Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 29. 10. - 05. 11. 2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 29. 10. - 05. 11. 2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 29. 10.

 

30. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Rosovu a Pospíšilovu, celou přízeň, Boží požehnání

a duše v očistci

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za živou a + rodinu Přibylovu, Drápelovu a duše v očistci

11:00

Mše svatá Mostiště: Za všechny zemřelé

/po mši svaté bude pobožnost na hřbitově za všechny zemřelé/

15:00

Pobožnost za zemřelé na hřbitově na Karlově

18:00

Za + rodiče a sourozence a živou a + rodinu Brabcovu a Kadlecovu

19:00

Setkání Spolku Ludmila na faře

Pondělí 30. 10.

7:00

Za manžela, bratra, rodiče, za obrácení, živé a + příbuzné a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Jarmilu Dřímalovu

Úterý 31. 10.

Mše svatá nebude

9:00

Pohřební mše svatá: Za + Ludmilu Jirákovu

Středa 1. 11.

Slavnost VŠECH SVATÝCH

7:00 – 9:00 Svátost smíření

8:00

!!!!!

Za + Jiřího Bradáče, děti a jejich rodiny a šťastnou hodinu smrti

10:00

Mše svatá v DPS/ od 9:30 svátost smíření/

17:00 – 17:50 Svátost smíření

18:00

Za Valerii Nedomovu, dvoje rodiče, živou a + rodinu a duše v očistci

Čtvrtek 2. 11.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

7:00 – 9:00 Svátost smíření

8:00

!!!!!

Na úmysl svatého otce

15:30

Mše svatá na Moráni: Za všechny zemřelé

/po mši svaté bude pobožnost na hřbitově za všechny zemřelé/

17:00 – 17:50 Svátost smíření

18:00

Za Františka Dvořáka z Vídně a jeho rodinu

Pátek 3. 11.

1.v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za + manžela, dvoje rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodinu a celou přízeň

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za rodiče Slabých, děti a duše v očistci

19:00 – 21:00 Svátost smíření + přímluvná modlitba v kostele

Sobota 4. 11.

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa/1.v měsíci

7:00

Za + kněze, biskupy a jáhny brněnské diecéze

18:00

Na společný úmysl

1.Za Aloise Rozmarina, jeho rodiče a + příbuzné

2.Za manžela Antonína Vondráčka, rodiče, rodiče Dohnalovy, Klímovy a požehnání pro živou rodinu

3.Za živou a + rodinu Procházkovu a Vlachovu a duše v očistci

4.Za rodiče Janouškovy, Lukáškovy a Lázničkovy a živou rodinu

5.Za dvanáct kněžských povolání

6.Za Marii Vondráčkovu a dvoje rodiče

Neděle 5. 11.

 

31. v mezidobí/Den štědrosti pro Charitu Žďár nad Sázavou

7:30

Na poděkování za 50. let manželství, celou živou a + rodinu a duše v očistci

9:00

Za + Ludmilu Zemanovu, její rodiče a sourozence, všechny živé a + z rodiny Teplých a duše v očistci

10:30

Za naše farní společenství

11:30

Křty VM: Antonín Pařízek, Jan Chalupa, Ema Mašková, Elizabeth Valentová a Max Rozmarín

18:00

Za rodinu Dvořákovu a Fňukalovu, rodiče Brabcovy, živou a + přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

Každou neděli dopoledne po všech bohoslužbách zveme na faru do farní kavárny.

Zveme děti každé pondělí na kopanou a každý pátek na farní kolečko. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti. Dále pak na „Fotbal pro chlapy“ každou středu od 20:15 v tělocvičně na žluté škole zveme další chlapy, podrobnosti u Tomáše Gajdíka nebo zájemci přijďte rovnou.

!!! Ve středu 1. listopadu nebudou ve farní kanceláři odpolední úřední hodiny.

Ve čtvrtek 2. listopadu bude místo dětské mše Setkání všech svatých ve farním sále. Děti mohou přijít v kostýmu světce. Program bude zakončen průvodem s lucerničkami a modlitbou v kostele. Více informací na plakátku. / odpadá schůzka ministrantů, nácvik scholy i katecheze pro děti na faře/.

Příprava na biřmování začne v pátek 3. listopadu ve 20:00 ve farním sále a setkání budou každý týden v tomto čase asi na hodinu. Příprava je určena pro středoškoláky a starší. Biřmování bude v roce 2025 na jaře. Přihlašovací formulář najdete na https://1url.cz/@birmovanivm2023 nebo si ho můžete vyzvednout v tištěné podobě ve farní kanceláři. V případě dalších dotazů se obraťte na kněze. Všechny farníky prosíme o modlitbu za ty, kdo o přípravě přemýšlí.

V sobotu 4. listopadu je první sobota v Netíně, v 15:00 svátost smíření a 16:00 mše svatá.

V neděli 5. listopadu 2023 na faře ve Velkém Meziříčí v době 7:00 – 12:00 proběhne „Den štědrosti aneb neděle pro charitu“, kterou pořádá Oblastní Charita Žďár nad Sázavou. Přinést můžete trvanlivé potraviny, drogerii a stany, spacáky, karimatky a batohy. Více informací na plakátku. Děkujeme.

Odpustky pro duše v očistci: 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možnost při návštěvě jakéhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínka pomodlit se při návstěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívi-li někdo hřbitov a pomodlí se třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Návštěva nemocných bude ve čtvrtek 9. listopadu.

 

Nedělní liturgie

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“
Odpověděl mu: „‘Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.’ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ Mt 22,34-40

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 29. 10.

30. v mezidobí

9:45

Za Aleše a Rudolfa Kučerovy, rodiče Kučerovy, Brendelovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Po mši svaté půjdeme na hřbitov v Horních Borech, kde vykonáme pobožnost za naše zemřelé

Středa 1. 11.

Slavnost VŠECH SVATÝCH

16:00 – 16:55 Svátost smíření

17:00

Horní Bory: Za Josefa Zástěru, jeho otce a živou a + rodinu Vítkovu a Zástěrovu

Čtvrtek 2. 11.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

16:00 – 16:55 Svátost smíření

17:00

Horní Bory: Za Františka Kameníka, rodiče Kameníkovy a Boženu Zástěrovu a rodinu Pospíchalovu

Pátek 3. 11.

1.v měsíci

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Dolní Bory: Za Helenu Chalupovu, živou a + rodinu a duše v očistci

Neděle 5. 11.

31. v mezidobí

9:45

Za rodinu Večeřovu, Němcovu, Dostálovu, Boží ochranu pro celou přízeň a duše v očistci

11:15

Křty Horní Bory: Viktorie Kujalová a Lukáš Vrzal

 

Farní oznámení

Odpustky pro duše v očistci: 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možnost při návštěvě jakéhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínka pomodlit se při návstěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívi-li někdo hřbitov a pomodlí se třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Ve středu 1. listopadu nebudou ve farní kanceláři odpolední úřední hodiny.

Příprava na biřmování začne v pátek 3. listopadu ve 20:00 ve farním sále a setkání budou každý týden v tomto čase asi na hodinu. Příprava je určena pro středoškoláky a starší. Biřmování bude v roce 2025 na jaře. Přihlašovací formulář najdete na https://1url.cz/@birmovanivm2023 nebo si ho můžete vyzvednout v tištěné podobě ve farní kanceláři. V případě dalších dotazů se obraťte na kněze. Všechny farníky prosíme o modlitbu za ty, kdo o přípravě přemýšlí.

V sobotu 4. listopadu je první sobota v Netíně, v 15:00 svátost smíření a 16:00 mše svatá.

V neděli 5. listopadu 2023 na faře ve Velkém Meziříčí v době 7:00 – 12:00 proběhne „Den štědrosti aneb neděle pro charitu“, kterou pořádá Oblastní Charita Žďár nad Sázavou. Přinést můžete trvanlivé potraviny, drogerii a stany, spacáky, karimatky a batohy. Více informací na plakátku. Děkujeme.

Návštěva nemocných bude ve čtvrtek 9. listopadu.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 29. 10

30. v mezidobí

8:00

Za Marii Královu, rodiče Bartůňkovy a živou a + rodinu Královu

11:30

Křest Netín: Kristián Dvořák

15:00

Pobožnost za zemřelé na hřbitově

Středa 1. 11.

Slavnost VŠECH SVATÝCH

16:30 – 17:25 Svátost smíření

17:30

Za rodinu Pokornou, Poulovu, Annu Šopíkovu a celou živou a + přízeň

Čtvrtek 2. 11.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

16:30 – 17:25 Svátost smíření

17:30

Za všechny zemřelé

Pátek 3. 11.

1.v měsíci

Přede mší svatou v 16:45 zveme děti do scholy – sraz na faře, nebo na ministrantské setkání – sraz před kostelem. Nejmladší děti zveme v 17:00 na Klubíčko na faře.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Josefa Šitku, rodiče a živou a + přízeň

Sobota 4. 11.

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa/1.v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

!!!!!!

Za manželku Věru Chalupovu, rodiče Čermákovy a Chalupovy, dva bratry a sestru a švagra s prosbou o požehnání pro celou rodinu

Neděle 5. 11.

31. v mezidobí

8:00

Za Petra Jůdu a dvoje rodiče

  

Farní oznámení

Odpustky pro duše v očistci: 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možnost při návštěvě jakéhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínka pomodlit se při návstěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívi-li někdo hřbitov a pomodlí se třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Zapisování úmyslů na mše svaté v roce 2024 proběhne na faře v Netíně ve středu 1.11. po mši svaté, ve čtvrtek 2. 11. po mši svaté, v neděli 5. 11. po mši svaté a v neděli 12. 11. po mši svaté.

Ve středu 1. listopadu nebudou ve farní kanceláři odpolední úřední hodiny.

Příprava na biřmování začne v pátek 3. listopadu ve 20:00 ve farním sále a setkání budou každý týden v tomto čase asi na hodinu. Příprava je určena pro středoškoláky a starší. Biřmování bude v roce 2025 na jaře. Přihlašovací formulář najdete na https://1url.cz/@birmovanivm2023 nebo si ho můžete vyzvednout v tištěné podobě ve farní kanceláři. V případě dalších dotazů se obraťte na kněze. Všechny farníky prosíme o modlitbu za ty, kdo o přípravě přemýšlí.

V neděli 5. listopadu 2023 na faře ve Velkém Meziříčí v době 7:00 – 12:00 proběhne „Den štědrosti aneb neděle pro charitu“, kterou pořádá Oblastní Charita Žďár nad Sázavou. Přinést můžete trvanlivé potraviny, drogerii a stany, spacáky, karimatky a batohy. Více informací na plakátku. Děkujeme.

Návštěva nemocných bude ve čtvrtek 9. listopadu.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru