Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 2.6.2019 - 9.6.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 2.6.2019 - 9.6.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 2. 6.

7. velikonoční/

Den modliteb za sdělovací prostředky

7:30

Za + rodiče Bartuškovy, tři syny a vnučku, za + rodiče Novotných a syna, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

9:00

Za Ladislava Sysla, Jana Badalíka, Josefa Maříka, Albína Póla, Žofii Pólovu, Jaroslava Póla, Jana Netolického, Anny Wunsche a Marii Maříkovu

10:30

Mše svatá se křty Adam Dvořák a Daniel Jan 

Za farníky

18:00

Za Františka Havlíčka, rodiče a rodiče Smejkalovy

Pondělí 3.6.

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

7:00

Za rodinu Košábkovu, živé a + příbuzné a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:30

Mše svatá Hrbov

Úterý 4. 6.

7:00

Za rodinu Látalovu s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie

Středa 5. 6.

Památka sv. Bonifáce, biskupa

a mučedníka

7:00

Za vlast národ, celý svět, naše rodiny, mládež, obrácení hříšníků a duše v očistci

10:00

Mše svatá v DPS

17:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 6.6.

7:00

Za Vincence Horta a rodinu Hortovu , Roušovu a Lázničkovu a duše v očistci

13:00

Svatba Oslavice: Miloslav Maloušek a Kateřina Karmazínová

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola,  17:00 schůzka ministrantů

Za Jana a Alžbětu Ambrožovy z Vídně, pana Kitnera a Marcelku z Lomničky

Pátek 7. 6.

1.v měsíci

8:00

Za rodinu Matějíčkovu a duše v očistci

13:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za rodiče Smejkalovy, rodiče Tribulovy a za manžele Vlčkovy

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 8. 6.

7:00

Za živou a + rodinu Bartuškovu, Švábovu a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Martin Mikulášek a Veronika Kamanová

12:30

Svatba VM: Pavel Bílek a Alena Pánková

18:00

Za živou a + rodinu Černých, Krchňavých, Kučerovu a Matulovu, duše v očistci a za vyléčení z těžké nemoci a zdárný průběh těžké operace

21:00

Svatodušní vigilie

Neděle 9. 6.

Slavnost Seslání Ducha svatého/ v naší farnosti

adorační den

a modlitby za bohoslovce

7:30

Za Jakuba a Miloše Kratochvílovi a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Janu a Vladimíra Chmelovy

11:30 – 17:30 výstav Nejsvětější svátosti, 17:30 společná adorace

18:00

Za Josefa Pola s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

Farní oznámení

Každý den ve 20:00  se v kostele modlíme Novénu k Duchu svatému.

Ve čtvrtek 6. června od 9:00 bude pravidelná návštěva nemocných.

Od nového školního roku 2019/2020  budou mít žáci 6. – 9. tříd ZŠ výuku náboženství na faře ve Velkém Meziříčí a to od října, ve středu asi ve 14:00.Objednáná DVD z 1. svatého přijímání si můžete vyzvednout ve farní kanceláři v úředních hodinách za cenu 250 Kč.

Autobus pro přihlášené na pouť do Neratova a Králík v úterý 4. června pojede v 7:15 z Lavičky – rozcestí, 7:30 Velké Meziříčí – náměstí u fary a 7:40 z Vídeň.

Z nedělní liturgie

 Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a tito (moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“ Jan 17,20-26

Když Ježíš učíval zástupy, často připomínal zákon, který Stvořitel zapsal do lidského srdce a pak ho také popsal na deskách Desatera. Ježíš tento zákon zachovával a chránil. Ale ještě nám ukázal sjednocující střed Božských zákonů: milovat Boha z celého srdce, rozumu, síly a milovat bližního jako sebe.

Kolika hříchy rozbíjím církev, která pak nemůže svobodně hlásat radostnou zvěst: závist, pomluvy, nactiutrhání, sobectví, pýcha, pokrytectví, chamtivost, modloslužba …. Moje lehkovážnost ke konání hříchu se stává často pohoršením.

Víra jako přilnutí ke Kristu se projevuje láskou, která vede ke konání dobra. Milost předpokládá přirozenost. Opravdová víra a láska každého z nás je práce na jednotě církve. Bůh sám nás chce posilovat, doplňovat naše nemožnosti, aby se vytvářela jednota. Jednota je svědectvím pravosti pro tento svět.

...............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 2. 6.

7. velikonoční/

Den modliteb za sdělovací prostředky

9:45

Za rodinu Křížovu, Eliášovu, Kučerovu a živé a + příbuzné

11:00

Poutní mše svatá Sklené nad Oslavou

Úterý 4. 6.

Adorační den

ve farností a modlitby za bohoslovce

14:00

Výstav Nejsvětější Svátosti

17:30

Společná adorace

18:00

Za Annu a Františka Kameníkovy, Boženu Zástěrovu a rodinu Zástěrovu a Pospíchalovu

Čtvrtek 6.6.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Josefa Zástěru, jeho otce a živou a + rodinu Zástěrovu a Vítkovu

Pátek 7. 6.

1.v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za rodinu Sukovu a Komínkovu a Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

Neděle 9. 6.

Slavnost Seslání Ducha svatého

9:45

Za Anežku a Vladimíra Křížovy, živou a + rodinu a duše v očistci

 

11:00

 

Poutní mše svatá Radenice

  

Farní oznámení

V pátek 7. června bude pravidelná návštěva nemocných.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 2. 6.

7. velikonoční/

Den modliteb za sdělovací prostředky

8:00

Za rodiče Judovy, děti a dva vnuky a rodiče Šitkovy a syna

Pondělí 3.6.

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 7. 6.

1.v měsíci

18:30

Za rodiče Ambrožovy, syna, zetě, a živou a + přízeň

Neděle 9. 6.

Slavnost Seslání Ducha svatého

8:00

Za Aloise Průšu, sestru a rodiče

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru