Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 3. 12. - 10. 12. 2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 3. 12. - 10. 12. 2023

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 3. 12.

1.adventní/v naší farnosti pouť ke sv. Mikuláši

 

Při všech mších svatých budou požehnány adventní věnce, které si můžete přinést

7:30

Za + rodiče Kratochvílovy, živou a + přízeň, Jiřího Kudrnu, jeho rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu

9:00

Za Miroslava Horkého a živou a + rodinu Horkých a Peňázovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Za naše farní společenství

14:00

Program pro děti v kostele: scénka, zpívání a přijde i sv. Mikuláš

16:00

Koncert kontrabasového orchestru v kostele sv. Mikuláše, na který jste srdečně zváni, více na plakátku

18:00

Za + rodiče Kutlvašrovy, Pospíchalovy a Skryjovy, poděkování za dary s prosbou o požehnání a ochranu všem našim rodinám

Pondělí 4. 12.

7:00

Za + Hedviku Budínovu (100. výročí od jejího narození) a jejího manžela Jana a duše v očistci

Úterý 5. 12.

Mše svatá nebude

Středa 6. 12.

Památka sv. Mikuláše, biskupa

 

6:00

!!!!!

Mše svatá rorátní: Za rodiny Janíkovu, Janovu, Řezníčkovu a Bachrovu /mše svatá v 7:00 nebude/

10:00

Mše svatá v DPS/od 9:30 svátost smíření/

16:00

Mše svatá Stránecká Zhoř, po mši svaté příjde sv. Mikuláš

17:00

Mše svatá Oslavice

Čtvrtek 7. 12.

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

7:00

Za všechny kněze, kteří v naší farnosti působili

16:45 schola na faře, setkání ministrantů, 17:00 katecheze pro děti ve farním sále

18:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu a Rousovu, Rudolfa Gubova, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Pátek 8. 12.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

8:00

!!!!!

Za rodiče Hortovy, dva syny, dvě snachy, zetě, rodiče Smejkalovy, syna a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav Nejsvětější oltářní

17:00

Za hlubokou úctu Panně Marii a život všech počatých dětí

Sobota 9. 12.

7:00

Za P. Antonína Dudu, jeho rodinu a rodinu Konopovu

18:00

Za rodinu Sittovu, Pospíšilovu a duše v očistci

Neděle 10. 12.

2. adventní

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za živou a + rodinu Štipákovu, Pazderovu, Konečných a duše v očistci

10:30

Za Stanislava Krejčího, živou a + rodinu Krejčovu a duše v očistci

18:00

Za rodiče Marii a Josefa Jašovy a živé a + členy rodiny Jašovy a Bílkovy

  

Farní oznámení

Každou neděli dopoledne po všech bohoslužbách zveme na faru do farní kavárny.

Zimní pouť 2023 – doprovodný program najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti VM.

Naši farníci spustili farní Instagram farností Velké Meziříčí, Bory a Netín.

Úmysly na mše svaté v roce 2024 zapisujeme v úředních hodinách na faře ve VM.

V pondělí 4. prosince a ve středu 6. prosince v 16:00 ve farním sále zveme zvláště děti i dospělé na zdobení perníčků a v pondělí 11. prosince v 16:00 pak balení perníčků, které pak rozneseme našim seniorům a nemocným v Domově pro seniory, v pečovatelských domech a v nemocnici sv. Zdislavy.

Ve čtvrtek 7. prosince bude pravidelná návštěva nemocných před Vánocemi. V případě dlouhodobé nemožnosti účasti na nedělní mši svaté (např. maminky s malými dětmi) se nám ozvěte, a rádi vám svaté přijímání přineseme také.

V neděli 10. prosince v 17:00 v kostele v Netíně zveme na „Adventní koncert, více informací na plakátku.

V neděli 10. prosince se vymění kněží našeho děkanátu na nedělních bohoslužbách v rámci duchovní adventní obnovy našeho děkanství. Do naší farnosti zavítá na všechny tři dopolední mše svaté o. Pavel Habrovec z Radostína nad Oslavou.

V adventním čase Vás zveme ve středy 6., 13. a 20. prosince v 18:00 na faře ve VM na „Hodinu s Ježíšem a jeho slovem“.

V sobotu 20. ledna 2024 srdečně zveme na Farní ples v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí, předprodej vstupenek bude v Krámku u Marušky v Radnické ulici od pondělí 4. prosince, příspěvky do tomboly můžete přinášet do farní kanceláře, je možno na požádání vystavit potvrzení o daru.

Vzadu na stolku je možné zakoupit tradiční „Průvodce adventem 2023“ za cenu 10 Kč. Peníze vhazujte do trezorku u mříže. Děkujeme.

