Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 03.03. - 10.03.2024

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 03.03. - 10.03.2024

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 3. 03.

3.postní

7:30

Za Stanislava Bartuška, vnučku Lucii, dvoje rodiče a duše v očistci

9:00

Za manžela a celou živou a + rodinu Šanderovu, Boží požehnání a ochranu a duše v očistci

10:30

Za Josefa, Růženu a Petra Novákovy a Miroslavu Kučerovu a celou živou a + rodinu Novákovu, Rosovu a Kučerovu

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

18:00

Za naše farní společenství

Pondělí 4. 03.

7:00

……volný úmysl……………………………………………………………………………………………

Úterý 5. 03.

Nebude mše svatá

Středa 6. 03.

7:00

Za + manžela, + rodinu Horákovu a Solařovu a + Oldřicha Pospíšila

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Zdeňka Buďu

10:00

Mše svatá DPS/od 9:30 svátost smíření/

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

17:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 7. 03.

 

7:00

Za + Marii Coufalovu

16:45 schola na faře, setkání ministrantů, 17:00 katecheze pro děti ve farním sále

17:00 v kostele pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání za účasti rodičů

18:00

Za babičku Ludmilu a živou a + rodinu Kazdovu, Juránkovu a Dvořáčkovu

Pátek 8. 03.

8:00

Za rodiče Filovy, bratra Josefa a synovce Pepu

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

16:15

Pobožnost křížové cesty v kostele

17:00

Za rodiče Kryštofovy a živou a + rodinu

Sobota 9. 03.

7:00

Za živou a + rodinu Novotných a Jašovu, Boží milosrdenství, odpuštění hříchů a Boží požehnání

18:00

Za P. Josefa Skácela, Annu Skácelovu, manžele Petrlíkovy a duše v očistci

Neděle 10. 03.

4.postní

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za rodiče, rodinu Lavických, Celých a duše v očistci

10:30

Za živou a + rodinu Samkovu, Přichystalovu a duše v očistci

11:30

Křest VM: Jan Kazda

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

18:00

Za + Josefa Koloucha, živou a + rodinu a duše v očistci

  

Farní oznámení

V neděli dopoledne po všech bohoslužbách zveme do farní kavárny ve farním sále.

V neděli 3. března ve 13:30 ve sportovní hale v Osové Bítýšce zveme ministranty na „Florbalový turnaj“. Hokejky s sebou, občerstvení bude zajištěno.

 V neděli 3. března v 19:00 na faře bude setkání spolku Ludmila.

Ve čtvrtek 7. března bude pravidelná návštěva nemocných.

Prosíme o pomoc s vařením na farních víkendovkách a táborech. Oceníme jakoukoliv pomoc, nemusí se jednat o zajištění stravování na celé akci (budeme rádi i za jeden den či jen jeden oběd). V případě zájmu či dotazů nás kontaktujte: Petra Tichá – 604 318 279, Marie Prášková – 776 684 008.

Žďárská charita schání dobrovolníka na doučování matematiky (hlavně rovnice) 2. ročníku střední školy. Doučování by probíhalo v odpoledních hodinách v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Welmez (u BILLA) ve Velkém Meziříčí. Bližší informace jsou na nástěnce. Děkujeme!

O letních prázdninách proběhnou v našich farnostech opět tři tábory: „Pátrání s komisařem Vrťapkou“ 21.7.-27.7. pro děti 7-11 let v Měříně pod vedením Evy Dvořákové (https://1url.cz/@PatraniSVrtapkou), „Ve jménu královny“ 11.-18.8. pro děti 7-13 let v Měříně pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče, a „Legendy nelhaly“ 14.-20.7. pro děti 10-15 let v Netíně pod vedením Josefa Pokorného a Lucie Chalupové (https://1url.cz/@LegendyNelhaly)

  

Nedělní liturgie

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.“
Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“
Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“
Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“
On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl.
Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.

 

Jan 2,13-25

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory 

Neděle 3. 03.

3. postní

9:45

Za rodiče Kadlecovy, Pokorných, živou a + přízeň a duše v očistci

14:00

Pobožnost křížové cesty v kostele v Horních Borech

Pátek 8. 03.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá v Dolních Borech: Za rodiče Tomanovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Neděle 10. 03.

4. postní

9:45

Za Františka a Marii Zástěrovy a rodinu Janečkovu a Štefánkovu

14:00

Pobožnost křížové cesty v kostele v Horních Borech

 

Farní oznámení

V neděli 3. března ve 13:30 ve sportovní hale v Osové Bítýšce zveme ministranty na „Florbalový turnaj“. Hokejky s sebou, občerstvení bude zajištěno.

Ve čtvrtek 7. března bude pravidelná návštěva nemocných.

Prosíme o pomoc s vařením na farních víkendovkách a táborech. Oceníme jakoukoliv pomoc, nemusí se jednat o zajištění stravování na celé akci (budeme rádi i za jeden den či jen jeden oběd). V případě zájmu či dotazů nás kontaktujte: Petra Tichá – 604 318 279, Marie Prášková – 776 684 008.

Žďárská charita schání dobrovolníka na doučování matematiky (hlavně rovnice) 2. ročníku střední školy. Doučování by probíhalo v odpoledních hodinách v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Welmez (u BILLA) ve Velkém Meziříčí. Bližší informace jsou na nástěnce. Děkujeme!

O letních prázdninách proběhnou v našich farnostech opět tři tábory: „Pátrání s komisařem Vrťapkou“ 21.7.-27.7. pro děti 7-11 let v Měříně pod vedením Evy Dvořákové (https://1url.cz/@PatraniSVrtapkou), „Ve jménu královny“ 11.-18.8. pro děti 7-13 let v Měříně pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče, a „Legendy nelhaly“ 14.-20.7. pro děti 10-15 let v Netíně pod vedením Josefa Pokorného a Lucie Chalupové (https://1url.cz/@LegendyNelhaly)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín  

Neděle 3. 03.

3.postní

8:00

Za rodiče Dvořákovy, syny a snachy

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

Středa 6.03.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 8. 03.

16:45 schola na faře, setkání ministrantů, 17:00 Klubíčko na faře.

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Michalovy, Smolíkovy a celou živou a + přízeň

Po mši svaté na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání za účasti rodičů

Neděle 10. 03.

4.postní

8:00

Za manželku Věru Chalupovu, rodiče Čermákovy a Chalupovy, dva bratry, sestru a švagra s prosbou o požehnání pro celou rodinu

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

  

Farní oznámení

Letošní postní příprava na Velikonoce v netínské farnosti - “Připravit půdu rozsévači“.

Téma postní přípravy 3. týden – Odstraňovat z půdy kamení

Ježíš vyhání prodavače z chrámu. Zbavuje chrám všeho, co brání tomu, aby zde lidé vnímali Boží blízkost. Je to jako kameny v půdě, které brání semenům klíčit. Tak působí hřích. Jaké jsou „kameny“- hříchy v mojí půdě? Tento týden se je snažíme poznávat a vyvarovat se jich.

V neděli 3. března ve 13:30 ve sportovní hale v Osové Bítýšce zveme ministranty na „Florbalový turnaj“. Hokejky s sebou, občerstvení bude zajištěno.

Ve čtvrtek 7. března bude pravidelná návštěva nemocných.

Prosíme o pomoc s vařením na farních víkendovkách a táborech. Oceníme jakoukoliv pomoc, nemusí se jednat o zajištění stravování na celé akci (budeme rádi i za jeden den či jen jeden oběd). V případě zájmu či dotazů nás kontaktujte: Petra Tichá – 604 318 279, Marie Prášková – 776 684 008.

Žďárská charita schání dobrovolníka na doučování matematiky (hlavně rovnice) 2. ročníku střední školy. Doučování by probíhalo v odpoledních hodinách v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Welmez (u BILLA) ve Velkém Meziříčí. Bližší informace jsou na nástěnce. Děkujeme!

O letních prázdninách proběhnou v našich farnostech opět tři tábory: „Pátrání s komisařem Vrťapkou“ 21.7.-27.7. pro děti 7-11 let v Měříně pod vedením Evy Dvořákové (https://1url.cz/@PatraniSVrtapkou), „Ve jménu královny“ 11.-18.8. pro děti 7-13 let v Měříně pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče, a „Legendy nelhaly“ 14.-20.7. pro děti 10-15 let v Netíně pod vedením Josefa Pokorného a Lucie Chalupové (https://1url.cz/@LegendyNelhaly)

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Spravedlivému rovnáš cestu, Pane.
(Iz 26,7)
Nahoru