Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 03.09. - 10.09.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 03.09. - 10.09.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 3. 9.

 

22. v mezidobí/

žehnání na začátku školního roku školákům, studentům a pedagogům

7:30

Za Ludvíka Krejčího, manželku Adélu, + příbuzné a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Kotačkovu, Necidovu, Marcelu a Františka Zemanovy

a duše v očistci

10:30

Za rodiče Střechovy, Ambrožovy, Krejzovy, žijící rodiny a + Františka Krejzu

11:30

Křty VM: Adam Pánek, Michal Kučera, Alex Bobková, Adrian Bobek

18:00

Za Terezii Střechovu, Scholastiku Kuklovu, Františka Anděla, Milana Kašpara a duše v očistci

Pondělí 4. 9.

7:00

Za naše farní společenství

Úterý 5. 9.

Mše svatá nebude

Středa 6. 9.

7:00

Za + rodiče Mašterovy a Pospíchalovy s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu a duše v očistci

10:00

Mše svatá v DPS

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Čtvrtek 7. 9.

7:00

Za + manžela a živou a + rodinu

Pátek 8. 9.

Svátek Narození Panny Marie

8:00

Za + Zdeňka Páleníčka a jeho rodinu

12:00

Svatba VM: Petr Ulma a Zdeňka Crkalová

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Mše svatá s rozloučením s naším jáhnem Jiřím Dyčkou: Za + manžela Františka Salaše, živou a + rodinu a duše v očistci

Po mši svaté jste všichni zváni na farní dvůr, kde bude připraven program a pohoštění, při této příležitosti oslaví také o. Jiří, o. Jan a jáhen Jiří své narozeniny a setkáme s o. Bohumilem Poláčkem.  Prosíme o napečení sladkého a slaného pečiva, přinést je můžete přede mší svatou na faru.

Sobota 9. 9.

7:00

Za Ludmilu Vodovu, Vlastimila Vodu, jejich rodiče a děti s rodinami

11:00

Svatba VM: Ondřej Drápela a Natálie Šimonová

18:00

Za + manžela Pavla, + členy rodiny Doležalovy a Špačkovy a duše v očistci

Neděle 10. 9.

 

23. v mezidobí/přivítání o. Poláčka v naší farnosti při všech dopoledních bohoslužbách

7:30

Za živou a + rodinu Vlachovu, Kališovu a Vaňkovu, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Mše svatá s poděkováním za úrodu: Za živou a + rodinu Nedomovu

10:30

Za naše farní společenství

18:00

Za manžela Jiřího, rodiče Říhovy a Chvátalovy a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

 

Farní oznámení

Náš pan biskup Pavel si přeje, aby v každé farnosti naší diecéze byla pastorační rada farnosti. Vyplněný volební lístek prosím dnes odevzdejte při sbírce do košíků. Kdo nemůže odevzdat volební lístek v neděli, může tak učinit ještě v pondělí 4. září v úředních hodinách mezi 8:00 – 10:00 ve farní kanceláři.

Farní kavárna se po prázdninách znovu otevírá tuto neděli 3. září, a proto jste zváni po každé dopolední mši svaté.

V neděli 3. září v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Ve čtvrtek 7. září bude pravidelná návštěva nemocných.

Výuka náboženství bude ve školách a na faře zahájena v pondělí 11. září, rozpisy najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti. Na faře bude výuka začínat ve středu 13. září 2023 od 14:00 ve farním sále. Týká se žáků 6. – 9. ročníku.

Od čtvrtka 14. září v 18:00 začínají dětské mše svaté, na které srdečně zveme všechny rodiny. V 16:45 bude setkání ministrantů a 16:45 nácvik scholy.

Žehnání nového kříže u kostela proběhne ve čtvrtek 14. září po ranní mši svaté, která bude ve Špitálku a po večerní dětské mši svaté proběhne uctění Svatého kříže.

Skauti z Velkého Meziříčí Vás všechny srdečně zvou ve dnech 15. – 17. září na tradiční dobročinnou kavárnu s názvem „Káva od srdce“ ve farním sále ve VM. Výtěžek bude věnován Terezce Dovicové z Velkého Meziříčí.  Otevírací doba je v pátek 16:00 – 22:00, sobota 9:00 – 22:00 a neděle 9:00 – 17:00.

Letos na podzim plánujeme zahájit dvouletou přípravu na svátost biřmování, podrobnosti budou zveřejněny.

Pro středoškoláky, kteří budou letos studovat v Brně, máme pozvání od Středoškolského katolického hnutí (SKH). Je to společenství, které se schází v Brně, pořádá akce pro mladé studenty a společně s mladými studenty i pro široké okolí. Akce jsou směřovány pro duchovní rozvoj členů, ale i akce informativního rázu, nebo i jen tak chillovací. Více informací na instagramu SKH Brno. Sdružení zaštiťuje Diecézní centrum mládeže.

 

Nedělní evangelium

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen.
Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“
On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši?
Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

Mt 16,21-27

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory 

Neděle 3. 9.

22. v mezidobí/ v naší farnosti pouť ke sv. Jiljí

9:45

Vychází průvod od kostela sv. Martina – ministranti, děti rodiče

9:50

U Obecního úřadu se připojí kapela a hasiči

10:00

Poutní mše svatá v Dolních Borech s poděkováním za úrodu a s požehnáním všem školákům, studentům a pedagogům do nového školního roku: Za Květoslavu a Františka Svobodovy, syna Františka a živou a+ rodinu Svobodovu a Klusáčkovu

Čtvrtek 7. 9.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Dolní Bory: Za babičku Marušku Dvořákovu, dědu Josefa Dřímala a celou živou a + rodinu/úmysl přesunutý z pátku 8. 9. 2023/

Sobota 9. 9.

11:00

Svatba Horní Bory: Jan Milota a Petra Karásková

Neděle 10. 9.

23. v mezidobí

9:45

Za Stanislava Beneše, rodiče, snachu Evu a duše v očistci

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za přípravu, pomoc a všechny služby při letošní dolnoborské pouti.

Náš pan biskup Pavel si přeje, aby v každé farnosti naší diecéze byla pastorační rada farnosti. Vyplněný volební lístek prosím odevzdejte dnes při mši svaté do košíku při sbírce. Kdo nemůže odevzdat volební lístek v neděli, může tak učinit ještě v pondělí 4. září v úředních hodinách mezi 8:00 – 10:00 ve farní kanceláři ve Velkém Meziříčí.

Ve čtvrtek 7. září bude pravidelná návštěva nemocných.

Rozloučení s jáhnem Jiřím proběhne v pátek 8. září při mši svaté v 17:00 ve Velkém Meziříčí a po ní na farním dvoře. Při této příležitosti oslaví také o. Jiří, o. Jan a jáhen Jiří své narozeniny a setkáme se i s otcem Bohumilem Poláčkem. Všichni jste srdečně zváni.

Výuka náboženství na ZŠ Bory bude zahájena v pondělí 11. září 2023, rozpis výuky najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti Velké Meziříčí.

Od čtvrtka 14. září v 17:00 v Horních Borech začínají dětské mše svaté, na které srdečně zveme všechny rodiny.

Pro středoškoláky, kteří budou letos studovat v Brně, máme pozvání od Středoškolského katolického hnutí (SKH). Je to společenství, které se schází v Brně, pořádá akce pro mladé studenty a společně s mladými studenty i pro široké okolí. Akce jsou směřovány pro duchovní rozvoj členů, ale i akce informativního rázu, nebo i jen tak chillovací. Více informací na instagramu SKH Brno. Sdružení zaštiťuje Diecézní centrum mládeže.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 3. 9.

22. v mezidobí

8:00

Mše svatá s požehnáním žákům, studentům a pedagogům do nového školního roku: Za rodiče Kudláčkovy, Nebohovy, jejich rodiče a živou a + přízeň

Středa 6. 9.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Čtvrtek 7. 9.

17:30

Za rodiče Králíčkovy a syna, rodiče Žváčkovy, dceru a přízeň/úmysl přesunutý z pátku 8. 9. 2023/

Sobota 9. 9. 

11:00

Svatba Netín: Daniel Hofmann a Veronika Klimešová /oddává o. Blažej Hejtmánek/

14:00

Svatba Netín: Lukáš Jurásek a Lucie Šanderová

Neděle 10. 9.

23. v mezidobí

8:00

Za Václava Cejnka, rodiče a zetě

  

Farní oznámení

Náš pan biskup Pavel si přeje, aby v každé farnosti naší diecéze byla pastorační rada farnosti. Vyplněný volební lístek prosím odevzdejte dnes při mši svaté do košíku při sbírce. Kdo nemůže odevzdat volební lístek v neděli, může tak učinit ještě v pondělí 4. září v úředních hodinách mezi 8:00 – 10:00 ve farní kanceláři ve Velkém Meziříčí.

Ve čtvrtek 7. září bude pravidelná návštěva nemocných.

Rozloučení s jáhnem Jiřím proběhne v pátek 8. září při mši svaté v 17:00 ve Velkém Meziříčí a po ní na farním dvoře. Při této příležitosti oslaví také o. Jiří, o. Jan a jáhen Jiří své narozeniny a setkáme se i s otcem Bohumilem Poláčkem. Všichni jste srdečně zváni.

Od pátku 22. září v 17:30 začínají dětské mše svaté, na které srdečně zveme všechny rodiny.

Pro středoškoláky, kteří budou letos studovat v Brně, máme pozvání od Středoškolského katolického hnutí (SKH). Je to společenství, které se schází v Brně, pořádá akce pro mladé studenty a společně s mladými studenty i pro široké okolí. Akce jsou směřovány pro duchovní rozvoj členů, ale i akce informativního rázu, nebo i jen tak chillovací. Více informací na instagramu SKH Brno. Sdružení zaštiťuje Diecézní centrum mládeže.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru