Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 05.11. - 12.11. 2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 05.11. - 12.11. 2023

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 05. 11.

 

31. v mezidobí/Den štědrosti pro Charitu Žďár nad Sázavou

7:30

Na poděkování za 50. let manželství, celou živou a + rodinu a duše v očistci

9:00

Za + Ludmilu Zemanovu, její rodiče a sourozence, všechny živé a + z rodiny Teplých a duše v očistci

10:30

Za naše farní společenství

11:30

Křty VM: Antonín Pařízek, Jan Chalupa, Ema Mašková, Elizabeth Valentová a Max Rozmarín

18:00

Za rodinu Dvořákovu a Fňukalovu, rodiče Brabcovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Pondělí 6. 11.

7:00

Za + manžela Pavla, + členy rodiny Doležalovy, Špačkovy, Horníčkovy, Kadlecovy a duše v očistci

Úterý 7. 11.

Mše svatá nebude

Středa 8. 11.

7:00

Za Marii a Stanislava Trojanovy s prosbou o požehnání pro celou rodinu a duše v očistci

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

17:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 9. 11.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

7:00

Za mládež, celý svět, naši vlast, obrácení hříšníků, za lhostejné, umíněné, zoufalé, nešťastné, rouhající se a za kamarádky s rodinami, přízeň a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Hortovu

16:45 schola na faře, setkání ministrantů, 17:00 katecheze pro děti ve farním sále

18:00

Za živou a + rodinu Muchovu a Kratochvílovu a duše v očistci

Pátek 10. 11.

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

8:00

Za živou a + rodinu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za Ivanu Ambrožovu

20:00

Setkání biřmovanců ve farním sále

Sobota 11. 11.

Památka sv. Martina, biskupa

7:00

Za živou a + rodinu Chmelovu a Zemanovu, celou přízeň, + paní Navrátilovu a duše v očistci

18:00

Na poděkování za 80. let života a celou rodinu Markovu

Neděle 12. 11.

 

32. v mezidobí

 

 

 

7:30

Za + Leopolda Skryju, rodiče, sourozence a duše v očistci

9:00

Za sestru Marii, synovce Josefa, rodinu Ondráčkových a duše v očistci

10:30

Za Miroslava Homolu, jeho rodiče, rodiče Holánovy a syna a celou živou a + přízeň Homolovu a Holánovu

11:00

Poutní mše svatá Martinice

18:00

Za naše farní společenství

  

Farní oznámení

Každou neděli dopoledne po všech bohoslužbách zveme na faru do farní kavárny.

Odpustky pro duše v očistci: Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívi-li někdo hřbitov a pomodlí se třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

V neděli 5. listopadu 2023 na faře ve Velkém Meziříčí v době 7:00 – 12:00 proběhne „Den štědrosti aneb neděle pro charitu“, kterou pořádá Oblastní Charita Žďár nad Sázavou. Přinést můžete trvanlivé potraviny, drogerii a stany, spacáky, karimatky a batohy. Více informací na plakátku. Děkujeme.

!!!!!!!!!!!Zapisování úmyslů: V úterý 7. listopadu od 7:00 do 10:00 začínáme ve farní kanceláři zapisovat úmysly na mše svaté na rok 2024. V dalších dnech si pak můžete zapsat své úmysly v úředních hodinách ve farní kanceláři.

Ve čtvrtek 9. listopadu bude pravidelná návštěva nemocných.

Začala příprava na biřmování. Příprava je určena pro středoškoláky a starší. Biřmování bude v roce 2025 na jaře. Přihlašovací formulář najdete na https://1url.cz/@birmovanivm2023 nebo si ho můžete vyzvednout v tištěné podobě ve farní kanceláři. V případě dalších dotazů se obraťte na kněze. Všechny farníky prosíme o modlitbu za ty, kdo o přípravě přemýšlí.

Zveme školáky na adventní farní víkend, který proběhne 8. – 10. prosince v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u Petra Bradáče. Přihlašování zde https://1url.cz/@farnivikendvm2023.

Ve dnech 19. – 25. listopadu proběhne „Týden modliteb za mládež“. Vzadu v kostele na stolku jsou modlitby za mládež, nezapomínejme se za ně modlit. Více info na plakátku.

 

Nedělní liturgie

Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům:
„Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, mají rádi pozdravy na ulicích a když jim lidé říkají ‘mistře’.
Vy však si nedávejte říkat ‘mistr’, jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno ‘otec’, jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat ‘učitel’, jenom jeden je váš Učitel – Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Mt 23,1-12

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory                      

Neděle 5. 11.

31. v mezidobí

9:45

Za rodinu Večeřovu, Němcovu, Dostálovu, Boží ochranu pro celou přízeň a duše v očistci

11:15

Křty Horní Bory: Viktorie Kujalová a Lukáš Vrzal

Čtvrtek 9. 11.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: …………………….volný úmysl………………….

Po mši svaté nácvik scholy a ministrantů a po nich program na faře

Pátek 10. 11.

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

 

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Dolní Bory: Za živou a + rodinu Karmasinovu a Kučerovu

Neděle 12. 11.

32. v mezidobí

9:45

Svatomartinský průvod vychází od kostela sv. Jiljí v Dolních Borech

10:00

Poutní mše svatá Horní Bory: Za rodinu Fňukalovu, vnučku Marušku a Františka Beneše

 

Farní oznámení

Odpustky pro duše v očistci: Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívi-li někdo hřbitov a pomodlí se třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

V neděli 5. listopadu začínáme v sakristii zapisovat úmysly na rok 2024.

V neděli 5. listopadu 2023 na faře ve Velkém Meziříčí v době 7:00 – 12:00 proběhne „Den štědrosti aneb neděle pro charitu“, kterou pořádá Oblastní Charita Žďár nad Sázavou. Přinést můžete trvanlivé potraviny, drogerii a stany, spacáky, karimatky a batohy. Více informací na plakátku. Děkujeme.

Ve čtvrtek 9. listopadu bude pravidelná návštěva nemocných.

Příprava na biřmování pokračuje v pátek 10. listopadu ve 20:00 ve farním sále a setkání budou každý týden v tomto čase asi na hodinu. Příprava je určena pro středoškoláky a starší. Biřmování bude v roce 2025 na jaře. Přihlašovací formulář najdete na https://1url.cz/@birmovanivm2023 nebo si ho můžete vyzvednout v tištěné podobě ve farní kanceláři. V případě dalších dotazů se obraťte na kněze. Všechny farníky prosíme o modlitbu za ty, kdo o přípravě přemýšlí.

Ve dnech 19. – 25. listopadu proběhne „Týden modliteb za mládež“, nezapomínejme se za ně modlit. Více info na plakátku.

Zveme školáky na adventní farní víkend, který proběhne 8. – 10. prosince v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u Petra Bradáče. Přihlašování zde: https://1url.cz/@farnivikendvm2023.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 5. 11.

31. v mezidobí

8:00

Za Petra Jůdu a dvoje rodiče

Středa 8. 11.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 10. 11.

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

17:30

Za rodiče Brabcovy a rodiče Kujalovy a syna Oldřicha

Neděle 12. 11.

32. v mezidobí

8:00

Za Ladislavu Tomanovu, rodiče Tomanovy, Šobovy a za osvobození od zlého pro všechny živé a ++ členy z těchto rodin

 

Farní oznámení

Odpustky pro duše v očistci: Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívi-li někdo hřbitov a pomodlí se třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

V neděli 5. listopadu 2023 na faře ve Velkém Meziříčí v době 7:00 – 12:00 proběhne „Den štědrosti aneb neděle pro charitu“, kterou pořádá Oblastní Charita Žďár nad Sázavou. Přinést můžete trvanlivé potraviny, drogerii a stany, spacáky, karimatky a batohy. Více informací na plakátku. Děkujeme.

Ve čtvrtek 9. listopadu bude pravidelná návštěva nemocných.

Zapisování úmyslů na mše svaté v roce 2024 proběhne na faře v Netíně ještě v neděli 5. 11. po mši svaté a v neděli 12. 11. po mši svaté.

Příprava na biřmování pokračuje v pátek 10. listopadu ve 20:00 ve farním sále a setkání budou každý týden v tomto čase asi na hodinu. Příprava je určena pro středoškoláky a starší. Biřmování bude v roce 2025 na jaře. Přihlašovací formulář najdete na https://1url.cz/@birmovanivm2023 nebo si ho můžete vyzvednout v tištěné podobě ve farní kanceláři. V případě dalších dotazů se obraťte na kněze.

Ve dnech 19. – 25. listopadu proběhne „Týden modliteb za mládež“, nezapomínejme se za ně modlit. Více info na plakátku.

Zveme školáky na adventní farní víkend, který proběhne 8. – 10. prosince v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u Petra Bradáče. Přihlašování zde: https://1url.cz/@farnivikendvm2023.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru