Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 10.09. - 17.09.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 10.09. - 17.09.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 10. 9.

 

23. v mezidobí/přivítání o. Poláčka v naší farnosti při všech dopoledních bohoslužbách

7:30

Za živou a + rodinu Vlachovu, Kališovu a Vaňkovu, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Mše svatá s poděkováním za úrodu: Za živou a + rodinu Nedomovu

10:30

Za naše farní společenství

18:00

Za manžela Jiřího, rodiče Říhovy a Chvátalovy a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Pondělí 11. 9.

7:00

Za syna

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Růženu Šoukalovu

Úterý 12. 9.

Mše svatá nebude

Středa 13. 9.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

7:00

Za celou + a živou přízeň ze všech příbuzenských pokolení

18:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 14. 9.

Svátek Povýšení svatého Kříže

7:00

!!!!!!

Mše svatá ve Špitálku: Za rodiče Němcovy, děti Ladislava a Zdeňku a živou a + rodinu Burianovu

Po mši svaté bude požehnán nový kříž u kostela sv. Mikuláše

16:45

schola na faře, setkání ministrantů

18:00

Mše svatá pro děti: Za manžela Antonína Jana, všechny živé a + z rodiny Janovy, Vávrovy, Paclíkovy, na poděkování a na vlastní úmysl

Po mši svaté bude venku u kostela sv. Mikuláše uctění svatého Kříže

Pátek 15. 9.

Památka Panny Marie Bolestné

8:00

Za + Boženu a Ludmilu Dvořákovy, rodiče a sourozence

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti oltářní

17:00

Za Václava Kubíčka a duše v očistci

Sobota 16. 9.

Památka sv. Ludmily, mučednice

7:00

Za manžela Karla, rodiče Bartošovy, živou a + rodinu a duše v očistci

18:00

Na poděkování celé rodiny a příbuzných, za umírající, šťastnou hodinu smrti a duše v očistci

Neděle 17. 9.

 

24. v mezidobí

7:30

Za Ladislava Pospíšila, rodiče Marii a Josefa Požárovy, živé a + příbuzné a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za + Václava Štipáka a živou a + rodinu Štipákovu, Pazderovu, Konečných a duše v očistci

11:30

Křest VM: Anna Požárová

18:00

Za Oldřicha a Marii Šobovy, jejich rodiče a sourozence

19:00

Večer chval v kostele

  

Farní oznámení

Pastorační rada farnosti: Dnes v sobotu 9. září při večerní mši a v neděli 10. září při všech mších svatých každý dospělý farník dostane volební lístek, na kterém zakřížkuje 5 jmen a přinese za týden v sobotu 16. září nebo v neděli 17. září na mši svatou. Děkujeme.

První setkání nově zvolené pastorační rady bude v pondělí 18. září v 18:00 ve farním sále.

Farní kavárna je otevřena i tuto neděli 10. září, a proto jste zváni po každé dopolední mši svaté.

 Výuka náboženství bude ve školách a na faře zahájena v pondělí 11. září, rozpisy najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti. Na faře bude výuka začínat ve středa 13. září 2023 od 14:00 ve farním sále. Týká se žáků 6. – 9. ročníku.

Ve čtvrtek 14. září v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů.

Od čtvrtka 14. září v 18:00 začínají dětské mše svaté, na které srdečně zveme všechny rodiny. V 16:45 bude setkání ministrantů a 16:45 nácvik scholy.

Skauti z Velkého Meziříčí Vás všechny srdečně zvou ve dnech 15. – 17. září na tradiční dobročinnou kavárnu s názvem „Káva od srdce“ ve farním sále ve VM. Výtěžek bude věnován Terezce Dovicové z Velkého Meziříčí.  Otevírací doba je v pátek 16:00 – 22:00, sobota 9:00 – 22:00 a neděle 9:00 – 17:00.

Letos na podzim plánujeme zahájit dvouletou přípravu na svátost biřmování. Podrobnosti budou zveřejněny.

Ve dnech 22. – 24. září (pátek, sobota, neděle) po večerní mše svaté v kostele se koná Triduum modliteb matek.

Na DCŽM Mamre budou opět probíhat Animátorské kurzy. Jedná se o Duchovně-osobnostní kurz, pro mladé ve věku 14-22 let, a případný navazující Kurz vedoucího pro starší mladé ve věku 18-30 let. Více informací, včetně uzavírky přihlašování, na plakátku v nástěnce.

Služba přímluvné modlitby ve farnosti Velké Meziříčí: Přímluva je prosebná modlitba, která nás více přibližuje Ježíšově modlitbě. V přímluvné modlitbě můžeme Pánu předkládat své starosti, těžkosti, obavy, bolesti, vztahy, ale můžeme i děkovat. Možnosti této přímluvné modlitby v kostele sv. Mikuláše budou každou třetí neděli v měsíci při Večeru chval v 19:00 a první pátek v měsíci v době večerní svátosti smíření 19:00 – 21:00. Více na plakátku.

 

Výňatek ze směrnice Brněnského biskupství k činnosti a volbě Pastorační radě farnosti

PARTIKULÁRNÍ ZÁKON 2.8: STANOVY PASTORAČNÍCH RAD FARNOSTÍ BRNĚNSKÉ DIECÉZE - Preambule

Kanonické normy ponechávají na diecézním biskupovi rozhodnutí o zřízení pastoračních rad ve farnostech. Po projednání v Kněžské radě brněnské diecéze vydávám v souladu s kán. 536 CIC a instrukcí Kongregace pro kněze Pastorační konverze farního společenství ve službách evangelizačního poslání církve stanovy pro pastorační rady závazné pro všechny farnosti brněnské diecéze.

Čl. 1. Základní ustanovení

§ 1 Pastorační rada farnosti (dále jen PRF) je poradním orgánem faráře nebo moderátora, případně administrátora (dále jen faráře).

§ 2 Každý farář je povinen zřídit PRF jako svůj poradní orgán. Pokud farář spravuje více farností, může mít jednu společnou pro všechny jím spravované farnosti.

§ 3 PRF má „napomáhat rozvoji pastorační péče ve farnosti“ tím, že vytváří prostor pro společné pastorační rozlišování. To spočívá v tom, že PRF pod vedením faráře v jednotě s biskupem zkoumá to, co se vztahuje k pastoračnímu působení ve farnosti, a navrhuje z toho vyplývající praktické kroky.

§ 4 Svou činností PRF přispívá k tomu, aby farníci, na základě křtu a biřmování, sdíleli spoluzodpovědnost za dobrou správu farního společenství, a také rozvíjí spolupráci s Charitou.

§ 5 Členové PRF, aby mohli plnit své úkoly, ať se snaží spolu se svými pastýři o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti.

Čl. 2. Poslání a úkoly

§ 1 K hlavním úkolům PRF patří:

a) navrhuje, radí a zajišťuje vše, co vede k naplnění poslání farnosti v oblasti svědectví (misie, evangelizace), liturgie, vyučování (katecheze) a služby (diakonie);

b) udržuje kontakty s církevními společenstvími a hnutími ve farnosti, a také s obecními samosprávami a společenskými organizacemi;

c) pomáhá poznávat zájmy a potřeby farníků;

d) hledá, jak by farnost mohla vypadat v budoucnosti, a snaží se podle toho stanovit pastorační priority.

§ 2 Podrobné stanovení úkolů a činnosti PRF se provádí průběžně na jejich zasedáních

Pokračování a celý text viz: www.biskupstvi.cz záložka dokumenty/stanovy

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 10. 9.

23. v mezidobí

9:45

Za Stanislava Beneše, rodiče, snachu Evu a duše v očistci

Čtvrtek 14. 9.

Svátek Povýšení svatého Kříže

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za usmíření v rodině

Po mši svaté nácvik scholy a ministrantů a po nich program na faře

Pátek 15. 9.

Památka Panny Marie Bolestné

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Dolní Bory: Za Jana Vávru a živé a + rodiny Vávrovy a Kotíkovy

Neděle 17. 9.

24. v mezidobí

9:45

Za Jaromíra Novotného a rodiče

 

Farní oznámení

Pastorační rada farnosti: Dnes v neděli 10. září každý dospělý farník dostane volební lístek, na kterém zakřížkuje 5 jmen a přinese za týden v neděli 17. září na mši svatou. Děkujeme.

Výuka náboženství na ZŠ Bory bude zahájena v pondělí 11. září 2023, rozpis výuky najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti Velké Meziříčí.

Od čtvrtka 14. září v 17:00 v Horních Borech začínají dětské mše svaté, na které srdečně zveme všechny rodiny. Po mši budou nácviky scholy a ministrantů, a po nich program pro děti na faře.

V neděli 17. září v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme v 19:00 na Večer chval. 

Na DCŽM Mamre budou opět probíhat Animátorské kurzy. Jedná se o Duchovně-osobnostní kurz, pro mladé ve věku 14-22 let, a případný navazující Kurz vedoucího pro starší mladé ve věku 18-30 let. Více informací, včetně uzavírky přihlašování, na plakátku v nástěnce.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 10. 9.

23. v mezidobí

8:00

Za Václava Cejnka, rodiče a zetě

Středa 13. 9.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

18:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 15. 9.

Památka Panny Marie Bolestné

17:30

Mše svatá v hrobce v Netíně: Za rodiče Ambrožovy a syny

/ve farním kostele v tento den mše svatá už nebude/

Sobota 16. 9.

11:00

Svatba Netín: Tomáš Hromek a Marie Štěpánková

Neděle 17. 9.

24. v mezidobí

8:00

Za Františka Pejchala, manželku, snachu, dvoje rodiče, živou a + přízeň a na poděkování za 50. let společného života

 

Farní oznámení

Pastorační rada farnosti: Dnes v neděli 10. září každý dospělý farník dostane volební lístek, na kterém zakřížkuje 5 jmen a přinese za týden v neděli 17. září na mši svatou. Děkujeme.

V neděli 17. září v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme v 19:00 na Večer chval. 

Od pátku 22. září v 17:30 začínají dětské mše svaté, na které srdečně zveme všechny rodiny. Přede mší svatou v 16:45 zveme děti do scholy – sraz na faře, nebo na ministrantské schůzky – sraz před kostelem. Nejmladší děti zveme v 17:00 na Klubíčko na faře. A také nově otevíráme místnost na faře pro společná setkávání – zvláště pro rodiče. Po mši svaté 22. září bude na faře setkání všech, kteří jsou v těchto programech zapojeni.

Na DCŽM Mamre budou opět probíhat Animátorské kurzy. Jedná se o Duchovně-osobnostní kurz, pro mladé ve věku 14-22 let, a případný navazující Kurz vedoucího pro starší mladé ve věku 18-30 let. Více informací, včetně uzavírky přihlašování, na plakátku v nástěnce.

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru