Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 04.06. - 11.06.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 04.06. - 11.06.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 4. 6.

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

7:30

Za Ladislava Pospíšila, rodiče Marii a Josefa Požárovy, živé a + příbuzné a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za Miloše a Jakuba Kratochvílovi, Jaroslava Chalupu, celou rodinu a d. v. o.

10:30

Za naše farní společenství

11:30

Křty VM: Kateřina Teplá, Matěj Teplý, Isabella Černá, Tadeáš Hladík, Karel Špiřík, Dominika Raždíková a Matyáš Večeřa

18:00

Za živou a + rodinu Rybovu, Vladislavu Čermákovu a duše v očistci

Pondělí 5. 6.

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

7:00

Za rodinu Fiedlerovu a Svobodovu a duše v očistci

Úterý 6. 6.

Mše svatá nebude

Středa 7. 6.

7:00

Za manžela Ladislava a syna, duše v očistci s prosbou o Boží pomoc pro všechny rodiny

10:00

Mše svatá DPS

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 8. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně/ Boží Tělo

8:00

!!!

Za + manžele Přibylovy, Brázdovy, syna Jaroslava, dceru Libuši a Josefa Zadražila

16:45 schola na faře, ministranti v kostele

18:00

Za rodiče Krejčovy, živou a + rodinu, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu a poděkování

Po mši svaté eucharistický průvod s NSO po náměstí se sedmi zastaveními – požehnání do sedmi vrchů. Vypravte prosím družičky, děkujeme.

Pátek 9. 6.

8:00

Za rodiče, živé a + příbuzné, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá Mostiště: Za + Vladimíra Bureše

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za + Františka a Anežku Bradáčovy, živé členy rodiny a zemřelé příbuzné

Sobota 10. 6.

Sobotní památka Panny Marie

7:00

Za + tatínka Bohumila Vlčka, jeho rodiče Antonii a Bohumila Vlčkovy, sestru Anežku a Emila Doležalovy a duše v očistci

12:00

Svatba VM: David Krejčí a Magdalena Horká

18:00

Za naše farní společenství

Neděle 11. 6.

10. v mezidobí

 

 

7:30

Za rodiče Drápelovy, jejich rodiče, živé a + příbuzné a Boží požehnání pro celou rodinu

9:00

Za Františka a Bohumilu Šoukalovy a + rodinu Šoukalovu a Vokounovu

10:30

Za živou a + rodinu Kosourovu, Balákovu, Boží požehnání a duše v očistci

18:00

Za rod Harachů

 

Farní oznámení

V neděli jste opět zváni do farní kavárny ve farním sále po každé dopolední bohoslužbě.

Ve středu 7. června v 19:30 ve Špitálku zveme na koncert Concentus Moraviae, který organizuje Jupiter club.

Ve čtvrtek 8. června v 9:00 zveme do farního sálu na setkání seniorů.

V neděli 11. června v 18:00 v kulturním domě v Měříně zveme na muzikál Tarzan (o svatém Pavlovi). Více informací na plakátku.

Ve čtvrtek 15. června bude poslední dětská mše svatá tohoto školního roku. Po ní zveme děti na sladké zakončení.

Celoroční ministrantská hra bude zakončena programem 17. června od 13:00 ve VM.

V neděli 18. června v 11:30 v kostele sv. Mikuláše srdečně zveme všechny, kteří chtějí vzpomenout na pana Pavla Snížka při příležitosti nedožitých 65 let v podání violisty Karla Plocka.

V neděli 25. června se uskuteční farní den v Mostištích. Zveme všechny farníky na společně prožité odpoledne od 15:00.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, webu www.1url.cz/@vmtabor , nebo u jáhna Jiřího.

Zveme mladé od 14 let na tábor, který proběhne 8. – 12. srpna. Více informací v přihlášce na https://1url.cz/@mladezvm> , nebo u jáhna Jiřího.

Prosíme, neparkujte na náměstí mimo parkovací místa. Případně využívejte bezplatné parkoviště ve Svitu a pěšky procházejte pasáží ke kostelu.

 

Nedělní evangelium

Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“

Jan 3,16-18

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 4. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

V naší farnosti slavnost Božího Těla a zároveň adorační den a den vzájemných modliteb s AKS  v Olomouci

9:30

!!!!!!

Mše svatá Horní Bory: Za Petra Doskočila a úmysly z noci kostelů

Po mši svaté půjdeme průvodem s Nejsvětější svátostí oltářní se zastavením u oltářů do kostela v Dolních Borech, kde bude pokračovat tichá adorace v rámci adoračního dne do 17:00/ zapisujte se prosím na připravených arch vzadu v kostele, aby po celou dobu adorace někdo v kostele byl/

11:30

Poutní mše svatá Sklené nad Oslavou

17:00

Společné zakončení adorace a svátostné požehnání v Dolních Borech

Čtvrtek 8. 6.

17:00

Mše svatá pro děti Horní Bory: Za živou a + rodinu Poulovu, Dostálovu a Hladíkovu

Po mši svaté zveme rodiče a děti na opékání špekáčků, poslední dětská mše svatá v tomto školním roce

Pátek 9. 6.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá v Dolních Borech: Za Jana Vávru a živé a + z rodiny Vávrovy a Kotíkovy

Neděle 11. 6.

10. v mezidobí

9:45

 Za rodiče Padalíkovy, Lukáše Hladíka a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Radenice

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za přípravu a pomoc při prvním svatém přijímání, také za úklid kostela a za přípravu, organizaci a účast na dnešní slavnosti Božího Těla.

V neděli 11. června v 18:00 v kulturním domě v Měříně zveme na muzikál Tarzan (o svatém Pavlovi). Více informací na plakátku.

Celoroční ministrantská hra bude zakončena programem 17. června od 13:00 ve Velkém Meziříčí.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, nebo u jáhna Jiřího.

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Pořad bohoslužeb

Neděle 4. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

8:00

Za Jaroslava Judu, syny Miroslava a Zdeňka a živou a + rodinu Judovu a Šitkovu

Středa 7. 6.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 9. 6.

17:30

Mše svatá pro děti: pro děti. Za Josefa Havelku, rodiče a celou živou přízeň

Po mši svaté zveme rodiče a děti na opékání špekáčků, poslední dětská mše svatá v tomto školním roce

Neděle 11. 6.

10. v mezidobí

V naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně/ Boží Tělo, po mši svaté průvod s Nejsvětější svátostí oltářní po obci

8:00

Za Josefa Šitku, rodiče a živou a + přízeň

12:00

Poutní mše svatá Zadní Zhořec

  

Farní oznámení

V neděli 11. června bude v naší farnosti slavnost Božího Těla, prosíme o přípravu oltářů, vypravte prosím družičky. Děkujeme.

V neděli 11. června v 18:00 v kulturním domě v Měříně zveme na muzikál Tarzan (o svatém Pavlovi). Více informací na plakátku.

Celoroční ministrantská hra bude zakončena programem 17. června od 13:00 ve Velkém Meziříčí.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, nebo u jáhna Jiřího.

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily.
(Ezd 9,8)
Nahoru