Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 11.06. - 18.06.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 11.06. - 18.06.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 11. 6.

10. v mezidobí

 

 

7:30

Za rodiče Drápelovy, jejich rodiče, živé a + příbuzné a Boží požehnání pro celou rodinu

9:00

Za Františka a Bohumilu Šoukalovy a + rodinu Šoukalovu a Vokounovu

10:30

Za živou a + rodinu Kosourovu, Balákovu, Boží požehnání a duše v očistci

18:00

Za rod Harachů

Pondělí 12. 6.

7:00

Na poděkování Pánu Ježíši za sestru Otýlii Žemličkovu, uzdravení dýchání, kolene a všech nemocí a za lékaře a personál, kteří se o ni starali

18:00

Mše svatá a setkání III. řádu Karmelu

Úterý 13. 6.

Památka sv. Antonína, kněze a učitele církve

Mše svatá nebude

Středa 14. 6.

7:00

Za rodiče Střechovy a dceru Anežku a jejich + rodiče a sourozence s rodinami a rodiče Havelkovy, dva syny, dva vnuky, dceru Boženu s manželem, duše v očistci a jejich + rodiče a sourozence s rodinami

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Jiřího Doležala

16:00

Mše svatá Kochánov

17:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 15. 6.

Památka sv. Víta, mučedníka

7:00

Za živou a + rodinu Mejzlíkovu a Studených a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Stanislava Komínka

16:45 schola na faře, ministranti v kostele

18:00

Za + Josefa Šoukala a rodinu

Pátek 16. 6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

8:00

Za manžela, dva syny, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za živé a + kněze

Sobota 17. 6.

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

7:00

Za rodinu Feldmanovu a Plachetskou

18:00

Za živou a + rodinu Šebkovu, Peterkovu a Svobodovu

Neděle 18. 6.

11. v mezidobí/ v naší farnosti pouť

 

 

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za Theodora Lokvence z Nadějova, manželku a děti živé a zemřelé a Stanislava Janáka z Olší, manželku a živou a + rodinu

10:30

Za živou a + rodinu Komínkovu a duše v očistci

11:30

Vzpomínka na pana Pavla Snížka při výročí nedožitých 65. let v podání violisty pana Karla Plocka

18:00

Za rodiče Marii a Jaroslava Matějovy z Vídně a za všechny živé i + členy jejich rodin a Boží ochranu

19:00

Večer chval v kostele

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za přípravu a organizaci Noci kostelů, také za farní kavárnu v tento den a dále pak družičkám, muzikantům a všem za přípravu a všechny služby o Božím Těle.

V neděli jste opět zváni do farní kavárny ve farním sále po každé dopolední bohoslužbě.

V neděli 11. června v 18:00 v kulturním domě v Měříně zveme na muzikál Tarzan (o svatém Pavlovi). Více informací na plakátku.

Ve čtvrtek 15. června bude poslední dětská mše svatá tohoto školního roku. Po ní zveme děti na sladké zakončení.

Celoroční ministrantská hra bude zakončena programem 17. června od 13:00 ve VM.

V neděli 18. června v 11:30 v kostele sv. Mikuláše srdečně zveme všechny, kteří chtějí vzpomenout na pana Pavla Snížka při příležitosti nedožitých 65 let v podání violisty Karla Plocka. Večer pak v 19:00 v kostele zveme na Večer chval.

V neděli 25. června se uskuteční farní den v Mostištích. Zveme všechny farníky na společně prožité odpoledne od 15:00.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, webu www.1url.cz/@vmtabor , nebo u jáhna Jiřího.

Zveme mladé od 14 let na tábor, který proběhne 8. – 12. srpna. Více informací v přihlášce na https://1url.cz/@mladezvm> , nebo u jáhna Jiřího.

Prosíme, neparkujte na náměstí mimo parkovací místa. Případně využívejte bezplatné parkoviště ve Svitu a pěšky procházejte pasáží ke kostelu.

 

Nedělní evangelium

Když Ježíš jednou šel ze svého města, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním.
Když byl Ježíš u stolu v jeho domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: „Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“
On to zaslechl a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.“

Mt 9,9-13

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 11. 6.

10. v mezidobí

9:45

 Za rodiče Padalíkovy, Lukáše Hladíka a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Radenice

Čtvrtek 15. 6.

Mše svatá v Horních Borech nebude!!!!

Pátek 16. 6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá v Dolních Borech: Za Vladimíra Homolu a duše v očistci

Neděle 18. 6.

11. v mezidobí

9:45

 Za Jarmilu a Oldřicha Vaňkovy, syna Jana a duše v očistci

11:00

Křest Horní Bory: Nikol Cahová a Dominik Vávra

 

Farní oznámení

V neděli 11. června v 18:00 v kulturním domě v Měříně zveme na muzikál Tarzan (o svatém Pavlovi). Více informací na plakátku.

Celoroční ministrantská hra bude zakončena programem 17. června od 13:00 ve Velkém Meziříčí.

V neděli 18. června v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na Večer chval.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, nebo u jáhna Jiřího.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 11. 6.

10. v mezidobí

V naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně/ Boží Tělo, po mši svaté průvod s Nejsvětější svátostí oltářní po obci

8:00

Za Josefa Šitku, rodiče a živou a + přízeň

12:00

Poutní mše svatá Zadní Zhořec

Středa 14. 6.

16:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 15. 6.

17:00

!!!!!

Za Antonína Koukala, rodiče a rodiče Urbanovy /úmysl mše svaté přesunutý z pátku 16. 6. 2023/

Pátek 16. 6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Mše svatá nebude!!!!

Sobota 17. 6.

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

10:00

Svatba: Michal Buchta a Monika Košvicová

12:00

Svatba: Ondřej Štěpánek a Markéta Kamenská

Neděle 18. 6.

11. v mezidobí

8:00

Za Jarmilu a Václava Hladíkovy, vnuka Lukáše a duše v očistci

  

Farní oznámení

V neděli 11. června v 18:00 v kulturním domě v Měříně zveme na muzikál Tarzan (o svatém Pavlovi). Více informací na plakátku.

Celoroční ministrantská hra bude zakončena programem 17. června od 13:00 ve Velkém Meziříčí.

V neděli 18. června v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na Večer chval.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, nebo u jáhna Jiřího.

Z naší fary postupně odjíždějí ukrajinští hosté. Pokud potřebujete vrátit věci, které jste jim laskavě zapůjčili, domluvte se co nejdříve s pí.Ekslerovou ( tel. 731 625 868).

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Já, Bůh, ponižuji strom vysoký a povyšuji strom nízký.
(Ez 17,24)
Nahoru