Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 25.02. - 03.03.2024

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 25.02. - 03.03.2024

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 25. 02.

2.postní/Sbírka Haléř sv. Petra

7:30

Za naše farní společenství/slouží o. Milan Vavro z Velké Bíteše/

9:00

Za rodiče Pazderovy, bratra Bohumila, ostatní + příbuzné a požehnání pro živou rodinu /slouží o. Milan Vavro z Velké Bíteše/

10:30

Za rodiče Janouškovy a Bartuškovy, živou a + přízeň a duše v očistci/slouží o. Milan Vavro z Velké Bíteše/

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

18:00

Za + Marii Kotkovu, Jiřího a Hedviku Bukovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Pondělí 26. 02.

7:00

Na poděkování za dar života a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodiny dětí

Úterý 27. 02.

Nebude mše svatá

Středa 28. 02.

7:00

………volný úmysl…………………………………………………………………………………………

17:00

Mše svatá Vídeň

17:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 29. 02.

 

7:00

Za rodiče Novotnovy s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu a duše v očistci

16:45 schola na faře, setkání ministrantů, 17:00 katecheze pro děti ve farním sále

17:00 v kostele pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání za účasti rodičů

18:00

Za živou a + rodinu Valičkovu a Žákovu a duše v očistci

Pátek 1. 03.

1.v měsíci/Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za Josefa Buďu a rodiče

14:00 – 16:00 Svátost smíření

16:15

Pobožnost křížové cesty v kostele

17:00

Za živou a + rodinu Kamanovu a Ryšánovu, kmotřence a duše v očistci

17:30 – 21:00 přímluvná modlitba „Světlo pro Tebe“ v kostele sv. Mikuláše

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 2. 03.

1.v měsíci

7:00

Za živou a + rodinu Drápelovu a duše v očistci

18:00

Na společný úmysl

1.Na poděkování za společný život s prosbou o Boží ochranu, požehnání a uzdravení

2.Za živou a + rodinu Kafkovu, Žákovu, Turkovu, Kopřivovu, Holánovu a duše v očistci

3.Za živou a + rodinu Kupovu a Syslovu

Neděle 3. 03.

3.postní

7:30

Za Stanislava Bartuška, vnučku Lucii, dvoje rodiče a duše v očistci

9:00

Za manžela a celou živou a + rodinu Šanderovu, Boží požehnání a ochranu a duše v očistci

10:30

Za Josefa, Růženu a Petra Novákovy a Miroslavu Kučerovu a celou živou

a + rodinu Novákovu, Rosovu a Kučerovu

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

18:00

Za naše farní společenství

 

Farní oznámení

V neděli dopoledne po všech bohoslužbách zveme do farní kavárny ve farním sále.

Ve dnech 1. – 3. března zveme ministranty našeho děkanství na faru v Heřmanově na „Víkend pro ministranty“, bližší informace najdete na plakátcích na nástěnkách a na webových stránkách farnosti VM, je třeba se přihlásit.

V sobotu 2. března zveme na první sobotu do Netína, v 15:00 svátost smíření, 16:00 mše svatá.

V neděli 3. března ve 13:30 ve sportovní hale v Osové Bítýšce zveme ministranty na „Florbalový turnaj“. Hokejky s sebou, občerstvení bude zajištěno. Zájemci se hlaste u Tomáše Gajdíka. Děkujeme.

Prosíme o pomoc s vařením na farních víkendovkách a táborech. Oceníme jakoukoliv pomoc, nemusí se jednat o zajištění stravování na celé akci (budeme rádi i za jeden den či jen jeden oběd). V případě zájmu či dotazů nás kontaktujte: Petra Tichá – 604 318 279, Marie Prášková – 776 684 008.

O letních prázdninách proběhnou v našich farnostech opět tři tábory: „Pátrání s komisařem Vrťapkou“ 21.7.-27.7. pro děti 7-11 let v Měříně pod vedením Evy Dvořákové (https://1url.cz/@PatraniSVrtapkou), „Ve jménu královny“ 11.-18.8. pro děti 7-13 let v Měříně pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče, a „Legendy nelhaly“ 14.-20.7. pro děti 10-15 let v Netíně pod vedením Josefa Pokorného a Lucie Chalupové (https://1url.cz/@LegendyNelhaly)

 

 

Nedělní liturgie

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem.
Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni.
Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“
Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.

Mk 9,2-10

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 25. 02.

2.postní/Sbírka Haléř sv. Petra

9:45

Za Ludvíka a Leopoldinu Požárovy, jejich syna Františka a Miroslava, snachu Anežku, prarodiče Požárovy a Hořínkovy, rodiče Markovy, živou i a + přízeň a duše v očistci/slouží o. Petr Balát z Budišova/

14:00

Pobožnost křížové cesty v kostele v Horních Borech

Pondělí 26. 02.

15:00

Pohřební mše svatá v Horních Borech: Za Jaroslava Hladíka

Čtvrtek 29. 02.

16:30

Nácvik scholy a ministrantů

17:00

Mše svatá pro děti: Za rodiče Šebkovy, celou přízeň a duše v očistci

Po mši svaté na faře začíná příprava na první svaté přijímání dětí za účasti rodičů

Pátek 1. 03.

1.v měsíci

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá v Dolních Borech: Za rodinu Markovu a Kujalovu, Boží ochranu pro celou přízeň a duše v očistci

Neděle 3. 03.

3. postní

9:45

Za rodiče Kadlecovy, Pokorných, živou a + přízeň a duše v očistci

14:00

Pobožnost křížové cesty v kostele v Horních Borech

 

Farní oznámení

V pátek 1. března od 17:30 do 21:00 zveme do kostela sv. Mikuláše ve VM na přímluvnou Modlitbu „Světlo pro Tebe“. Více na plakátku v nástěnce.

Ve dnech 1. – 3. března zveme ministranty našeho děkanství na faru v Heřmanově na „Víkend pro ministranty“, bližší informace najdete na plakátcích na nástěnkách a na webových stránkách farnosti VM, je třeba se přihlásit.

V sobotu 2. března zveme na první sobotu do Netína, v 15:00 svátost smíření, 16:00 mše svatá.

V neděli 3. března ve 13:30 ve sportovní hale v Osové Bítýšce zveme ministranty na „Florbalový turnaj“. Hokejky s sebou, občerstvení bude zajištěno.

Prosíme o pomoc s vařením na farních víkendovkách a táborech. Oceníme jakoukoliv pomoc, nemusí se jednat o zajištění stravování na celé akci (budeme rádi i za jeden den či jen jeden oběd). V případě zájmu či dotazů nás kontaktujte: Petra Tichá – 604 318 279, Marie Prášková – 776 684 008.

O letních prázdninách proběhnou v našich farnostech opět tři tábory: „Pátrání s komisařem Vrťapkou“ 21.7.-27.7. pro děti 7-11 let v Měříně pod vedením Evy Dvořákové (https://1url.cz/@PatraniSVrtapkou), „Ve jménu královny“ 11.-18.8. pro děti 7-13 let v Měříně pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče, a „Legendy nelhaly“ 14.-20.7. pro děti 10-15 let v Netíně pod vedením Josefa Pokorného a Lucie Chalupové (https://1url.cz/@LegendyNelhaly)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín  

Neděle 25. 02.

2.postní/Sbírka Haléř sv. Petra

8:00

Za Josefa a Zdeňku Brabcovy, rodiče, sourozence a celou přízeň

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

Pátek 1. 03.

1.v měsíci

17:30

Za Jiřího Bartuška, jeho rodiče a sourozence, prarodiče Babákovy a celou živou a + rodinu

Sobota 2. 03.

1.v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

Za Jaroslava Zachu, rodinu Zachovu a Vokounovu a dva švagry s prosbou o požehnání pro celou rodinu

Neděle 3. 03.

3.postní

8:00

Za rodiče Dvořákovy, syny a snachy

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

  

Farní oznámení

Letošní postní příprava na Velikonoce v netínské farnosti využívá diecézního projektu “Připravit půdu rozsévači“. Ježíš vysvětlil, že rozsévač v podobenství rozsévá Boží slovo. A slovo, stejně jako semeno, má tendenci zapouštět kořeny a přinášet úrodu. Záleží však na kvalitě půdy. Postní projekt nabízí náměty k přípravě půdy v našem srdci, aby byla úrodná pro Boží slovo. Každou neděli si můžete vzít u východu kartičku s nabídkou pro celý týden. Děti dostanou svoji kartičku v čase kázání před kostelem (za deště v kapli “márnici) a přitom upraví znázornění nedělního evangelia ve vchodu do kaplanky.

Téma postní přípravy 2. týdenDodat půdě živiny: Apoštolové zažili s Ježíšem něco úžasného, když se před nimi na hoře proměnil. Bylo to tak krásné, že tam chtěli zůstat. Zároveň jim tento zážitek dodal i sílu k tomu, aby překonali těžké chvíle, které měly nastat později. Kde čerpám živiny pro svoji půdu? Tento týden se snažíme naplnit svůj čas hodnotným programem.

V pátek 1. března od 17:30 do 21:00 zveme do kostela sv. Mikuláše ve VM na přímluvnou Modlitbu „Světlo pro Tebe“. Více na plakátku v nástěnce.

Ve dnech 1. – 3. března zveme ministranty našeho děkanství na faru v Heřmanově na „Víkend pro ministranty“, bližší informace najdete na plakátcích na nástěnkách a na webových stránkách farnosti Netín a VM, je třeba se přihlásit.

V neděli 3. března ve 13:30 ve sportovní hale v Osové Bítýšce zveme ministranty na „Florbalový turnaj“. Hokejky s sebou, občerstvení bude zajištěno.

Prosíme o pomoc s vařením na farních víkendovkách a táborech. Oceníme jakoukoliv pomoc, nemusí se jednat o zajištění stravování na celé akci (budeme rádi i za jeden den či jen jeden oběd). V případě zájmu či dotazů nás kontaktujte: Petra Tichá – 604 318 279, Marie Prášková – 776 684 008.

O letních prázdninách proběhnou v našich farnostech opět tři tábory: „Pátrání s komisařem Vrťapkou“ 21.7.-27.7. pro děti 7-11 let v Měříně pod vedením Evy Dvořákové (https://1url.cz/@PatraniSVrtapkou), „Ve jménu královny“ 11.-18.8. pro děti 7-13 let v Měříně pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče, a „Legendy nelhaly“ 14.-20.7. pro děti 10-15 let v Netíně pod vedením Josefa Pokorného a Lucie Chalupové (https://1url.cz/@LegendyNelhaly)

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Spravedlivému rovnáš cestu, Pane.
(Iz 26,7)
Nahoru