Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 13.08. - 20.08.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 13.08. - 20.08.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 13. 8.

 

19. v mezidobí

7:30

Za + manžela, dvoje rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu a přízeň

9:00

Za + rodiče Syslovy, Kupovy a Boží požehnání pro žijící rodinu Kupovu

Mše svatá v 10:30 nebude

18:00

Za Stanislava Vondráčka, dvoje rodiče, živé a + příbuzné a duše v očistci

Pondělí 14. 8.

Památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka

7:00

Za naše farní společenství

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Smejkalovu

Úterý 15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

8:00

!!!!!

Za rodiče Tomáše a Hedviku Hladíkovy z Kadolce, živou a + rodinu Panáčkovu, Hladíkovu, Štěpánkovu a duše v očistci

Středa 16. 8.

7:00

Za rodiče Dufkovy, Dobrovolných a jejich dceru Annu, paní Elišku Melicharovu, pana Františka Kampfa, pana Jindřicha Egermaiera a živou rodinu

18:00

Žehnání kříže v Lavičkách

19:00

Mše svatá Lavičky /úmysl přeložen z 09. 08. 2023/

Čtvrtek 17. 8.

7:00

Za rodinu Švagrovu a Kesnerovu

Pátek 18. 8.

8:00

Za rodiče Špačkovy, Aloisii Kubišovu, živou a + rodinu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření

Sobota 19. 8.

7:00

Za manžela, syna, vnuka a živou a + rodinu

18:00

Za Růženu Šenkovu, její rodinu a duše v očistci

Neděle 20. 8.

 

20. v mezidobí

7:30

Za + manžela, rodiče, všechny + a živé příbuzné, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

9:00

Na poděkování za dar života, dar manželství a děti

10:30

Za naše farní společenství

11:30

Křty VM: Tereza Čurdová, Natálie Bílková, Nikol Havlátová, Jan Drápela

18:00

Za + Josefa Koloucha, živou a + rodinu a duše v očistci

 

Farní oznámení

Pouť na Velehrad autobusem se koná v sobotu 26. srpna, informace, přihlášky co nejdříve (kvůli dojednání míst v autobuse) u pana jáhna Ladislava Kince, tel. 606948970, záloha na autobus je 300 Kč. Bližší informace k pouti na Velehrad najdete na plakátcích.

Do naší farnosti nastupuje k 1. září jako výpomocný duchovní otec Bohumil Poláček, dosavadní farář ve Velké Bíteši. Do služby bude uveden při bohoslužbách 10. září.

V této souvislosti ustanovil otec biskup našeho jáhna Jiřího Dyčku do služby ve farnosti Nové Město na Moravě.  Rozloučení proběhne v pátek 8. září při mši svaté v 17:00 a po ní na farním dvoře. Při této příležitosti oslaví také o. Jiří, o. Jan a jáhen Jiří své narozeniny.

 

Nedělní evangelium

Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám.
Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet.
Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“
Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“
A on řekl: „Pojď!“
Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“
Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží Syn.“

Mt 14,22-33

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Farnost Bory

Neděle 13. 8.

19. v mezidobí

9:45

Za Růženu a Františka Hladíkovy a živou a + přízeň

Úterý 15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

17:30

Mše svatá Horní Bory: Za rodiče Mrázkovy, syna, tetu, celou přízeň a duše v očistci

Neděle 20. 8.

20. v mezidobí

9:45

Za Marii Prokopovu, celou přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

Pouť na Velehrad autobusem se koná v sobotu 26. srpna, informace, přihlášky co nejdříve (kvůli dojednání míst v autobuse) u pana jáhna Ladislava Kince, tel. 606948970, záloha na autobus je 300 Kč. Bližší informace k pouti na Velehrad najdete na plakátcích.

Prosíme o sušení květin do kytiček na pouť v Dolních Borech. Děkujeme.

Do farnosti Velké Meziříčí nastupuje k 1. září jako výpomocný duchovní otec Bohumil Poláček, dosavadní farář ve Velké Bíteši. Do služby bude v Borech uveden při bohoslužbě v neděli 3. září.

V této souvislosti ustanovil otec biskup našeho jáhna Jiřího Dyčku do služby ve farnosti Nové Město na Moravě.  Rozloučení proběhne v pátek 8. září při mši svaté v 17:00 ve Velkém Meziříčí a po ní na farním dvoře. Při této příležitosti oslaví také o. Jiří, o. Jan a jáhen Jiří své narozeniny. Všichni jste srdečně zváni. 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 13. 8.

19. v mezidobí/v naší farnosti poutní mše svatá Nanebevzetí Panny Marie

7:30

Za otce Františka Sadílka, Jindřicha Kocmana a všechny netínské farníky

9:00

Za Marii Královu a rodiče Bartůňkovy

10:30

Vychází procesí se sochami Panny Marie od černého křížku do kostela

11:00

Za poutníky

Součástí netínské pouti bude od pátku 11. srpna v kapli za kostelem i výstava velkoformátových fotografií zachycující život církve v ČR i zahraničí. Obrazy zachycují různé okamžiky života spojené s prožíváním víry, naděje a lásky. (Člověk a víra).

Úterý 15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

19:00

Za rodiče Soškolovy, rodiče Vášovy a celou přízeň

Neděle 20. 8.

20. v mezidobí

8:00

Za prarodiče Kutilovy a rodiče Pařízkovy

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za všechnu pomoc a všechny služby při letošní pouti. Ke koupi budou poutní netínské oplatky.

Pouť na Velehrad autobusem se koná v sobotu 26. srpna, informace, přihlášky co nejdříve (kvůli dojednání míst v autobuse) u pana jáhna Ladislava Kince, tel. 606948970, záloha na autobus je 300 Kč. Bližší informace k pouti na Velehrad najdete na plakátcích.

Do farnosti Velké Meziříčí nastupuje k 1. září jako výpomocný duchovní otec Bohumil Poláček, dosavadní farář ve Velké Bíteši. Do služby bude v Netíně uveden při bohoslužbě v neděli 3. září.

V této souvislosti ustanovil otec biskup našeho jáhna Jiřího Dyčku do služby ve farnosti Nové Město na Moravě.  Rozloučení proběhne v pátek 8. září při mši svaté v 17:00 ve Velkém Meziříčí a po ní na farním dvoře. Při této příležitosti oslaví také o. Jiří, o. Jan a jáhen Jiří své narozeniny. Všichni jste srdečně zváni.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru