Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 28.05. - 04.06.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 28.05. - 04.06.2023

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 28. 5.

Slavnost Seslání Ducha svatého/ Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců/ Sbírka na charitu

7:30

Za rodiče, děti, celou živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za živou a + rodinu Uhrovu, Václavíkovu a Švihálkovu

11:30

Poutní mše svatá Lavičky

11:30 – 17:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní a tichá adorace v kostele /zapisujte se prosím vzadu na stolku do připraveného archu/

17:30

Zakončení adorace a svátostné požehnání

18:00

Za Ladislava a Hedviku Kamanovy z Vídně, jejich dceru Jarmilu a Pavla Ryšána

Pondělí 29. 5.

Památka Panny Marie, Matky církve

7:00

Za rodiče Dufkovy, Dobrovolných a jejich dceru Annu, paní Elišku Melicharovu, pana Františka Kampfa, pana Jindřicha Egermaiera a živou rodinu

Úterý 30. 5.

Památka sv. Zdislavy

Mše svatá nebude

Středa 31. 5.

Svátek Navštívení Panny Marie

7:00

Za rodinu Pikulovu a Zmrzlíkovu

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 1. 6.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

7:00

Za manžele Řezaninovy, + rodinu a duše v očistci

16:45 schola na faře, ministranti v kostele

18:00

Za manžela Stanislava, sourozence Marii, Růženu, Ludvíka a celou + rodinu Slabých

Pátek 2. 6.

1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za rodiče Košábkovy, Slabých, živé a + příbuzné a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za dvoje rodiče, bratra, švagra, švagrovou a jejího tatínka a duše v očistci

Noc kostelů – program na plakátku, večerní svátost smíření nebude.

17:30-20:00 adorace ve Špitálku. Od 22:00 celonoční adorace v kostele

Sobota 3. 6.

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků/ 1. v měsíci

7:00

Za + manželku a živou a + rodinu Malcovu a Šturmovu

10:30

Svatba VM: Vojtěch Sklenář a Zita Mlejnková

16:30

Mše svatá na Moráni: Ke cti Nejsvětější Trojice

18:00

Na společný úmysl

1. Za Františku a Miloslavu Krejčovy a Boží ochranu pro celou rodinu

2. Za Marii a Josefa Solařovy, Miroslava Pechu, rodinu Solařovu a Vrbkovu a duše v očistci

3. Za živou a + rodinu Zezulovu, Bradáčovu, Sedlákovu a duše v očistci

4. Za + manžela Ladislava a dvoje rodiče

5. Za dvanáct kněžských povolání

6. Za + syna, rodiče Čermákovy a Prachařovy, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

7. Za Františku a Norberta Požárovy, dceru, zetě a dva vnuky a duše v očistci

Neděle 4. 6.

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

7:30

Za Ladislava Pospíšila, rodiče Marii a Josefa Požárovy, živé a + příbuzné a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za Miloše a Jakuba Kratochvílovi, Jaroslava Chalupu, celou rodinu a d. v. o.

10:30

Za naše farní společenství

11:30

Křty VM: Kateřina Teplá, Matěj Teplý, Isabella Černá, Tadeáš Hladík, Karel Špiřík a Dominika Raždíková

18:00

Za živou a + rodinu Rybovu, Vladislavu Čermákovu a duše v očistci

 

Farní oznámení

V neděli jste opět zváni do farní kavárny ve farním sále po každé dopolední bohoslužbě.

V neděli 28. května v 19:00 na faře buse setkání spolku Ludmila.

Ve čtvrtek 1. června bude pravidelná návštěva nemocných.

V pátek 2. června proběhne Noc kostelů. Program najdete níže, také na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti (také proběhne Noc kostelů v obou kostelech v Borech).

V sobotu 3. června bude první sobota v Netíně, v 17:00 svátost smíření a v 18:00 mše svatá.

Celoroční ministrantská hra bude zakončena programem 17. června od 13:00 ve VM.

V neděli 25. června se uskuteční farní den v Mostištích. Zveme všechny farníky na společně prožité odpoledne od 15:00.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, webu www.1url.cz/@vmtabor , nebo u jáhna Jiřího.

Prosíme, neparkujte na náměstí mimo parkovací místa. Případně využívejte bezplatné parkoviště ve Svitu a pěšky procházejte pasáží ke kostelu.

Ohlášky pro pro církevní sňatek: Dne 3. června 2023 chtějí ve farnosti Tasov uzavřít manželství Lukáš Obršlík, Martinice 38 a Karolína Bednářová, Ruda 150. Kdo by věděl o nějaké překážce k uzavření, ať to oznámí knězi farnosti.

 

Noc kostelů 2. 6. 2023

Kostel sv. Mikuláše

17:00 mše svatá

18:30 kytarový soubor ZUŠ pod vedením Petra Němce

19:30 pásmo (na akordeon hraje Petr Bradáč. Varhanní skladby)

20:30 modlitba za město a okolní obce

Husův dům (U Světlé 24), ČCE

17:00 beseda a písňový koncert Kateřiny Kolcové-Tlusté

18:30 historie Husova domu v kostce

19:00 - 22:00 prostor pro modlitbu a ztišení

Kostel Nejsvětější Trojice - Moráň (starý hřbitov)

17:30 - 20:30 otevřený kostel, možnost prohlídky

19:45 Koncert Za zvukem renesančních písní. Klasická kytara (Ondřej Sedlák) a zpěv (Marie Žerdin)

Kostel Svatého Kříže - Špitálek

17:30 - 20:30 Místo modlitby a prostor pro ztišení

Ve farním sále probíhá kavárna 17:30 - 22:00.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 28. 5.

Slavnost Seslání Ducha svatého/ Sbírka na charitu

9:45

Mše svatá s prvním svatým přijímáním našich dětí: Za živou a + rodinu Pokornou a duše v očistci

Čtvrtek 1. 6.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

17:00

Mše svatá Horní Bory: Za všechny děti, které přistoupili k prvnímu svatému přijímání

Pátek 2. 6.

1. v měsíci

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá v Dolních Borech: Za Anežku a Ladislava Sukovy, jejich rodiče, sourozence, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

Neděle 4. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

V naší farnosti slavnost Božího Těla a zároveň adorační den a den vzájemných modliteb s AKS  v Olomouci

9:30

!!!!!!

Mše svatá Horní Bory: Za Petra Doskočila a úmysly z noci kostelů

Po mši svaté půjdeme průvodem s Nejsvětější svátostí oltářní se zastavením u oltářů do kostela v Dolních Borech, kde bude pokračovat tichá adorace v rámci adoračního dne do 17:00/ zapisujte se prosím na připravených arch vzadu v kostele, aby po celou dobu adorace někdo v kostele byl/

11:30

Poutní mše svatá Sklené nad Oslavou

17:00

Společné zakončení adorace a svátostné požehnání v Dolních Borech

 

Farní oznámení

Ve středu 31. května bude návštěva nemocných.

V pátek 2. června proběhne v naší farnosti Noc kostelů. Všichni jste srdečně zváni zažít naše kostely netradičně. Více informací v nástěnce a na plakátcích.

V sobotu 3. června je první sobota v Netíně, v 17:00 svátost smíření a v 18:00 mše svatá.

Celoroční ministrantská hra bude zakončena programem 17. června od 13:00 ve Velkém Meziříčí.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, nebo u jáhna Jiřího.

 

Noc kostelů v pátek 2. 6. 2023

18:00 - 19:15 Mše svatá + adorace (kostel sv. Jiljí v Dolních Borech)

18:00 - 19:30 Doprovodný program pro děti

18:00 - 19:30 Možnost prohlídky půdních prostor kostela s tématickou výstavou prací dětí ZŠ Bory

20:00 - 21:00 Smyčcové kvarteto Cappella allegra Bystřice nad Pernštejnem, sólistka paní Martina Weinhöferová

20:00 - 21:00 Přednáška o zajímavostech kostela

20:00 - 22:00 Příležitost k rozjímání v netradičně nasvíceném kostele (sv. Jiljí v Dolních Borech),

možnost zapálení svíčky a napsání úmyslů k nedělní mši svaté

 

 

Nedělní evangelium

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“

Jan 20,19-23

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 28. 5.

Slavnost Seslání Ducha svatého/ Sbírka na charitu

8:00

Za rodiče Zemanovy a celou živou a + přízeň

Pondělí 29. 5.

Památka Panny Marie, Matky církve

Adorační den ve farnosti a den vzájemných modliteb s AKS v Olomouci

8:00

Výstav nejsvětější svátosti oltářní

8:00 – 16:00 Tichá adorace/zapisujte se prosím vzadu v kostele na připravený arch, aby po celou dobu adorace v kostele někdo byl/

16:00

Společné zakončení adorace a svátostné požehnání

Pátek 2. 6.

1. v měsíci

17:00

!!!!!

Za rodiče Buďovy a syna

Sobota 3. 6.

Památka sv. Karla Lwangy a druhů

1. v měsíci

11:00

Svatba Netín: Luboš Hromas a Veronika Horká

17:00

Svátost smíření

18:00

Za bratra, rodiče a duše v očistci

Neděle 4. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

8:00

Za Jaroslava Judu, syny Miroslava a Zdeňka a živou a + rodinu Judovu a Šitkovu

  

Farní oznámení

Ve čtvrtek 1. června bude pravidelná návštěva nemocných.

V pátek 2. června ve Velkém Meziříčí a v Borech proběhne Noc kostelů. Více informací najdete v nástěnce a na webu Noci kostelů.

Celoroční ministrantská hra bude zakončena programem 17. června od 13:00 ve Velkém Meziříčí.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, nebo u jáhna Jiřího.

 

Nedělní evangelium

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“

Jan 20,19-23

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily.
(Ezd 9,8)
Nahoru