Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 23.07. - 30.07.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 23.07. - 30.07.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 23. 7.

16. v mezidobí

7:30

Za + rodiče Ďáskovy, syna a dceru, duše v očistci a Boží ochranu pro rodinu

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za rodinu Doležalovu, Vlachovu, celou rodinu Syslovu a duše v očistci

11:15

Poutní mše svatá Lhotky

11:30

Křty VM: Timothy Kadela, Václav Jonáš

18:00

Za rodinu Škodovu, Pospíchalovu, Bartošovu, Fanfrdlovu, pana Simona Pospíchala a živou rodinu

Pondělí 24. 7.

7:00

Za rodinu Koštovalovu, syna Jiřího a jeho manželku, rodinu Hrbkovu a Vlachovu, rodiče Bobkovy, tři syny, duše v očistci a ochranu Panny Marie

Úterý 25. 7.

Svátek sv. Jakuba, apoštola

Mše svatá nebude

Středa 26. 7.

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

7:00

Za děti s rodinami

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Josefa Krejčího

17:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Poutní mše svatá Lavičky

Čtvrtek 27. 7.

Památka sv. Gorazda a druhů

7:00

Za + řeholní sestry Zdislavu a Filoménu Ondráčkovy

Pátek 28. 7.

8:00

Za živou a + rodinu Komínkovu a Suchánkovu, jejich sourozence a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření

Sobota 29. 7.

Památka sv. Marty, Marie a Lazara

7:00

Za + manžela Vladimíra a celou rodinu Zezulovu

12:00

Svatba VM: Martin Puža a Sabina Koudelová

18:00

Za živou a + rodinu Rybovu, Vladislavu Čermákovu a duše v očistci

Neděle 30. 7.

17. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Kučerovu, Vaňkovu, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za + rodiče Petra a Annu Zemanovy, bratra Josefa, všechny živé i + z rodiny Zemanovy a Letmajerovy a duše v očistci

10:30

Za + rodiče Pavelcovy a Štouračovy a živou a + rodinu Pavelcovu a Štouračovu

11:00

Poutní mše svatá Kúsky

11:30

Poutní mše svatá Osové

18:00

Za + Josefa Mičína, živou a + přízeň a Boží pomoc a ochranu pro živé členy rodiny

 

 Farní oznámení

 V červenci a srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a pátek.

Úřední hodiny ve farní kanceláři v červenci a srpnu budou v pondělí a ve středu 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00, středeční odpolední úřední hodiny nebudou, dále pak dle telefonické domluvy.

V neděli 13. srpna bude v Netíně hlavní pouť. Prosíme vypravte družičky. Děkujeme.

Zároveň již dopředu avizujeme zahájení školního roku a nové pastorační sezóny, které proběhne v pátek 8. září. V 17:00 bude mše svatá a poté společné setkání na farním dvoře spojené s blahopřáním duchovním a přivítáním nového výpomocného duchovního v našich farnostech, P. Bohumila Poláčka.

 

Nedělní evangelium

Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli služebníci k hospodáři a řekli mu: `Pane, copak jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?' On jim odpověděl: `To udělal nepřítel.' A služebníci mu řekli: `Máme jít a (plevel) sesbírat?' On však řekl: `Ne. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní – a o žních řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.'„ Předložil jim další podobenství: „Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ Pověděl jim jiné podobenství: „Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.“ To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok: `Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa.' Potom rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: „Vylož nám to podobenství o pleveli na poli.“ Odpověděl: „Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové (toho) Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti posbírají z jeho království každé pohoršení a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!“

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 23. 7.

16. v mezidobí

9:45

Za živou a + rodinu Mičkovu a Rousovu a duše v očistci

Neděle 30. 7.

17. v mezidobí

9:45

 Za Žofii a Františka Cejnkovy a živou a + přízeň Klusáčkovu

 

Farní oznámení

Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM v červenci a srpnu budou v pondělí a ve středu 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00, středeční odpolední úřední hodiny nebudou, dále pak dle telefonické domluvy.

V neděli 13. srpna bude v Netíně hlavní pouť. Prosíme vypravte družičky. Děkujeme.

Zároveň již dopředu avizujeme zahájení školního roku a nové pastorační sezóny, které proběhne v pátek 8. září. V 17:00 bude mše svatá v kostele sv. Mikuláše a poté společné setkání na farním dvoře spojené s blahopřáním duchovním a přivítáním nového výpomocného duchovního v našich farnostech, P. Bohumila Poláčka.

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 23. 7.

16. v mezidobí

8:00

Za Petra a Leopolda Kunčarovi, rodiče Vítkovy a Kratochvílovy

Neděle 30. 7.

17. v mezidobí

8:00

Za Stanislava Kutila, syna, dvoje rodiče, Jana Kulhánka, rodiče a sourozence

  

Farní oznámení

Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM v červenci a srpnu budou v pondělí a ve středu 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00, středeční odpolední úřední hodiny nebudou, dále pak dle telefonické domluvy.

V neděli 13. srpna bude v Netíně hlavní pouť. Prosíme vypravte družičky. Děkujeme.

Zároveň již dopředu avizujeme zahájení školního roku a nové pastorační sezóny, které proběhne v pátek 8. září. V 17:00 bude mše svatá v kostele sv. Mikuláše a poté společné setkání na farním dvoře spojené s blahopřáním duchovním a přivítáním nového výpomocného duchovního v našich farnostech, P. Bohumila Poláčka.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru