Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 01.10. - 08.10.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 01.10. - 08.10.2023

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 1. 10.

 

26. v mezidobí

7:30

Za rodiče Hugovy, Večeřovy, bratra Jaroslava a tetu Růženu

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za Theodora Vodičku, manželku Marii a syna Josefa

11:30

Křty VM: Jeroným Filip, Amálie Smažilová, Malvína Karafiátová

14:30

Setkání ve farním sále s účastníky setkání světových dnů mládeže v Lisabonu

18:00

Za + Jana Dvořáka, rodinu Markovu a Holánovu

Pondělí 2. 10.

Památka svatých andělů strážných

7:00

Za + bratra Josefa a Ladislava, rodiče, prarodiče a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Úterý 3. 10.

Mše svatá nebude

Středa 4. 10.

Památka sv. Františka z Assisi

7:00

Za rodiče Košábkovy, Slabých, živé a + příbuzné a duše v očistci

10:00

Mše svatá v DPS

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

17:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 5. 10.

7:00

Za rodiče Střechovy, celou přízeň, pana Gabriela, jeho syna a duše v očistci

17:00

!!!!!

Večer chval pro děti, zveme také děti, které tyto chvály prožily už při přípravě na 1. svaté přijímání nebo na farních táborech /mše svatá, ministranti, schola, katecheze pro děti dnes nebude/

Pátek 6. 10.

1.v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za Bohumila Smejkala, dvoje rodiče, živou a + rodinu, celou přízeň a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za živou a + rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a Boží ochranu pro celou rodinu

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 7. 10.

Památka Panny Marie Růžencové/1.v měsíci

7:00

Za + tatínka Bohumila Vlčka, jeho rodiče Antonii a Bohumila Vlčkovy, sestru Anežku a strýce Emila Doležalovy a duše v očistci

18:00

Na společný úmysl

1.Za rodiče Smejkalovy, Tribulovy, manžele Vlčkovy a bratra Josefa

2.Za rodinu Malcovu, Ráčkovu a Vokounovu a duše v očistci

3.Za Zdeňka Mejzlíka a celou rodinu

4.Za dvanáct kněžských povolání

5.Za Danu Příhodovu k jejím 91. narozeninám s prosbou o šťastnou hodinu smrti, přijetí svátosti smíření a Boží ochranu a požehnání  

Neděle 8. 10.

 

27. v mezidobí

7:30

Za manžela, dva syny, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Stehlíkovu a duše v očistci

10:30

Za naše farní společenství

18:00

Za + Josefa Koloucha, živou a + rodinu a duše v očistci

 

Farní oznámení

Pastorační rada farnosti: Seznam členů najdete na nástěnce a na farních stránkách. Tam najdete i záznamy z porad.

Každou neděli dopoledne po všech bohoslužbách zveme na faru do farní kavárny.

Zveme děti každé pondělí na kopanou a každý pátek na farní kolečko. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti.

V neděli 1. října bude v 19:00 na faře setkání Spolku Ludmila.

Ve středu 4. října od 6:30 do 17:30 u kostela proběhne charitní akce “Koláč pro hospic“, zakoupením koláče přispějete na pomoc nevyléčitelně nemocných. Děkujeme za podporu.

Ve čtvrtek 5. října bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 7. října je první sobota v Netíně, v 17:00 svátost smíření a v 18:00 mše svatá.

Výuka náboženství byla ve školách a na faře zahájena, rozpisy najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti. Na faře se vyučuje ve středu od 14:00 ve farním sále. Týká se žáků 6. – 9. ročníku. Stále je možné se ještě přihlásit do výuky.

V sobotu 7. října proběhne na faře ve Velkém Meziříčí setkání loňských biřmovanců. Více informací vám přišlo do emailu.

Ve čtvrtek 26. října v 18:00 – 21:00 v Brně na výstavišti zveme na hudebně – taneční program Godzoun tour 2023 – „Nebojte sa“. Z našeho děkanství budou vypraveny dva autobusy, bližší informace, trasy autobusů a přihlašovací formulář najdete na plakátcích a webových stránkách farnosti VM.

Letos na podzim plánujeme zahájit dvouletou přípravu na svátost biřmování. Podrobnosti budou zveřejněny. Plánujeme i skupinku „seniorů 30+“.

  

Nedělní liturgie

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: ‘Synu, jdi dnes pracovat na vinici.’ On odpověděl: ‘Mně se nechce,’ ale potom toho litoval a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: ‘Ano, pane,’ ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“
Odpověděli mu: „Ten první.“
Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu.“

Mt 21,28-32

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 1. 10.

26. v mezidobí

9:45

Za Jiřího Dvořáka, manželku, dvoje rodiče a živou a + rodinu

11:00

Křest Horní Bory: Leona Pešková a Kryštof Král

Čtvrtek 5. 10.

17:00

Mše svatá v Horních Borech: Za rodiče Zástěrovy, Kališovy, duše v očistci a celou přízeň

Pátek 6. 10.

1.v měsíci

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Dolní Bory: Za živou a + přízeň Dostálovu, Pohlovu a Šulovu a duše v očistci

Neděle 8. 10.

27. v mezidobí

9:45

Za Marii a Josefa Blahovy, dvoje rodiče a bratra a rodinu Blahovu

10:45

Křest Horní Bory: Milan Fňukal

 

Farní oznámení

Pastorační rada farnosti: V pondělí 25. září v 18:00 na faře proběhlo první setkání nově zvolené pastorační rady farnosti. Seznam členů najdete na nástěnkách a na webových stránkách obecního úřadu Bory v záložce „Farnost“.

V neděli 1. října se bude konat beseda s účastníky Světového setkání mládeže v Lisabonu ve 14:30 ve farním sále ve Velkém Meziříčí a v 17:00 ve farním sále v Netíně. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti.

Ve čtvrtek 5. října bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 7. října je první sobota v Netíně, v 17:00 svátost smíření a v 18:00 mše svatá.

V sobotu 7. října proběhne na faře ve Velkém Meziříčí setkání loňských biřmovanců. Více informací vám přišlo do emailu.

Začala výuka náboženství na ZŠ Bory, rozpis výuky najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti Velké Meziříčí.

Ve čtvrtek 26. října v 18:00 – 21:00 v Brně na výstavišti zveme na hudebně – taneční program Godzoun tour 2023 – „Nebojte sa“. Z našeho děkanství budou vypraveny dva autobusy, bližší informace, trasy autobusů a přihlašovací formulář najdete na plakátcích a webových stránkách farnosti VM.

Letos na podzim plánujeme zahájit dvouletou přípravu na svátost biřmování. Podrobnosti budou zveřejněny. Plánujeme i skupinku „seniorů 30+“.

              

Pastorační rada farnosti Bory 2023-2028

 Členové z titulu funkce:  

 

Jan Kříž, kaplan

Bohumil Poláček, výpomocný duchovní

 

Zvolení farností:

Karel Kovář, Bory

Radek Král, Radenice

Jarmila Jakubcová, Bory

Věra Rousová, Rousměrov

Jindřich Bartoš, Radenice

Zdeňka Zikmundová, Bory

                                                                                                     

 Jmenování farářem :

Markéta Kaštanová, Bory

Božena Chalupová, Bory

Veronika Kaštanová, Bory

Zuzana Špačková, Bory

Dagmar Kameníková, Bory

Hana Dusíková, Radenice

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 1. 10.

26. v mezidobí

8:00

Mše svatá s poděkováním za úrodu: Za Bohumíru Vondráčkovu, manžela, syna a celou přízeň

17:00

Setkání ve farním sále s účastníky setkání světových dnů mládeže v Lisabonu

Středa 4. 10.

Památka sv. Františka z Assisi

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 6. 10.

1.v měsíci

Přede mší svatou v 16:45 zveme děti do scholy – sraz na faře, nebo na ministrantské setkání – sraz před kostelem. Nejmladší děti zveme v 17:00 na Klubíčko na faře.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Františka Jůdu, dvoje rodiče, celou přízeň, Jaroslava Švomu a Josefa Černého

Sobota 7. 10.

Památka Panny Marie Růžencové/1.v měsíci

10:30

Svatba Netín: Jan Dvořák a Patricie Kejdová

17:00

Svátost smíření

18:00

Za Aloise Průšu, dvoje rodiče a sestru

Neděle 8. 10.

27. v mezidobí

8:00

Za Josefa a Stanislava Zezulovi, Ladislava Zezulu a manželku a celou přízeň

11:30

Křty Netín: Oliver Sklenář a Stella Minaříková

  

Farní oznámení

Pastorační rada farnosti: Seznam členů PRF najdete na nástěnce a na farních webových stránkách. Tam najdete i záznamy z porad.

Ve čtvrtek 5. října bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 7. října proběhne na faře ve Velkém Meziříčí setkání loňských biřmovanců. Více informací vám přišlo do emailu.

Ve čtvrtek 26. října v 18:00 – 21:00 v Brně na výstavišti zveme na hudebně – taneční program Godzoun tour 2023 – „Nebojte sa“. Z našeho děkanství budou vypraveny dva autobusy, bližší informace, trasy autobusů a přihlašovací formulář najdete na plakátcích a webových stránkách farnosti VM.

Letos na podzim plánujeme zahájit dvouletou přípravu na svátost biřmování. Podrobnosti budou zveřejněny. Plánujeme i skupinku „seniorů 30+“.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru