Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 9.06. - 16.6.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 9.06. - 16.6.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 9. 6.

Slavnost Seslání Ducha svatého/

v naší farnosti adorační den a modlitby za bohoslovce

7:30

Za Jakuba a Miloše Kratochvílovi a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Janu a Vladimíra Chmelovy

11:30 – 17:30 výstav Nejsvětější svátosti, 17:30 společná adorace

18:00

Za Josefa Pola s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

Pondělí 10.6.

Památka Panny Marie, Matky církve

7:00

S prosbou o dary Ducha svatého pro rodinu

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:30

Mše svatá Kochánov

18:30

Mše svatá Lavičky

Úterý 11. 6.

Památka sv. Barnabáše, apoštola

7:00

Za + manžela, živou a + přízeň a duše v očistci

Středa 12. 6.

7:00

Za manžela Františka, dvoje rodiče, bratra a švagra a duše v očistci

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 13.6.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

7:00

Za rodiče Chytkovy a Krčálovy, Josefa Bártu a duše v očistci

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola,  17:00 schůzka ministrantů

Za rodiče, celou živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 14. 6.

8:00

Na poděkování za 50 roků společného života a požehnání a ochranu pro celou rodinu

13:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Ke cti Nejsvětětjší Trojice, za Boží milosrdenství a spásu pro náš národ

Sobota 15. 6.

7:00

Za rodinu Plachetských, Slabých, P. Slabého, Brychtovu, Baierovu a duše v očistci

9:30

Pohřební mše svatá Mostiště: Za + Ludmilu Bradáčovu

12:30

Křty dětí – Zuzana Marková, Václav Krejčí, Dorota Kazdová, Tereza Plášilová

11:00

Svatba VM: Lukáš Sysel a Kristýna Pánková

16:30

Mše svatá na Moráni: Za + Karla Práška, živou a + rodinu Práškovu a Zezulovu

18:00

Za rodiče Karla a Martu Kašparovy, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

Neděle 16. 6.

Slavnost

Nejsvětější Trojice/v naší farnosti pouť

7:30

Za + manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za Bohumilu a Františka Šoukalovy a celou rodinu Šoukalovu a Stočkovu

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Komínkovu a duše v očistci

18:00

Za farníky

Farní oznámení

V neděli 9. června v 15:00 ve farním sále zveme na hudební spolčo nejen pro hudebníky.

 Autobus na Nový Jeruzalém ve čtvrtek 13. června pojede v 15:55 z Velkého Meziříčí od starého domova důchodců, 16:30 z Mostišť a 16:35 z Vídně.

V pátek 14. června v 19:30 na faře setkání starších biřmovanců.

Od nového školního roku 2019/2020  budou mít žáci 6. – 9. tříd ZŠ výuku náboženství na faře ve Velkém Meziříčí a to od října, ve středu asi ve 14:00.

Objednáná DVD z 1. svatého přijímání si vyzvedněte ve farní kanceláři v úředních hodinách za cenu 250 Kč.

Z nedělní liturgie

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“ Sk 2,1-11

Letnice jsou svátky zrodu církve, kázání apoštolů je silné a srozumitelné jeruzalémským poutníkům ze všech možných částí Blízkého východu.

Duch Boží přináší radost, zástup naslouchajících vnímal apoštoly jako opilé – lidi, kteří jsou veselí, ale jejich okolí je nebere příliš vážně.  Velké Boží věci, jsou zjeveny takhle.  Bůh má smysl pro humor. Není humor jako humor, latinský výraz „humor“ je vlhkost, vláha, mok, míza, někdy také víno. Humor je opakem suchosti, natvrdlosti, žlučovitosti, nakyslosti a falešné přesládlosti. Suchar není schopen jít za slova, není schopen vyjít ze sebe a porozumět tomu druhému. Existuje přátelský, dobrotivý humor, ale také humor škodolibý, urážející, zesměšňující toho druhého.

Bůh si nelibuje v žádné škodě, proto jeho humor nebude škodolibý a posměšný. Střetne-li se Boží dobrotivý humor, Boží pokora s lidskou namyšleností, pýchou sebestředností, s falešným nabubřeným patosem, bývá to pro člověka šok.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 9. 6.

Slavnost Seslání Ducha svatého

9:45

Za Anežku a Vladimíra Křížovy, živou a + rodinu a duše v očistci

 

11:00

 

Poutní mše svatá Radenice

Pátek 14. 6.

18:00

Dolní Bory: Za Miroslava Pola a živou a + rodinu Polovu a Hortovu

Neděle 16. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

9:45

Za Josefa a Žofii Havlíčkovy a dceru Marii

 

V neděli 9. června v 15:00 ve farním sále ve VM zveme na hudební spolčo nejen pro hudebníky. Hostem je Radka Uchytilová.

Autobus na Nový Jeruzalém ve čtvrtek 13. června pojede v 16:35 z Vídně.

...............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 9. 6.

Slavnost Seslání Ducha svatého

8:00

Za Aloise Průšu, sestru a rodiče

Pondělí 10.6.

Památka Panny Marie, Matky církve

17:30

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 13.6.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

17:30

Mše svatá pro děti: Za Josefa Šitku a živou rodinu

Pátek 14. 6.

18:30

Za Antonína Koukala, rodiče a rodiče Urbanovy

Sobota 15. 6.

13:00

Svatba Netín: Jakub Říha a Pavla Holoubková

Neděle 16. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

8:00

Mše svatá se křtem Anny Bradáčové

Za Václava a Jarmilu Hladíkovy a celou živou a + rodinu

11:00

Poutní mše svatá Zadní Zhořec

 

Farní oznámení

V neděli 9. června v 15:00 ve farním sále ve VM zveme na hudební spolčo nejen pro hudebníky. Hostem je Radka Uchytilová.

Autobus na Nový Jeruzalém ve čtvrtek 13. června pojede v 16:20 z Netína.

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Já, Bůh, ponižuji strom vysoký a povyšuji strom nízký.
(Ez 17,24)
Nahoru