Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 24.09. - 01.10.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 24.09. - 01.10.2023

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 24. 9.

 

25. v mezidobí

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za živou a + rodinu Šitkovu a Kosourovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Za manžela Josefa Koloucha, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Hrbov

14:30

Pobožnost u kaple sv. Václava u Lhotek/ve 14:00 vychází průvod od kapličky ze Lhotek/

18:00

Za Annu a Stanislava Michalovy, Františka Trojana, živou a + rodinu Michalovu a Trojanovu a duše v očistci

Pondělí 25. 9.

7:00

Za živou a + rodinu Charvátovu, Herinkovu, Kumpánovu a Šoltézovu

18:00

Mše svatá a setkání III. řádu Karmelu

Úterý 26. 9.

Mše svatá nebude

Středa 27. 9.

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

7:00

Za Václava Šeffla, rodiče a jejich živou rodinu

18:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 28. 9.

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

7:30

Za rodinu Práškovu

9:00

Na poděkování za společný život v manželství, za obě rodiny a Boží požehnání

Pátek 29. 9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

8:00

Za živou a + rodinu Sukovu, Konečných, za uzdravení a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti oltářní

17:00

Za Josefa a Marii Doležalovy

Sobota 30. 9.

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

7:00

Za + Marii Juranovu, manžela, rodiče, sourozence a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Vladimír Bureš a Nikola Večeřová

16:00

Svatováclavská mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Za rodiče Padělkovy, prarodiče, bratra, švagra a + přízeň, Aloisii Coufalovu, manžele Kampasovy a duše v očistci

Neděle 1. 10.

 

26. v mezidobí

7:30

Za rodiče Hugovy, Večeřovy, bratra Jaroslava a tetu Růženu

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za Theodora Vodičku, manželku Marii a syna Josefa

11:30

Křty VM: Jeroným Filip, Amálie Smažilová, Malvína Karafiátová

18:00

Za + Jana Dvořáka, rodinu Markovu a Holánovu

  

Farní oznámení

Pastorační rada farnosti: V pondělí 18. září 2023 se konala ustavující porada nové Pastorační rady farnosti Velké Meziříčí. Seznam členů najdete na nástěnce a na farních stránkách. Tam najdete i záznamy z porad.

Ve dnech 22. – 24. září (pátek, sobota, neděle) po večerní mše svaté v kostele se koná Triduum modliteb matek.

 Výuka náboženství byla ve školách a na faře zahájena v pondělí 11. září, rozpisy najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti. Na faře se vyučuje ve středu od 14:00 ve farním sále. Týká se žáků 6. – 9. ročníku. Stále je možné se ještě přihlásit do výuky.

Ve čtvrtky jsou dětské mše svaté, na které srdečně zveme všechny rodiny. V 16:45 bude setkání ministrantů a 16:45 nácvik scholy. Maminky s předškolními dětmi (3-6) mají katechezi ve farním sále v 17 hodin.

V Husově sboru u Světlé se v úterý 26. září v 18 hodin koná beseda s Otce Tomášem Petráčkem, knězem královéhradecké diecéze na téma: „Výzvy 21. století a křesťanství.“

Čtvrtek 28. září je státní svátek, mše svatá pro děti v tento den nebude.

V neděli 1. října se bude konat beseda s účastníky Světového setkání mládeže v Lisabonu ve 14:30 ve farním sále ve Velkém Meziříčí a v 17:00 ve farním sále v Netíně. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti.

Ve čtvrtek 5. října plánujeme místo mše svaté Večer chval pro děti. Zveme také děti, které tyto chvály prožily už při přípravě na 1. svaté přijímání nebo na farních táborech.

V sobotu 7. října proběhne na faře ve Velkém Meziříčí setkání loňských biřmovanců. Více informací vám přišlo do emailu.

Letos na podzim plánujeme zahájit dvouletou přípravu na svátost biřmování. Podrobnosti budou zveřejněny. Plánujeme i skupinku „seniorů 30+“.

 

Pastorační rada farnosti Velké Meziříčí 2023-2028

Z titulu úřadu:

Jan Kříž, kaplan

Bohumil Poláček, výpomocný duchovní

Stanislav Krejčí, jáhen

 

Zvolení:

Jméno

Oblast kontaktu

Jiří Vávra, st., Mostiště

Obec Mostiště, lektoři, kostelníci, společenství

Pavel Janoušek, Oslavice

Obec Oslavice, samospráva, kraj

Pavla Kamanová, Velké Meziříčí

Charita, spolek Ludmila

Petr Bradáč, Velké Meziříčí

PR, IT, mládež, ministranti – mladší

Jakub Doležal, Mostiště

Skauti, schola, chvály,

   

Jmenovaní:

Jméno

Oblast kontaktu

Marie Žerdin, Velké Meziříčí

Varhaníci, sbor

Martin Prášek, Lavičky

Obec Lavičky, ministranti – starší, akolyté

Anna Rosová, Velké Meziříčí

Mladé rodiny, modlitby maminek

Stanislav Michal, Velké Meziříčí

Starší rodiny, technika

Martina Vávrová, Mostiště (MěÚ)

Město Velké Meziříčí (kultura, dotace…)

Jana Kotačková, Velké Meziříčí

Past.pomoc domovy seniorů

Marie Marková, Velké Meziříčí

Katecheté, farní kavárna

Michaela Kazdová, Velké Meziříčí

Farní a evangelizační aktivity pro děti

Helena Vávrová, Vídeň

Obec Vídeň, past.pomoc nemocnice

Martina Sedláčková, Hrbov

Obec Hrbov, péče o výzdobu kostelů a kaplí

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: ‘Jděte i vy na mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé.’ A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak.
Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: ‘Co tu celý den nečinně stojíte?’ Odpověděli mu: ‘Nikdo nás nenajal.’ Řekl jim: ‘Jděte i vy na mou vinici!’
Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: ‘Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.’ Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru.

Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru.
Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: ‘Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik, co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.’ On však jednomu z nich odpověděl: ‘Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi.                            

Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?’ Tak budou poslední prvními a první posledními.“

Mt 20,1-16

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 24. 9.

25. v mezidobí

9:45

Za rodinu Ochranovu, Mejzlíkovu, Blažkovu a Boží požehnání pro celou rodinu

Středa 27. 9.

10:30

Pohřební mše svatá Horní Bory: Za + Juditu Hladíkovu

Čtvrtek 28. 9.

Slavnost sv. Václava, mučedníka

9:45

Mše svatá v Horních Borech: Za rodiče Ambrožovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 29. 9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Dolní Bory: Za Miroslava Pola a rodinu Polovu a Hortovu

Neděle 1. 10.

26. v mezidobí

9:45

Za Jiřího Dvořáka, manželku, dvoje rodiče a živou a + rodinu

11:00

Křest Horní Bory: Leona Pešková a Kryštof Král

 

Farní oznámení

Pastorační rada farnosti: První setkání nově zvolené pastorační rady bude v pondělí 25. září v 18:00 na faře. Seznam členů najdete po prvním setkání na nástěnkách a na webových stránkách obecního úřadu Bory v záložce „Farnost“.

V Husově sboru u Světlé ve Velkém Meziříčí se v úterý 26. září v 18 hodin koná beseda s Otce Tomášem Petráčkem, knězem královéhradecké diecéze na téma: „Výzvy 21. století a křesťanství.“

Čtvrtek 28. září je státní svátek, mše svatá pro děti v tento den nebude.

V neděli 1. října se bude konat beseda s účastníky Světového setkání mládeže v Lisabonu ve 14:30 ve farním sále ve Velkém Meziříčí a v 17:00 ve farním sále v Netíně. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti.

V sobotu 7. října proběhne na faře ve Velkém Meziříčí setkání loňských biřmovanců. Více informací vám přišlo do emailu.

Začala výuka náboženství na ZŠ Bory, rozpis výuky najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti Velké Meziříčí.

Letos na podzim plánujeme zahájit dvouletou přípravu na svátost biřmování. Podrobnosti budou zveřejněny. Plánujeme i skupinku „seniorů 30+“.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 24. 9.

25. v mezidobí

8:00

Za Bohumila Smejkala, dvoje rodiče, živou a + rodinu, celou přízeň a duše v očistci

Čtvrtek 28. 9.

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

8:00

Za Jarmilu a Václava Hladíkovy, vnuka Lukáše a duše v očistci

14:00

Farní den na farní zahradě v Netíně

Pátek 29. 9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

17:30

Za Annu a Josefa Ekslerovy a celou přízeň

Sobota 30. 9.

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

16:00

Svatováclavská mše svatá Stránecká Zhoř

Neděle 1. 10.

26. v mezidobí

8:00

Mše svatá s poděkováním za úrodu: Za Bohumíru Vondráčkovu, manžela, syna a celou přízeň

  

Farní oznámení

Pastorační rada farnosti: Ve středu 20. září 2023 se konala ustavující porada nové Pastorační rady farnosti Netín. Seznam členů najdete na nástěnce a na farních webových stránkách. Tam najdete i záznamy z porad.

V Husově sboru u Světlé ve Velkém Meziříčí se v úterý 26. září v 18 hodin koná beseda s Otce Tomášem Petráčkem, knězem královéhradecké diecéze na téma: „Výzvy 21. století a křesťanství.“

Ve čtvrtek 28. září zveme srdečně na farní den v Netíně. V 8:00 bude a mše svatá a od 14:00 program na farní zahradě.

V neděli 1. října se bude konat beseda s účastníky Světového setkání mládeže v Lisabonu ve 14:30 ve farním sále ve Velkém Meziříčí a v 17:00 ve farním sále v Netíně. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti.

V sobotu 7. října proběhne na faře ve Velkém Meziříčí setkání loňských biřmovanců. Více informací vám přišlo do emailu.

Letos na podzim plánujeme zahájit dvouletou přípravu na svátost biřmování. Podrobnosti budou zveřejněny. Plánujeme i skupinku „seniorů 30+“.

 

Pastorační rada farnosti Netín 2023-2028

Členové z titulu funkce:                                                          

Jmenovaní farářem:

Jan Kříž, kaplan

Bohumil Poláček, výpomocný duchovní

                          

Jmenovaní farářem:

Jana Bartošová, Závist

Jana Balounová, Kochánov

Josef Pokorný ml., Kochánov

Karel Oulehla, Závist

Jiřina Rosecká, Zadní Zhořec

Eva Krejzlová, Netín

Martina Augustin, Stránecká Zhoř

 

Zvolení farností:

Miloš Smejkal, Svařenov

Martina Sklenářová, Netín

Radka Tomanová, Olší nad Oslavou

Jiří Krejzl, Netín

Vladimír Eksler, Netín

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru