Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 15.10. - 22.10.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 15.10. - 22.10.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 15. 10.

 

28. v mezidobí

7:30

Za Boženu Dvořákovu, jejího manžela, rodiče a sourozence

9:00

Za Josefa Doležala, syna Josefa a Boží ochranu pro rodinu Doležalovu a Plodíkovu

10:30

Za Ludmilu a Františka Bártovy a jejich rodiče

18:00

Za Stanislava Jiráka, vnuka Toníka, všechny živé a + příbuzné, na poděkování a vlastní úmysl

Pondělí 16. 10.

7:00

Za rodinu Kalvodovu a děti a rodinu Týcovu

Úterý 17. 10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Mše svatá nebude

Středa 18. 10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

7:00

Za Boží požehnání pro oblastní charitu Žďár nad Sázavou, její pracovníky, uživatele a dobrodince

18:00

Mše svatá Oslavice

Čtvrtek 19. 10.

7:00

Za manžela, rodiče Svobodovy, bratra Jana, pokoj a duše v očistci

16:45 schola na faře, setkání ministrantů, 17:00 katecheze pro děti ve farním sále

18:00

Mše svatá pro děti: Za + rodiče Čtveráčkovy, dva + bratry, živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 20. 10.

8:00

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie pro celou rodinu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti oltářní

17:00

Za živou a + rodinu Střechovu a Havlíčkovu a Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

Sobota 21. 10.

7:00

Za živou a + rodinu Kališovu a Malcovu a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá VM: Za + Ludmilu Řezáčovu, poté bude uložení do rodinného hrobu na hřbitově v Mostištích

18:00

Za Annu a Josefa Blahovy, jejich rodiče a sourozence, živou rodinu a duše v očistci

Neděle 22. 10.

 

29. v mezidobí/Den modliteb za misie/ Sbírka na misie

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za + rodiče Václava a Růženu Remsovy a + děti Růženu, Václava a Josefa

10:30

Za Pavla Vodnráčka a syna, dvoje rodiče a bratra, živé a + rodiny a na vlastní úmysl

11:30

Křty VM: Rozálie Drápelová, Diana Kuřátková, Max Rozmarín

15:00

Svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných

16:00

Mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných: Za všechny nemocné

/Využijte této příležitosti a doprovoďte své blízké na tuto bohoslužbu/

18:00

Za rodiče Vaňkovy a Sedláčkovy, jejich + sourozence a požehnání pro jejich děti s rodinami

  

Farní oznámení

Každou neděli dopoledne po všech bohoslužbách zveme na faru do farní kavárny.

Zveme děti každé pondělí na kopanou a každý pátek na farní kolečko. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti.

Pozor změna!!! V neděli 15. října v 19:00 v kostele sv. Martina v Horních Borech zveme na Večer chval s chválovým týmem z Velkého Meziříčí.

Ve čtvrtek 19. října 8:00 ve farním sále zveme na další setkání seniorů.

V sobotu 21. října zveme ministranty na celodenní ministrantský výlet do Třeště. Přihlašujte se na adrese: https://1url.cz/@minivylet2023

V Brně 26. října 2023, 18:00 – 21:00, v prostorách BVV proběhne jeden z koncertního turné GODZONE TOUR – letošní motto „NEBOJTE SE“ Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní video produkce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během večerního programu na stadionech a ve sportovních halách vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma. Z našeho děkanství budou vypraveny dva autobusy, bližší informace, trasy autobusů a přihlašovací formulář najdete na plakátcích a webových stránkách farnosti VM.

V sobotu 28. října v 9:00 ve farním sále zveme na „Děkanátní setkání lektorů“, na které všechny lektory srdečně zveme. Hostem bude P. Petr Vrbacký. Více info na plakátku.

Příprava na biřmování začne v pátek 3. listopadu ve 20:00 ve farním sále a setkání budou každý týden v tomto čase asi na hodinu. Příprava je určena pro středoškoláky a starší. Biřmování bude v roce 2025 na jaře. Přihlašovací formulář najdete na https://1url.cz/@birmovanivm2023 nebo si ho můžete vyzvednout v tištěné podobě ve farní kanceláři. V případě dalších dotazů se obraťte na kněze.

V neděli 5. listopadu 2023 na faře ve Velkém Meziříčí v době 7:00 – 12:00 proběhne „Den štědrosti aneb neděle pro charitu“, kterou pořádá Oblastní Charita Žďár nad Sázavou. Přinést můžete trvanlivé potraviny, drogerii a stany, spacáky, karimatky a batohy. Více informací na plakátku. Děkujeme.

Zveme školáky na adventní farní víkend, který proběhne 8. – 10. prosince v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u Petra Bradáče. Přihlašování na https://1url.cz/@farnivikendvm2023.

 

Nedělní liturgie

Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích:
„Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít.
Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: ‘Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!’ Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili.
Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.
Potom řekl svým služebníkům: ‘Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.’ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí.
Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: ‘Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?’ On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: ‘Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.’ Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.“ Mt 22,1-14

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 15. 10.

28. v mezidobí

9:45

Za rodiče Dostálovy, dva syny, rodiče Poulovy a živou a + přízeň

19:00

Horní Bory: Večer chval s chválovým týmem z Velkého Meziříčí

Čtvrtek 19. 10.

16:30 – 16:55 Svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných

17:00

Mše svatá v Horních Borech: Za všechny nemocné

Pátek 20. 10.

18:00

Svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných

a výstav NSO

18:30

Dolní Bory: Za živou a + rodinu Kučerovu, Kovaříkovu, Kubíkovu, Vencálkovu a sestru Anežku

Neděle 22. 10.

29. v mezidobí/ misijní neděle/ Sbírka na misie

9:45

Mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných: Za rodinu Kelnerovu, rodiče Pavelkovy, syna, manželku a rodiče Kujalovy

/Využijte této příležitosti a doprovoďte své blízké na tuto bohoslužbu/

 

Farní oznámení

Při příležitosti Světového dne kaše, který byl 10. října, můžete dnes ochutnat před kostelem kaši Likuni phala, kterou charitativní organizace Mary’s Meals dává dětem v Malawi, Zimbabwe a Zambii. Mary’s Meals zajišťuje školní stravování pro 2,5 milionů dětí v nejchudších zemích světa, a díky tomu jim umožňuje absolvovat vzdělání. Toto dílo můžete podpořit modlitbou, finančním příspěvkem nebo zvyšováním povědomí.

V sobotu 21. října zveme ministranty na celodenní ministrantský výlet do Třeště. Přihlašujte se na adrese https://1url.cz/@minivylet2023.

V Brně 26. října 2023, 18:00 – 21:00, v prostorách BVV proběhne jeden z koncertního turné GODZONE TOUR – letošní motto „NEBOJTE SE“ Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní video produkce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během večerního programu na stadionech a ve sportovních halách vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma. Z našeho děkanství budou vypraveny dva autobusy, bližší informace, trasy autobusů a přihlašovací formulář najdete na plakátcích a webových stránkách farnosti VM.

V sobotu 28. října v 9:00 ve farním sále zveme na „Děkanátní setkání lektorů“, na které všechny lektory srdečně zveme. Hostem bude P. Petr Vrbacký. Více info na plakátku.

Příprava na biřmování začne v pátek 3. listopadu ve 20:00 ve farním sále a setkání budou každý týden v tomto čase asi na hodinu. Příprava je určena pro středoškoláky a starší. Biřmování bude v roce 2025 na jaře. Přihlašovací formulář najdete na https://1url.cz/@birmovanivm2023 nebo si ho můžete vyzvednout v tištěné podobě ve farní kanceláři. V případě dalších dotazů se obraťte na kněze.

V neděli 5. listopadu 2023 na faře ve Velkém Meziříčí v době 7:00 – 12:00 proběhne „Den štědrosti aneb neděle pro charitu“, kterou pořádá Oblastní Charita Žďár nad Sázavou. Přinést můžete trvanlivé potraviny, drogerii a stany, spacáky, karimatky a batohy. Více informací na plakátku. Děkujeme.

Zveme školáky na adventní farní víkend, který proběhne 8. – 10. prosince v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u Petra Bradáče. Přihlašování: https://1url.cz/@farnivikendvm2023

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 15. 10.

28. v mezidobí

8:00

Za rodiče Michalovy, Smolíkovy a ochranu a Boží pomoc pro celou přízeň

Pátek 20. 10.

Přede mší svatou v 16:45 zveme děti do scholy – sraz na faře, nebo na ministrantské setkání – sraz před kostelem. Nejmladší děti zveme v 17:00 na Klubíčko na faře.

17:00 – 17:25 Svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných

17:30

Mše svatá pro děti: Za Alenku Debefovu a celou rodinu

Neděle 22. 10.

29. v mezidobí/ misijní neděle/ Sbírka na misie

7:00 – 7:50 Svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných

8:00

Mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných: Za Františka Havlíčka a celou přízeň

/Využijte této příležitosti a doprovoďte své blízké na tuto bohoslužbu/

 

Farní oznámení

V neděli 15. října v 19:00 v kostele sv. Martina v Horních Borech zveme na Večer chval s chválovým týmem z Velkého Meziříčí.

V sobotu 21. října zveme ministranty na celodenní ministrantský výlet do Třeště. Přihlašujte se na adrese https://1url.cz/@minivylet2023.

V neděli 22. října je misijní neděle a my se po mši svaté zapojíme prodejní akcí “Misijní koláč“.  Koláče budeme balit 21. října v 18:00 na faře, kdo by chtěl přidat ruku k dílu a upéct nějaký koláč, doneste je prosím na faru v den balení. Děkujeme předem.

V Brně 26. října 2023, 18:00 – 21:00, v prostorách BVV proběhne jeden z koncertního turné GODZONE TOUR – letošní motto „NEBOJTE SE“ Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní video produkce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během večerního programu na stadionech a ve sportovních halách vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma.Z našeho děkanství budou vypraveny dva autobusy, bližší informace, trasy autobusů a přihlašovací formulář najdete na plakátcích a webových stránkách farnosti VM.

V sobotu 28. října v 9:00 ve farním sále zveme na „Děkanátní setkání lektorů“, na které všechny lektory srdečně zveme. Hostem bude P. Petr Vrbacký. Více info na plakátku.

Příprava na biřmování začne v pátek 3. listopadu ve 20:00 ve farním sále a setkání budou každý týden v tomto čase asi na hodinu. Příprava je určena pro středoškoláky a starší. Biřmování bude v roce 2025 na jaře. Přihlašovací formulář najdete na https://1url.cz/@birmovanivm2023 nebo si ho můžete vyzvednout v tištěné podobě ve farní kanceláři. V případě dalších dotazů se obraťte na kněze.

V neděli 5. listopadu 2023 na faře ve Velkém Meziříčí v době 7:00 – 12:00 proběhne „Den štědrosti aneb neděle pro charitu“, kterou pořádá Oblastní Charita Žďár nad Sázavou.Přinést můžete trvanlivé potraviny, drogerii a stany, spacáky, karimatky a batohy. Více informací na plakátku. Děkujeme.

Zveme školáky na adventní farní víkend, který proběhne 8. – 10. prosince v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u Petra Bradáče. Přihlašování https://1url.cz/@farnivikendvm2023.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru