Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 21.05. - 28.05.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 21.05. - 28.05.2023

 Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 21. 5.

7. velikonoční/Den modliteb za sdělovací prostředky

7:30

Za Václava Vávru a rodinu Vávrovu a Kyselákovu

9:00

Za rodiče Mičkovy a živou a + rodinu Kuřátkovu

10:30

Mše svatá s prvním svatým přijímáním našich děti: Za naše farní společenství a za děti, které dnes poprvé přistoupí ke svatému přijímání, jejich rodiče a kmotry

18:00

Za Stanislava a Martu Chevalierovy, celou živou a + rodinu a duše v očistci

19:00

Večer chval v kostele

Pondělí 22. 5.

7:00

Za rodiče Koskovy, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu pro všechny rodiny

Úterý 23. 5.

Mše svatá nebude

Středa 24. 5.

7:00

Na poděkování za všechny dary Ducha svatého

10:00

Pohřební mše svatá:  Za + Leoše Vysockého

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 25. 5.

7:00

Ke cti Ducha svatého s prosbou o všechny jeho dary a plody

16:45 schola na faře, ministranti v kostele

18:00

Za živou a + rodinu Krčálovu, Mašovu, Adamovskou a duše v očistci

Pátek 26. 5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

8:00

Za rodiče Stanislava a Marii Svobodovy, dceru Ludmilu a Boží ochranu pro celou rodinu

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za Františka Trojana, rodiče, živou a + přízeň a duše v očistci

Sobota 27. 5.

7:00

Za Antonína a Milušku Vávrovy, jejich rodiče, prarodiče a děti s rodinami

11:00

Svatba VM: Ondřej Poul a Romana Doležalová

13:00

Mše svatá Lavičky: Za Boží ochranu a požehnání do dalších let pro manžele Blahovy a jejich rodinu při příležitosti diamantové svatby

18:00

Za Karla Práška a živou a + rodinu Práškovu a Zezulovu

20:00

Vigilie seslání Ducha svatého

Neděle 28. 5.

Slavnost Seslání Ducha svatého/ Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců/ Sbírka na charitu

7:30

Za rodiče, děti, celou živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za živou a + rodinu Uhrovu, Václavíkovu a Švihálkovu

11:30

Poutní mše svatá Lavičky

11:30 – 17:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní a tichá adorace v kostele /zapisujte se prosím vzadu na stolku do připraveného archu/

17:30

Zakončení adorace a svátostné požehnání

18:00

Za Ladislava a Hedviku Kamanovy z Vídně, jejich dceru Jarmilu a Pavla Ryšána

 

Farní oznámení

V neděli jste opět zváni do farní kavárny ve farním sále po každé dopolední bohoslužbě.

Děkujeme všem mužům i ženám za pomoc při generálním úklidu kostela před prvním svatým přijímáním a děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu prvního svatého přijímání.

V rámci novény v neděli 21. května zveme v kostele v 19:00 na Večer chval. V neděli tím pádem nebude májová pobožnost.

Svatodušní novénu nadále pokračuje každý den společnou modlitbou ve 20:00 v kostele. Každý den novény je věnován jednomu ze Sedmi vrchů.

V sobotu 27. května se v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna koná pouť donátorů. Všichni jsou srdečně zváni v 15:00 na mši svatou s otcem biskupem Pavlem a pak na další program, který najdete v nástěnkách.

V neděli 28. května v 19:00 na faře buse setkání spolku Ludmila.

V závěru školního roku prožije naše farnost několik pastoračně významných událostí – od novény a vigilie k Seslání Ducha Svatého, přes Noc kostelů a slavnost Božího Těla až po letní pouť. Duchovně je propojíme tématem „Sedmi vrchů“: rodina, politika, církev, podnikání, umění, vzdělání a média, s úmyslem, aby se tyto významné společenské oblasti opět otevřely Duchu Svatému a službě dobru. Podrobnosti na letáčku, který si prosím rozeberte.

V pátek 2. června proběhne Noc kostelů. Z programu zveme například na kytarový koncert, který bude v 18:30, nebo na modlitbu za město a obce naší farnosti od 20:30. Další informace na plakátku na nástěnce.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, webu www.1url.cz/@vmtabor , nebo u jáhna Jiřího.

 

Nedělní evangelium

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět.
Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal.
Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě.“

Jan 17,1-11a

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 21. 5.

7. velikonoční

9:45

Za Františka Filipa, rodiče, rodiče Michalovy a Boží ochranu

Den modliteb za sdělovací prostředky

Čtvrtek 25. 5.

16:00

Příprava dětí na první svaté přijímání na faře za účasti rodičů

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání, a za jejich rodiny

Po mši svaté bude nácvik ministrantů a scholy a pak společný program pro děti do 19:00

Pátek 26. 5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá v Dolních Borech: Za rodiče Jelínkovy, Karla Jelínka, Františka Mahela, rodiče Mahelovy a duše v očistci

Sobota 27. 5.

9:00

Zpověď pro děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání, jejich rodiče a kmotry

Neděle 28. 5.

Slavnost Seslání Ducha svatého/ Sbírka na charitu

9:45

Mše svatá s prvním svatým přijímáním našich dětí: Za živou a + rodinu Pokornou a duše v očistci

 

Farní oznámení

V neděli 21. května v 19:00 v kostele ve VM zveme na Večer chval.

V sobotu 27. května se v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna koná pouť donátorů. Všichni jsou srdečně zváni v 15:00 na mši svatou s otcem biskupem Pavlem a pak na další program, který najdete v nástěnkách.

V pátek 2. června proběhne v naší farnosti Noc kostelů. Všichni jste srdečně zváni zažít naše kostely netradičně.

Celoroční ministrantská hra bude zakončena programem 17. června od 13:00 ve Velkém Meziříčí.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, nebo u jáhna Jiřího.

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 21. 5.

7. velikonoční

8:00

Mše svatá s prvním svatým přijímáním našich dětí: Za rodinu Poulovu, Šromovu a živou a + rodinu

Den modliteb za sdělovací prostředky

Čtvrtek 25. 5.

17:00

!!!!!!

Za rodiče Krejzlovy a celou živou a + přízeň /mše svatá a úmysl přeložený z pátku 26. 05. 2023/

Neděle 28. 5.

Slavnost Seslání Ducha svatého/ Sbírka na charitu

8:00

Za rodiče Zemanovy a celou živou a + přízeň

 

Farní oznámení

V neděli 21. května v 19:00 v kostele ve VM zveme na Večer chval.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu prvního svatého přijímání.

V sobotu 27. května se v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna koná pouť donátorů. Všichni jsou srdečně zváni v 15:00 na mši svatou s otcem biskupem Pavlem a pak na další program, který najdete v nástěnkách.

V pátek 26. května večerní mše svatá nebude.

Celoroční ministrantská hra bude zakončena programem 17. června od 13:00 ve Velkém Meziříčí.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, nebo u jáhna Jiřího.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Já, Bůh, ponižuji strom vysoký a povyšuji strom nízký.
(Ez 17,24)
Nahoru