Zveme školáky na adventní farní víkend, který proběhne 8. – 10. prosince v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u Petra Bradáče. Přihlašování zde: https://1url.cz/@farnivikendvm2023>

Zveme na duchovní obnovu „Seminář život v Duchu“ do komunitního centra v Osové Bítýšce, začínáme 18. ledna 2024, přihlašujte se přes QR kód na plakátku nebo přes odkaz: https://1url.cz/@DuchovniObnovaOB>

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte.
Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“ Mk 13,33-37

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 2. 12.

1.adventní

9:45

Mše svatá se žehnáním adventních věnců: Za Josefa Dostála, rodiče Dostálovy a Poulovy

Na závěr mše svaté příjde sv. Mikuláš

Čtvrtek 7. 12.

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Cyrila Marka, rodiče, bratra, rodiče Prudkovy a živou a + přízeň

Po mši svaté nácvik scholy a ministrantů a po nich program na faře

Pátek 8. 12.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Dolní Bory: Za Jindřicha Fňukala a rodiče

Neděle 10. 12.

2.adventní

9:45

Za Josefa Dohnala, sestru a rodiče, rodiče Vencálkovy a syna

 

Farní oznámení

Zapisujeme v sakristii úmysly na mše svaté na rok 2024.

Průvodce Adventem 2023 můžete zakoupit za cenu 10 Kč.

Naši farníci spustili farní Instagram farností Velké Meziříčí, Bory a Netín.

V neděli 3. prosince v 16:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM srdečně zveme na adventní koncert v podání „Brněnského kontrabasového orchestru“.

Ve čtvrtek 7. prosince bude pravidelná návštěva nemocných před Vánocemi. V případě dlouhodobé nemožnosti účasti na nedělní mši svaté (např. maminky s malými dětmi) se nám ozvěte, a rádi vám svaté přijímání přineseme také.

V pátek 8. prosince v 16:30 v kostele sv. Jiljí v Dolních Borech zveme na předvánoční koncert Ivy Bittové společně se sborem Babačka a hosty. 

V neděli 10. prosince se vymění kněží našeho děkanátu na nedělních bohoslužbách v rámci duchovní adventní obnovy našeho děkanství. Do naší farnosti zavítá o. Milan Vavro z Velké Bíteše.

Zveme na duchovní obnovu „Seminář život v Duchu“ do komunitního centra v Osové Bítýšce, začínáme 18. ledna 2024, přihlašujte se přes QR kód na plakátku nebo přes odkaz: https://1url.cz/@DuchovniObnovaOB>

Zveme školáky na adventní farní víkend, který proběhne 8. – 10. prosince v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u Petra Bradáče. Přihlašování zde: https://1url.cz/@farnivikendvm2023>

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 3. 12.

1.adventní

8:00

Mše svatá se žehnáním adventních věnců: Za rodiče Homolovy, Markovy a živou a + rodinu

Na závěr mše svaté příjde sv. Mikuláš

Středa 6. 12.

Památka sv. Mikuláše, biskupa

16:00

Mše svatá Stránecká Zhoř, po mši svaté příjde sv. Mikuláš

Pátek 8. 12.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

17:30

Za rodiče Drápelovy, Jašovy, živou a + rodinu a duše v očistci

Neděle 10. 12.

2.adventní

8:00

Za Marii Královu a rodiče Bartůňkovy

17:00

Adventní koncert v kostele, všichni jste srdečně zváni

 

Farní oznámení

Průvodce Adventem 2023 můžete zakoupit za cenu 10 Kč.

Naši farníci spustili farní Instagram farností Velké Meziříčí, Bory a Netín.

Maminky a babičky zveme k Modlitbám matek každé pondělí v 17:30 v kostele.  Čas můžeme změnit podle vašich potřeb. Přijďte, vaše děti, malé i dospělé potřebují modlitbu.                         

V neděli 3. prosince v 16:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM srdečně zveme na adventní koncert v podání „Brněnského kontrabasového orchestru“.

Ve čtvrtek 7. prosince bude pravidelná návštěva nemocných před Vánocemi. V případě dlouhodobé nemožnosti účasti na nedělní mši svaté (např. maminky s malými dětmi) se nám ozvěte, a rádi vám svaté přijímání přineseme také.

V neděli 10. prosince se vymění kněží našeho děkanátu na nedělních bohoslužbách v rámci duchovní adventní obnovy našeho děkanství, do naší farnosti zavítá o. Milan Vavro z Velké Bíteše.

Zveme na duchovní obnovu „Seminář život v Duchu“ do komunitního centra v Osové Bítýšce, začínáme 18. ledna 2024, přihlašujte se přes QR kód na plakátku nebo přes odkaz: https://1url.cz/@DuchovniObnovaOB>

Zveme školáky na adventní farní víkend, který proběhne 8. – 10. prosince v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u Petra Bradáče. Přihlašování zde: https://1url.cz/@farnivikendvm2023>

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru