Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 27.08. - 03.09.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 27.08. - 03.09.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 27. 8.

 

21. v mezidobí

7:30

Za + Annu Dvořákovu, její rodiče a sourozence

9:00

Za živé a + členy rodiny Rousovy, Pačískovy a Vaňkovy s prosbou o Boží pomoc a požehnání a duše v očistci

10:30

Za Marii a Františka Zezulovy, dvoje rodiče a syna Miroslava

18:00

Za Jarmilu Nevěčnou, všechny živé a + z rodiny Nevěčných, Kadelovy, Punčochářovy a na vlastní úmysl

Pondělí 28. 8.

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

7:00

Za Boží milosrdenství pro živé a + rodiny

Úterý 29. 8.

Památka Umučení sv. Jana Křtitele

Mše svatá nebude

Středa 30. 8.

7:00

Za + Jiřího Bradáče s prosbou o Boží pomoc, ochranu a zachování víry v rodině

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Prchalovu

19:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 31. 8.

7:00

Za Boží milosrdenství pro živé a + rodiny

Pátek 1. 9.

1.v měsíci/Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za + manžela a celou živou rodinu

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za + rodiče Indrovy, bratra Vladimíra a celou živou rodinu

19:30 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 2. 9.

1.v měsíci

7:00

Za dar uzdravení s prosbou o Boží ochranu a požehnání

11:00

Svatba VM: Lukáš Kafoněk a Helena Drápelová

13:00

Svatba VM: Petr Večeřa a Lenka Plašilová

18:00

Na společný úmysl:

1.Za + rodiče Pajdalovy, Necidovy, Andělovy a Ivanu Andělovu

2.Za rodiče Untermajerovy

3.Za dvanáct kněžských povolání

4.Za + syna Jana, + rodiče Prachařovy a Čermákovy, živé a + z rodiny Prachařovy a Čermákovy a duše v očistci

Neděle 3. 9.

 

22. v mezidobí/žehnání na začátku školního roku školákům, studentům a pedagogům

7:30

Za Ludvíka Krejčího, + příbuzné a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Kotačkovu, Necidovu, Marcelu a Františka Zemanovy a duše v očistci

10:30

Za rodiče Střechovy, Ambrožovy, Krejzovy, žijící rodiny a + Františka Krejzu

11:30

Křty VM: Adam Pánek, Michal Kučera, Alex Bobková, Adrian Bobek

18:00

Za Terezii Střechovu, Scholastiku Kuklovu, Františka Anděla, Milana Kašpara a duše v očistci

 

Farní oznámení

Náš pan biskup Pavel si přeje, aby v každé farnosti naší diecéze byla pastorační rada farnosti. Proto ve farnosti Velké Meziříčí připravujeme volby do Pastorační rady farnosti 2023, dnes po každé bohoslužbě každý dospělý obdrží volební lístek s informacemi. Vyplněný volební lístek prosím odevzdejte příští neděli tj. 3. září v kostele.

Farní kavárna se znovu otevírá v neděli 3. září, a proto jste zváni po každé dopolední mši svaté.

Rozloučení s jáhnem Jiřím proběhne v pátek 8. září při mši svaté v 17:00 a po ní na farním dvoře. Při této příležitosti oslaví také o. Jiří, o. Jan a jáhen Jiří své narozeniny a setkáme   s o. Bohumilem Poláčkem.  Prosíme o napečení sladkého a slaného pečiva, přinést je můžete přede mší svatou na faru. Všichni jste srdečně zváni.

Svatební ohlášky: V sobotu 9. září 2023 ve farním kostele sv. Václava v Křižanově hodlají uzavřít manželství tito snoubenci: Ing. Pavel Prokop, nar. 15. května 1993 v Třebíči, bytem: Oslavice 198, řím.kat., svobodný a Ing. Lucie Hladíková, nar. 3. července 1994 Nové Město na Moravě, bytem: Křižanov, Za Branou 338, řím.kat., svobodná.

 

Nedělní evangelium

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“
Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“
Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“
Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“
Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“
Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.


Mt 16,13-20

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 27. 8.

21. v mezidobí

9:45

Za rodinu Jakubcovu, Vaverkovu a celou přízeň

Pondělí 28. 8.

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

14:00

Pohřební mše svatá v Dolních Borech: Za + Aloisii Fňukalovu

Pátek 1. 9.

1.v měsíci

18:00

Svátost smíření před poutí a výstav NSO

18:30

Dolní Bory: Za Josefa Kadlece, celou rodinu, rodinu Pokornou a duše v očistci

Neděle 3. 9.

22. v mezidobí/ v naší farnosti pouť ke sv. Jiljí

9:45

Vychází průvod od kostela sv. Martina – ministranti, děti rodiče

9:50

U Obecního úřadu se připojí kapela a hasiči

10:00

Poutní mše svatá v Dolních Borech s poděkováním za úrodu a s požehnáním všem školákům, studentům a pedagogům do nového školního roku: Za Květoslavu a Františka Svobodovy, syna Františka a živou a+ rodinu Svobodovu a Klusáčkovu

 

Farní oznámení

Náš pan biskup Pavel si přeje, aby v každé farnosti naší diecéze byla pastorační rada farnosti. Proto ve farnosti Bory připravujeme volby do Pastorační rady farnosti 2023, dnes po každé bohoslužbě každý dospělý obdrží volební lístek s informacemi. Vyplněný volební lístek prosím odevzdejte příští neděli tj. 3. září po mši svaté v Dolních Borech.

Otec Bohumil Poláček bude do služby v Borech uveden při bohoslužbě v neděli 3. září. Rozloučení s jáhnem Jiřím proběhne v pátek 8. září při mši svaté v 17:00 ve Velkém Meziříčí a po ní na farním dvoře. Při této příležitosti oslaví také o. Jiří, o. Jan a jáhen Jiří své narozeniny a setkáme se i s otcem Bohumilem Poláčkem. Všichni jste srdečně zváni. 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 27. 8.

21.v mezidobí

8:00

Za Leopolda Kunčara, manželku, jejich rodiče a syna a rodiče Kunčarovy a Sýkorovy

Pátek 1. 9.

1.v měsíci

17:30

Za Jana Vítka, dvě sestry a rodiče Vítkovy a Cahovy

Sobota 2. 9. 

1.v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za Marii Poulovu a Josefa Bratránka, duše v očistci a živou rodinu

Neděle 3. 9.

22.v mezidobí

8:00

Mše svatá s požehnáním žákům, studentům a pedagogům do nového školního roku: Za rodiče Kudláčkovy, Nebohovy, jejich rodiče a živou a + přízeň

  

Farní oznámení

Děkujeme všem za všechnu přípravu, pomoc a všechny služby při letošní pouti.

Náš pan biskup Pavel si přeje, aby v každé farnosti naší diecéze byla pastorační rada farnosti. Proto ve farnosti Netín připravujeme volby do Pastorační rady farnosti 2023, dnes po každé bohoslužbě každý dospělý obdrží volební lístek s informacemi. Vyplněný volební lístek prosím odevzdejte příští neděli tj. 3. září v kostele.

Otec Bohumil Poláček bude do služby v Netíně uveden při bohoslužbě v neděli 3. září. Rozloučení s jáhnem Jiřím proběhne v pátek 8. září při mši svaté v 17:00 ve Velkém Meziříčí a po ní na farním dvoře. Při této příležitosti oslaví také o. Jiří, o. Jan a jáhen Jiří své narozeniny a setkáme se i s otcem Bohumilem Poláčkem. Všichni jste srdečně zváni. 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru