03.

Nebude mše svatá

Středa 13. 03.

Výroční den zvolení papeže Františka

7:00

Za rodiče a prarodiče Tomanovy a Doležalovy, Josefa Šanderu a Blaženku Petrovou a manžela

17:00

Mše svatá Kochánov

17:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 14. 03.

 

7:00

Za + Alenu Suchou, živé rodiny a duše v očistci

10:30

Pohřební mše svatá VM: Za + Josefa Rösslera

16:45 schola na faře, setkání ministrantů, 17:00 katecheze pro děti ve farním sále

17:00 v kostele pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání za účasti rodičů

18:00

Za Pavlu Janákovu, Zdeňku a Josefa Kryštofovy a rodiče Bernatovy a Janákovy

Pátek 15. 03.

8:00

Za + manžela, syna, dvoje rodiče a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

16:15

Pobožnost křížové cesty v kostele

17:00

Za paní Marii Pomikalovu a Miroslava Václavíka

Sobota 16. 03.

7:00

Na úmysl dárce a požehnání pro celou rodinu

10:30

Pohřební mše svatá: Za + Helenu Mejzlíkovu

18:00

Za živou a + rodinu Neužilovu s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro rodiny dětí a duše v očistci

Neděle 17. 03.

5.postní

7:30

Za + manželku Stanislavu, rodinu Hamrovu, Krchňavých a duše v očistci

9:00

Za Miroslava Homolu, jeho rodiče, rodiče Holánovy a syna a celou živou

a + přízeň Homolovu a Holánovu

10:30

Za naše farní společenství

11:30

Křty VM: Štěpán Podaný, Michal Vidlák, Eliška Křenková, Petr Kupka

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

18:00

Za rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy, za uzdravení a duše v očistci

19:00

Večer chval v kostele sv. Mikuláše

 

Farní oznámení

V neděli dopoledne po všech bohoslužbách zveme do farní kavárny ve farním sále.

V úterý 12. března v 17:00 v Křižanově zveme na pouť Nového Jeruzaléma s o. Metodějem Jánem Lajčákem, OPraem., farářem ve Křtinách.

V úterý 12. března v 18:00 zveme všechny synodní skupinky na setkání ve farním sále.

Ve středu 13. března v 18:00 se na faře koná další porada Pastorační rady farnosti.

Ve čtvrtek 14. března v 8:00 ve farním sále zveme na další biblickou hodinu pro seniory.

V sobotu 16. března se v Osové Bítýšce koná školení vedoucích dětských táborů.

V neděli 17. března v 17:00 v prostorách synagogy ve Velkém Meziříčí zveme na „Koncert pro radost“ pořádaný nadačním fondem Františka Podstatzky Lichtensteina ve prospěch charitního stacionáře NESA Velké Meziříčí. Více info na plakátku v nástěnce.

V sobotu 27. dubna se koná Pouť ministrantů Brněnské diecéze v Rajhradě. Prosíme rodiče našich ministrantů, aby je přihlásili do 27. března. Podrobnosti na letáčcích a nástěnce.

V neděli reprezentovali naši ministranti naši farnost na florbalovém turnaji v Osové Bítýšce. Blahopřejeme mladším žákům i starým pardálům ke krásným druhým místům!

Kraj Vysočina každoročně vyhlašuje anketu o Skutek roku. Za rok 2023 je nominována i Radka Uchytilová, která obětavě vede v naší farnosti dětskou schólu nebo vede krojované poutníky s Pannou Marií na pouť do Netína… chcete-li jí dát hlas, je to možné do 31.března na formuláři:  https://extranet.kr-vysocina.cz/skutek-roku/ kde najdete i jiné kategorie.

O letních prázdninách proběhnou v našich farnostech opět tři tábory: „Pátrání s komisařem Vrťapkou“ 21.7.-27.7. pro děti 7-11 let v Měříně pod vedením Evy Dvořákové (https://bit.ly/PatraniSVrtapkou), „Ve jménu královny“ 11.-18.8. pro děti 7-13 let v Měříně pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče (https://bit.ly/chaloupka2024a „Legendy nelhaly“ 14.-20.7. pro děti 10-15 let v Netíně pod vedením Josefa Pokorného a Lucie Chalupové (https://bit.ly/LegendyNelhaly).

  

Nedělní liturgie

Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný.
Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“

 

Jan 3,14-21

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 10. 03.

4. postní

9:45

Za Františka a Marii Zástěrovy a rodinu Janečkovu a Štefánkovu

14:00

Pobožnost křížové cesty v kostele v Horních Borech

Čtvrtek 14. 03.

16:30

Nácvik scholy a ministrantů

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Josefa Zástěru, jeho otce a živou a + rodinu Zástěrovu a Vítkovu

Po mši svaté na faře pokračuje příprava na první svaté přijímání za účasti rodičů

Pátek 15. 03.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá v Dolních Borech: ………volný úmysl………………………………………………

Neděle 17. 03.

5. postní

9:45

Za Annu a Bedřicha Fňukalovy, vnučku Marušku a Františka Beneše

11:00

Křest Horní Bory: Stella Dvořáková

14:00

Pobožnost křížové cesty v kostele v Horních Borech

 

 Farní oznámení

V úterý 12. března v 17:00 v Křižanově zveme na pouť Nového Jeruzaléma s o. Metodějem Jánem Lajčákem, OPraem., farářem ve Křtinách.

V úterý 12. března v 18:00 zveme všechny synodní skupinky na setkání ve farním sále ve Velkém Meziříčí.

V sobotu 16. března se v Osové Bítýšce koná školení vedoucích dětských táborů.

V neděli 17. března v 17:00 v prostorách synagogy ve Velkém Meziříčí zveme na „Koncert pro radost“ pořádaný nadačním fondem Františka Podstatzky Lichtensteina ve prospěch charitního stacionáře NESA Velké Meziříčí. Více info na plakátku v nástěnce.

V neděli 17. března v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na „Večer chval“.

V neděli reprezentovali ministranti naši farnost na florbalovém turnaji v Osové Bítýšce. Blahopřejeme k prvnímu místu mezi žáky!

V sobotu 27. dubna se koná Pouť ministrantů Brněnské diecéze v Rajhradě. Prosíme rodiče našich ministrantů, aby je přihlásili do 27. března. Podrobnosti na letáčcích a nástěnce.

Děkujeme všem třem našim vedoucím ministrantům za skvělou službu na děkanátní víkendovce ministrantů v Heřmanově! Po ní, v neděli, obsadili s ministranty naši farnosti na florbalovém turnaji v Osové Bítýšce krásné třetí místo. Blahopřejeme!

O letních prázdninách proběhnou v našich farnostech opět tři tábory: „Pátrání s komisařem Vrťapkou“ 21.7.-27.7. pro děti 7-11 let v Měříně pod vedením Evy Dvořákové (https://bit.ly/PatraniSVrtapkou), „Ve jménu královny“ 11.-18.8. pro děti 7-13 let v Měříně pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče (https://bit.ly/chaloupka2024a „Legendy nelhaly“ 14.-20.7. pro děti 10-15 let v Netíně pod vedením Josefa Pokorného a Lucie Chalupové (https://bit.ly/LegendyNelhaly).

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín  

Neděle 10. 03.

4.postní

8:00

Za manželku Věru Chalupovu, rodiče Čermákovy a Chalupovy, dva bratry, sestru a švagra s prosbou o požehnání pro celou rodinu

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

Středa 13.03.

Výroční den zvolení papeže Františka

17:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 15. 03.

17:30

Za Františka Judu, dvoje rodiče, celou přízeň, Jaroslava Švomu a Josefa Černého

Neděle 17. 03.

5.postní

8:00

Za Marii Homolovu, manžela a živou a + přízeň

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

  

Farní oznámení

Letošní postní příprava na Velikonoce v netínské farnosti - “Připravit půdu rozsévači“. Téma postní přípravy 4. týden – Trpělivě okopávat půdu

Ježíš s Nikodémem mluví o velikosti Boží lásky, mluví však i o oběti a o nepřijetí. Okopáváním – kypřením se do půdy dostává vzduch, který pomáhá dobrému zakořenění rostlin. Všechny problémy sami nevyřešíme. Bůh do nich ale může vstoupit – „provzdušnit“ je svým Duchem. V tomto týdnu se obracíme s důvěrou na Boha v modlitbě.

V úterý 12. března v 17:00 v Křižanově zveme na pouť Nového Jeruzaléma s o. Metodějem Jánem Lajčákem, OPraem., farářem ve Křtinách.

V úterý 12. března v 18:00 zveme všechny synodní skupinky na setkání ve farním sále ve Velkém Meziříčí.

V sobotu 16. března se v Osové Bítýšce koná školení vedoucích dětských táborů.

V neděli 17. března v 17:00 v prostorách synagogy ve Velkém Meziříčí zveme na „Koncert pro radost“ pořádaný nadačním fondem Františka Podstatzky Lichtensteina ve prospěch charitního stacionáře NESA Velké Meziříčí. Více info na plakátku v nástěnce.

V neděli 17. března v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na „Večer chval“.

V sobotu 27. dubna se koná Pouť ministrantů Brněnské diecéze v Rajhradě. Prosíme rodiče našich ministrantů, aby je přihlásili do 27. března. Podrobnosti na letáčcích a nástěnce.

Děkujeme všem třem našim vedoucím ministrantům za skvělou službu na děkanátní víkendovce ministrantů v Heřmanově! Po ní, v neděli, obsadili s ministranty naši farnosti na florbalovém turnaji v Osové Bítýšce krásné třetí místo. Blahopřejeme!

O letních prázdninách proběhnou v našich farnostech opět tři tábory: „Pátrání s komisařem Vrťapkou“ 21.7.-27.7. pro děti 7-11 let v Měříně pod vedením Evy Dvořákové (https://bit.ly/PatraniSVrtapkou), „Ve jménu královny“ 11.-18.8. pro děti 7-13 let v Měříně pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče (https://bit.ly/chaloupka2024a „Legendy nelhaly“ 14.-20.7. pro děti 10-15 let v Netíně pod vedením Josefa Pokorného a Lucie Chalupové (https://bit.ly/LegendyNelhaly).

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Spravedlivému rovnáš cestu, Pane.
(Iz 26,7)
Nahoru