Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 18.06. - 25.06.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 18.06. - 25.06.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 18. 6.

11. v mezidobí/ v naší farnosti pouť

 

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za Theodora Lokvence z Nadějova, manželku a děti živé a zemřelé a Stanislava Janáka z Olší, manželku a živou a + rodinu

10:30

Za živou a + rodinu Komínkovu a duše v očistci

11:30

Vzpomínka na pana Pavla Snížka při výročí nedožitých 65. let v podání violisty pana Karla Plocka

13:00 – 18:00 bude otevřený kostel

18:00

Za rodiče Marii a Jaroslava Matějovy z Vídně a za všechny živé i + členy jejich rodin a Boží ochranu

19:00

Večer chval v kostele

Pondělí 19. 6.

Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

7:00

Za živou a + rodinu Zezulovu, Dřímalovu a Švomovu

10:00

Pohřební mše svatá Lavičky: Za + Helenu Večeřovu

Úterý 20. 6.

Mše svatá nebude

Středa 21. 6.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

7:00

Za + manželku a rodinu Krejčí

10:00

Rozloučení na obřadní síni ve VM: + Anežka Kundelová

18:00

Mše svatá Oslavice

Čtvrtek 22. 6.

7:00

Za rodiče Sedlákovy, syna Václava, syna Oldřicha a jeho manželku a za P. Jiřího Krejčího, Stanislava Ďáska a duše v očistci

18:00

Za živou a + rodinu Bernatovu a Kazdovu

Pátek 23. 6.

8:00

Za rodinu Janovu, Ondráčkovu a Hajných

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za rodiče Kašparovy, Miloslava Kašpara, živou a + rodinu a duše v očistci

Sobota 24. 6.

Slavnost Narození sv. Jana Křitele

7:00

Na poděkování za 55 let společného života s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let a celou rodinu

18:00

Za Marii Práškovu a živou a + rodinu Práškovu a Zezulovu

Neděle 25. 6.

12. v mezidobí/Sbírka na bohoslovce a církevní školství

7:30

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za Josefa Stupku a jeho manželku

10:30

Za manžela Mariana a syna Petra Kubíčkovy, Jaroslava a Anežku Mejzlíkovy, Janu Mejzlíkovu, živou a + rodinu Kubíčkovu a duše v očistci

11:30

Křty VM: Liviana Hortová, Barbora Maršálková, Valerie Dvořáková a Barbora Klímová

11:15

Poutní mše svatá Dolní Radslavice

15:00 – 18:00 Farní den Mostiště

18:00

Za naše farní společenství

 

Farní oznámení

Děkujeme za organizaci a účast na dětských mších svatých během školního roku, Radce Uchytilové za vedení scholy a Petru Bradáčovi za ministranty.

V neděli jste opět zváni do farní kavárny ve farním sále po každé dopolední bohoslužbě.

V sakristii je stále ještě k vyzvednutí společná fotka dětí, které letos přistoupili k prvnímu svatému přijímání.

V neděli 18. června v 11:30 v kostele sv. Mikuláše zveme všechny, kteří chtějí vzpomenout na pana Pavla Snížka při příležitosti nedožitých 65 let v podání violisty Karla Plocka. Večer pak v 19:00 v kostele zveme na Večer chval.

V úterý 20. června od 17:00 hodin zveme a prosíme o pomoc při úklidu fary ve Velkém Meziříčí. Děkujeme předem za pomoc.

V neděli 25. června se uskuteční farní den v Mostištích. Zveme všechny farníky na společně prožité odpoledne od 15:00. V 15:30 proběhne divadelní představení pro děti od Strýčka Emu. Poté bude připravena soutěž pro všechny generace. Hudba zajištěna. V 18:00 bude závěrečné požehnání. Prosíme o přinesení něčeho slaného nebo sladkého na společný stůl.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, webu www.1url.cz/@vmtabor , nebo u jáhna Jiřího.

Zveme mladé od 14 let na tábor, který proběhne 8. – 12. srpna. Více informací v přihlášce na https://1url.cz/@mladezvm> , nebo u jáhna Jiřího.

 

Nedělní evangelium

Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“
Potom si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu.
Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub, syn Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, syn Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil.
Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: „Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: ʻPřiblížilo se nebeské království.ʼ Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“

Mt 9,36 – 10,8

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 18. 6.

11. v mezidobí

9:45

 Za Jarmilu a Oldřicha Vaňkovy, syna Jana a duše v očistci

11:00

Křest Horní Bory: Nikol Cahová a Dominik Vávra

Čtvrtek 22. 6.

17:00

Mše svatá Horní Bory: Za Jaroslava Bublána, rodiče, sourozence a celou rodinu

Pátek 23. 6.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá v Dolních Borech s vigilií ze slavnosti Narození svatého Jana Křtitele: Za rodiče Zikmundovy, živou a + přízeň, Josefa Zmeškala a duše

v očistci

Sobota 24. 6.

14:00

Svatba Horní Bory: Libor Padalík a Martina Hladíková

Neděle 25. 6.

12. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce a církevní školství

9:45

 Za Jiřího Dvořáka, manželku a dvoje rodiče

 

Farní oznámení

V neděli 18. června v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na Večer chval.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, nebo u jáhna Jiřího.

Zveme mladé od 14 let na tábor, který proběhne 8. – 12. srpna. Více informací v přihlášce na https://1url.cz/@mladezvm> , nebo u jáhna Jiřího.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 18. 6.

11. v mezidobí

8:00

Za Jarmilu a Václava Hladíkovy, vnuka Lukáše a duše v očistci

Pátek 23. 6.

17:30

Vigilie ze slavnosti Narození svatého Jana Křtitele: Za Františka a Marii Dvořákovy a rodinu Čechovu

Neděle 25. 6.

12. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce a církevní školství

8:00

Za Bedřicha Svobodu, rodiče, bratry a rodiče Cejnkovy a přízeň

 

Farní oznámení

V neděli 18. června v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na Večer chval.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, nebo u jáhna Jiřího.

Zveme mladé od 14 let na tábor, který proběhne 8. – 12. srpna. Více informací v přihlášce na https://1url.cz/@mladezvm> , nebo u jáhna Jiřího.

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru