Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín 26. 11. - 03. 12. 2023

Pořad bohoslužeb ve farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín 26. 11. - 03. 12. 2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 26. 11.

 

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

7:30

Za Růženu Šenkovu a její rodinu

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za živou a + rodinu Dvořákovu a Chalupovu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu a duše v očistci

11:30

Křty VM: Jiří Štourač, Jakub Hořínek, Roman Novotný a Robin Novotný

18:00

Za Josefa Chylíka, rodiče a sourozence

19:00

Setkání spolku Ludmila na faře

Pondělí 27. 11.

7:00

Za živou a + rodinu Herinkovu, Charvátovu a duše v očistci

18:00

Mše svatá a setkání III. řádu Karmelu

Úterý 28. 11.

Mše svatá nebude

Středa 29. 11.

ČERVENÁ STŘEDA

7:00

Za syna Ladislava, jeho rodiče s prosbou o ochranu Panny Marie pro rodiny dětí

17:00

Mše svatá Vídeň

17:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 30. 11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

7:00

Za Jana a Marii Němečkovy, syna a celou živou a + přízeň

16:45 schola na faře, setkání ministrantů, 17:00 katecheze pro děti ve farním sále

18:00

Za živou a + rodinu Rychlých, Fexovu a duše v očistci

Pátek 1. 12.

1.v měsíci/Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za + rodiče Přibylovy, Zadražilovy a syna Josefa, Jaroslava Brázdu a sestru Libuši

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za + Jaromíra Kratochvíla, dvoje + rodiče s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

17:30 – 21:00 přímluvná modlitba: „Světlo pro Tebe“ s možností zapálit si v kostele svíčku, více na plakátku

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 2. 12.

1.v měsíci

7:00

Za živou a + rodinu Teplých a duše v očistci

16:00

Koncert pod lipami na náměstí ve Velkém Meziříčí

18:00

Na společný úmysl

1.Za Ladislava Pospíšila, rodiče Marii a Josefa Požárovy, živé a + příbuzné a Boží pomoc a ochranu pro rodinu

2.Za rodinu Mölerovu, živou a + přízeň, Boží ochranu a požehnání a d.v.o.

3.Za Vladimíra a Miluši Kružíkovy a Boží ochranu pro celou rodinu

4.Za dvanáct kněžských povolání

5.Za živou a + rodinu Dvořákovu, Kučerovu s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

6.Za Boží milosrdenství a šťastnou hodinu smrti pro Jaroslava Fialu, jeho + rodinu a duše v očistci

7.Za + syna Davida a živou a + rodinu Brejškovu a Beranovu s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Neděle 3. 12.

1.adventní/v naší farnosti pouť ke sv. Mikuláši

 

Při všech mších svatých budou požehnány adventní věnce, které si můžete přinést

7:30

Za + rodiče Kratochvílovy, živou a + přízeň, Jiřího Kudrnu, jeho rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu

9:00

Za Miroslava Horkého a živou a + rodinu Horkých a Peňázovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Za naše farní společenství

14:00

Program pro děti v kostele: scénka, zpívání a přijde i sv. Mikuláš

16:00

Koncert kontrabasového orchestru v kostele sv. Mikuláše, na který jste srdečně zváni, více na plakátku

18:00

Za + rodiče Kutlvašrovy, Pospíchalovy a Skryjovy, poděkování za dary s prosbou o požehnání a ochranu všem našim rodinám

  

Farní oznámení

Každou neděli dopoledne po všech bohoslužbách zveme na faru do farní kavárny.

Úmysly na mše svaté v roce 2024 zapisujeme v úředních hodinách na faře ve VM.

Vzadu na stolku je možné zakoupit tradiční „Průvodce adventem 2023“ za cenu 10 Kč. Peníze vhazujte do trezorku u mříže. Děkujeme.

Ve středu 29. listopadu připadá tzv. „Červená středa“, což je den připomínky všech pronásledovaných pro svou víru. V tento den se v 18:30 sejdeme u kašny na ekumenickém setkání na náměstí ve VM (v případě nepříznivého počasí ve Špitálku) a společně se pomodlíme na tento úmysl.

Ve čtvrtek 30. listopadu v 8:00 ve farním sále bude setkání seniorů.

Z pátku 1. prosince na sobotu 2. prosince zveme do kostela v Netíně od 19:00 do 7:00 na „celonoční čtení Bible“.

V sobotu 2. prosince bude první sobota v Netíně, v 15:00 svátost smíření a v 16:00 mše svatá.

Zimní pouť 2023 – doprovodný program najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti VM.

Zveme školáky na adventní farní víkend, který proběhne 8. – 10. prosince v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u Petra Bradáče. Přihlašování zde: https://1url.cz/@farnivikendvm2023>

Zveme na duchovní obnovu „Seminář život v Duchu“ do komunitního centra v Osové Bítýšce, začínáme 18. ledna 2024, přihlašujte se přes QR kód na plakátku nebo přes odkaz: https://1url.cz/@DuchovniObnovaOB>

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.
Tu řekne král těm po své pravici: ‘Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.’
Spravedliví mu na to řeknou: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?’
Král jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bra-tří, pro mne jste udělali.’
Potom řekne i těm po levici: ‘Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.’
Tu mu na to řeknou také oni: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?’
On jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.’ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“ Mt 25,31-46

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 26. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

9:45

Za živou a + rodinu Mičkovu a Rousovu a duše v očistci

Čtvrtek 30. 11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

17:00

Horní Bory: ………………………………..volný úmysl……………………………………………….

Pátek 1. 12.

1.v měsíci

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Dolní Bory: Za Vladimíra Homolu, rodinu Homolovu, Holoubkovu a Brodských

Neděle 2. 12.

1.adventní

9:45

Mše svatá se žehnáním adventních věnců: Za Josefa Dostála, rodiče Dostálovy a Poulovy

Na závěr mše svaté příjde sv. Mikuláš

 

Farní oznámení

Zapisujeme v sakristii úmysly na mše svaté na rok 2024.

Průvodce Adventem 2023 můžete zakoupit za cenu 10 Kč.

Ve středu 29. listopadu připadá tzv. „Červená středa“, což je den připomínky všech pronásledovaných pro svou víru. V tento den se v 18:30 sejdeme u kašny na ekumenickém setkání na náměstí ve VM (v případě nepříznivého počasí ve Špitálku) a společně se pomodlíme na tento úmysl.

Z pátku 1. prosince na sobotu 2. prosince zveme do kostela v Netíně od 19:00 do 7:00 na „celonoční čtení Bible“.

V sobotu 2. prosince bude první sobota v Netíně, v 15:00 svátost smíření a v 16:00 mše svatá.

V neděli 3. prosince v 16:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM srdečně zveme na adventní koncert v podání „Brněnského kontrabasového orchestru“.

Zveme na duchovní obnovu „Seminář život v Duchu“ do komunitního centra v Osové Bítýšce, začínáme 18. ledna 2024, přihlašujte se přes QR kód na plakátku nebo přes odkaz: https://1url.cz/@DuchovniObnovaOB>

Zveme školáky na adventní farní víkend, který proběhne 8. – 10. prosince v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u Petra Bradáče. Přihlašování zde: https://1url.cz/@farnivikendvm2023>

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 26. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

Pátek 1. 12.

1.v měsíci

Přede mší svatou v 16:45 zveme děti do scholy – sraz na faře, nebo na ministrantské setkání – sraz před kostelem. Nejmladší děti zveme v 17:00 na Klubíčko na faře.

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodinu Roseckých a duše v očistci

19:00 – 7:00(sobotní ráno) zveme do kostela na „Celonoční čtení Bible“

Sobota 2. 12.

1.v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

Za rodiče Němcovy a dceru Marii

Neděle 3. 12.

1.adventní

8:00

Mše svatá se žehnáním adventních věnců: Za rodiče Homolovy, Markovy a živou a + rodinu

Na závěr mše svaté příjde sv. Mikuláš

 

 Farní oznámení

Průvodce Adventem 2023 můžete zakoupit za cenu 10 Kč.

Maminky a babičky zveme k Modlitbám matek každé pondělí v 17:30 v kostele.  Čas můžeme změnit podle vašich potřeb. Přijďte, vaše děti, malé i dospělé potřebují modlitbu.                         

Ve středu 29. listopadu připadá tzv. „Červená středa“, což je den připomínky všech pronásledovaných pro svou víru. V tento den se v 18:30 sejdeme u kašny na ekumenickém setkání na náměstí ve VM (v případě nepříznivého počasí ve Špitálku) a společně se pomodlíme na tento úmysl.

V neděli 3. prosince v 16:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM srdečně zveme na adventní koncert v podání „Brněnského kontrabasového orchestru“.

V neděli 10. prosince v 17:00 v kostele v Netíně zveme na „Adventní koncert“ , více informací na plakátku.

Zveme na duchovní obnovu „Seminář život v Duchu“ do komunitního centra v Osové Bítýšce, začínáme 18. ledna 2024, přihlašujte se přes QR kód na plakátku nebo přes odkaz: https://1url.cz/@DuchovniObnovaOB>

Zveme školáky na adventní farní víkend, který proběhne 8. – 10. prosince v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u Petra Bradáče. Přihlašování zde: https://1url.cz/@farnivikendvm2023>

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru