Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 17.09. - 24.09.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 17.09. - 24.09.2023

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 17. 9.

 

24. v mezidobí

7:30

Za Ladislava Pospíšila, rodiče Marii a Josefa Požárovy, živé a + příbuzné a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za + Václava Štipáka a živou a + rodinu Štipákovu, Pazderovu, Konečných a duše v očistci

11:30

Křest VM: Anna Požárová

18:00

Za Oldřicha a Marii Šobovy, jejich rodiče a sourozence

19:00

Večer chval v kostele

Pondělí 18. 9.

7:00

Za P. Josefa Šikulu a rodiče

Úterý 19. 9.

Mše svatá nebude

Středa 20. 9.

Památka

sv. Ondřeje, kněze

a druhů, mučedníků

7:00

Za rodiče Rosovy a Práškovy a živou a + rodinu Rosovu, Práškovu a Cahovu

10:00

Rozloučení na obřadní síni ve VM: + Jaroslav Čermák

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Hrbov/přede mší i po mši svaté svátost smíření před poutí/

Čtvrtek 21. 9.

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

 Mše svatá v 7:00 tento den nebude

8:30

Rekolekční mše svatá VM: Za živou a + rodinu Mejzlíkovu a Studených

a duše v očistci

16:45

schola na faře, setkání ministrantů

18:00

Mše svatá pro děti: Za P. Jana Slabého, rodiče a duše v očistci

Pátek 22. 9.

8:00

Za + Františka Havlíčka, Jiřího Bradáče, jejich rodiny a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti oltářní

17:00

Za Josefa Milotu, dvoje rodiče, živou a + rodinu a duše v očistci

Sobota 23. 9.

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

7:00

Za Marii a Josefa Davidovy

18:00

Za manžela Františka Chlubnu, + rodiče Chlubnovy, Kašparovy a duše v očistci

Neděle 24. 9.

 

25. v mezidobí

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za živou a + rodinu Šitkovu a Kosourovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Za manžela Josefa Koloucha, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Hrbov

14:30

Pobožnost u kaple sv. Václava u Lhotek/ve 14:00 vychází průvod od kapličky ze Lhotek/

18:00

Za Annu a Stanislava Michalovy, Františka Trojana, živou a + rodinu Michalovu a Trojanovu a duše v očistci

  

Farní oznámení

Pastorační rada farnosti: Dnes v sobotu 16. září při večerní mši a v neděli 17. září při všech mších svatých prosím odevzdejte při sbírce vyplněné volební lístky do pastorační rady farnosti. Děkujeme.

První setkání nově zvolené pastorační rady bude v pondělí 18. září v 18:00 ve farním sále.

Skauti z Velkého Meziříčí Vás všechny srdečně zvou o tomto víkendu 15. – 17. září na tradiční dobročinnou kavárnu s názvem „Káva od srdce“ ve farním sále ve VM. Výtěžek bude věnován Terezce Dovicové z Velkého Meziříčí.  Otevírací doba je sobota 9:00 – 22:00 a neděle 9:00 – 17:00.

Výuka náboženství byla ve školách a na faře zahájena v pondělí 11. září, rozpisy najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti. Na faře bude výuka začínat ve středu 13. září 2023 od 14:00 ve farním sále. Týká se žáků 6. – 9. ročníku.

Od čtvrtka 14. září v 18:00 začaly dětské mše svaté, na které srdečně zveme všechny rodiny. V 16:45 bude setkání ministrantů a 16:45 nácvik scholy.

Letos na podzim plánujeme zahájit dvouletou přípravu na svátost biřmování. Podrobnosti budou zveřejněny. Plánujeme i skupinku seniorů.

Ve dnech 22. – 24. září (pátek, sobota, neděle) po večerní mše svaté v kostele se koná Triduum modliteb matek.

V sobotu 7. října proběhne na faře ve Velkém Meziříčí setkání loňských biřmovanců. Více informací vám přijde do emailu.

Služba přímluvné modlitby ve farnosti Velké Meziříčí: Přímluva je prosebná modlitba, která nás více přibližuje Ježíšově modlitbě. V přímluvné modlitbě můžeme Pánu předkládat své starosti, těžkosti, obavy, bolesti, vztahy, ale můžeme i děkovat. Možnosti této přímluvné modlitby v kostele sv. Mikuláše budou každou třetí neděli v měsíci při Večeru chval v 19:00 a první pátek v měsíci v době večerní svátosti smíření 19:00 – 21:00. Více na plakátku.

 

Nedělní evangelium

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát.
Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: ‘Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím.’ A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil.
Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: ‘Zaplať, co jsi dlužen!’ Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: ‘Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to.’ On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí.
Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: ‘Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?’ A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh.
Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.“ Mt 18,21-35

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 17. 9.

24. v mezidobí

9:45

Za Jaromíra Novotného a rodiče

Čtvrtek 21. 9.

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

17:00

Mše svatá v Horních Borech: …………………….volný úmysl……………………………

Pátek 22. 9.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Dolní Bory: Za Františka Mičku a rodiče a rodiče Zikmundovy a celou přízeň

Neděle 24. 9.

25. v mezidobí

9:45

Za rodinu Ochranovu, Mejzlíkovu, Blažkovu a Boží požehnání pro celou rodinu

 

Farní oznámení

Pastorační rada farnosti: Volební lístek do pastorační rady farnosti prosím odevzdejte dnes při sbírce. Děkujeme.

První setkání nově zvolené pastorační rady bude v pondělí 25. září v 18:00 na faře.

Výuka náboženství na ZŠ Bory byla zahájena v pondělí 11. září 2023, rozpis výuky najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti Velké Meziříčí.

V neděli 17. září v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme v 19:00 na Večer chval. 

Letos na podzim plánujeme zahájit dvouletou přípravu na svátost biřmování. Podrobnosti budou zveřejněny. Plánujeme i skupinku seniorů. 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 17. 9.

24. v mezidobí

8:00

Za Františka Pejchala, manželku, snachu, dvoje rodiče, živou a + přízeň a na poděkování za 50. let společného života

Pátek 22. 9.

Přede mší svatou v 16:45 zveme děti do scholy – sraz na faře, nebo na ministrantské schůzky – sraz před kostelem. Nejmladší děti zveme v 17:00 na Klubíčko na faře. A také nově otevíráme místnost na faře pro společná setkávání – zvláště pro rodiče.

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Kobylkovy, + sourozence, duše v očistci a zetě

Po mši svaté bude na faře setkání všech, kteří jsou v těchto programech zapojeni.

Neděle 24. 9.

25. v mezidobí

8:00

Za Bohumila Smejkala, dvoje rodiče, živou a + rodinu, celou přízeň a duše v očistci

  

Farní oznámení

Pastorační rada farnosti: Volební lístek do pastorační rady farnosti prosím odevzdejte dnes při sbírce. Děkujeme.

První setkání nově zvolené pastorační rady bude ve středu 20. září v 19:00 na faře.

V neděli 17. září v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme v 19:00 na Večer chval. 

Od pátku 22. září v 17:30 začínají dětské mše svaté, na které srdečně zveme všechny rodiny.

Všichni, kdo se podílejí na programu před dětskou mší, se potkáme 22. září po mši na faře.

Ve čtvrtek 28. září zveme srdečně na farní den v Netíně. V 8:00 bude a mše svatá a od 14:00 program na farní zahradě.

Letos na podzim plánujeme zahájit dvouletou přípravu na svátost biřmování. Podrobnosti budou zveřejněny. Plánujeme i skupinku seniorů. 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Vezměte. To je mé tělo.
(Mk 14,22)
Nahoru