Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 14.05. - 21.05.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 14.05. - 21.05.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 14. 5.

6. velikonoční/Den matek/ Sbírka na pronásledované křesťany vyhlášená ČBK

7:30

Za manžela, syna, živou a + rodinu Konečných, Nebohovu, Markovu a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Rosovu a Doležalovu s prosbou o Boží ochranu a duše v očistci

10:30

Za živou a + rodinu Chalupovu a Dvořákovu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

11:30

Křty VM: Viktor Hladík, Kryštof Soušek, Dominik Turek, Emílie Balounová, Vilém Misík

11:30

Poutní mše svatá Olší nad Oslavou

12:00

Poutní mše svatá Svařenov

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za Antonína Jana, děti, Stanislava Jiráka, všechny živé i příbuzné, vlastní úmysl a duše v očistci

Pondělí 15. 5.

7:00

Za Žofii Dvořákovu a + příbuzné z rodiny Dvořákovy

Úterý 16. 5.

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Mše svatá nebude

Středa 17. 5.

7:00

Za rodiče Stockingerovy a celou rodinu

18:00

Mše svatá Oslavice

Čtvrtek 18. 5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

7:00

Za rodinu Bártovu, Sokolovu, Gomoljakovu a Hanákovu

16:45 schola na faře, ministranti v kostele

18:00

Za Františka Trojana, rodiče Michalovy, živou a + rodinu Michalovu a Trojanovu a duše v očistci

Pátek 19. 5.

8:00

Za + manžela, sestru, rodiče, dar života, Boží požehnání a ochranu Panny Marie, duše v očistci a za uzdravení a Boží ochranu a ochranu Panny Marie

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za Marii a Josefa Jurkovy, živou a + rodinu Jurkovu, Zemanovu a Plhákovu

20:00

Začátek svatodušní novény (pokračuje každý den v kostele od 20:00)

Sobota 20. 5.

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

7:00

Za Janu a Pavla Vávrovy a děti s rodinami

9:00

Nácvik a zpověď pro děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání, jejich rodiče a kmotry

18:00

Za Josefa a Annu Blahovy a celou živou a + přízeň

Neděle 21. 5.

7. velikonoční/Den modliteb za sdělovací prostředky

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za rodiče Mičkovy a živou a + rodinu Kuřátkovu

10:30

Mše svatá s prvním svatým přijímáním našich děti: Za Václava Vávru a rodinu Vávrovu a Kyselákovu

18:00

Za Stanislava a Martu Chevalierovy, celou živou a + rodinu a duše v očistci

19:00

Večer chval v kostele

 

Farní oznámení

V neděli jste opět zváni do farní kavárny ve farním sále po každé dopolední bohoslužbě.

V neděli 14. května po všech dopoledních bohoslužbách ve VM věřící mohou zakoupením žluté kytičky měsíčku lékařského pomoci onkologickým pacientům v jejich tíživé situaci.

V neděli 14. května zveme na děkanátní setkání na Dědkovskou horu, kde se budeme modlit a prosit za úrodu a příznivé počasí. Vycházíme v 15:00 od kaple z Dědkova.

Generální úklid kostela. V pondělí 15. května prosíme o pomoc muže v 18:00 a v úterý 16. května v 17:00 ženy. Prosíme zvláště rodiče dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání.

Svatodušní novénu zahájíme v pátek 19. května, společná modlitba bude vždy ve 20:00 v kostele. Každý den novény bude věnován jednomu ze Sedmi vrchů.

V sobotu 20. května zveme v 16:00 v kostele sv. Mikuláše na Zpívané mariánské nešpory. Více na plakátku v nástěnce.

V rámci novény v neděli 21. května zveme v kostele v 19:00 na Večer chval. V neděli tím pádem nebude mariánská pobožnost.

V závěru školního roku prožije naše farnost několik pastoračně významných událostí – od novény a vigilie k Seslání Ducha Svatého, přes Noc kostelů a slavnost Božího Těla až po letní pouť. Duchovně je propojíme tématem „Sedmi vrchů“: rodina, politika, církev, podnikání, umění, vzdělání a média, s úmyslem, aby se tyto významné společenské oblasti opět otevřely Duchu Svatému a službě dobru. Podrobnosti na letáčku, který si prosím rozeberte.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, webu www.1url.cz/@vmtabor , nebo u jáhna Jiřího.

 

Nedělní evangelium

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás.
Nenechám vás sirotky. Zase k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně, jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ Jan 14,15-21

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 14. 5.

6. velikonoční/Sbírka na pronásledované křesťany/ Den matek

9:45

Za Ludvíka a Leopoldinu Požárovy, jejich syna Františka, snachu Anežku, prarodiče Požárovy a Hořínkovy, rodiče Markovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Čtvrtek 18. 5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

16:00

Příprava dětí na první svaté přijímání na faře za účasti rodičů

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Ludmilu a Jaroslava Dřímalovy, Petra Ženatého, rodinu Dřímalovu a Královu a duše v očistci

Po mši svaté bude nácvik ministrantů a scholy a pak společný program pro děti do 19:00

Pátek 19. 5.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá v Dolních Borech: Za rodiče Novotných, Ambrožovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Neděle 21. 5.

7. velikonoční

9:45

Za Františka Filipa, rodiče, rodiče Michalovy a Boží ochranu

Den modliteb za sdělovací prostředky

 

Farní oznámení

 

V neděli 14. května zveme na děkanátní setkání na Dědkovskou horu, kde se budeme modlit a prosit za úrodu a příznivé počasí. Vycházíme v 15:00 od kaple z Dědkova.

Od pátku 19. května probíhá v kostele ve Velkém Meziříčí Svatodušní novéna. Společná modlitba jako příprava na Seslání Ducha svatého bude každý den od 20:00 hodin.

V sobotu 20. května zveme v 16:00 v kostele sv. Mikuláše na Zpívané mariánské nešpory. Více najdete na plakátku.

V neděli 21. května v 19:00 v kostele ve VM zveme na Večer chval.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, nebo u jáhna Jiřího.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 14. 5.

6. velikonoční/Sbírka na pronásledované křesťany/Den matek

8:00

Za Marii Lázničkovu a živou a + přízeň

11:30

Poutní mše svatá Olší nad Oslavou

12:00

Poutní mše svatá Svařenov

Čtvrtek 18. 5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

16:30

!!!!

Za rodinu Brabcovu a Doležalovu a celou přízeň

Pátek 19. 5.

od 16:45 bude v kostele ministrantská schůzka a v 17:00 na faře Klubíčko pro děti

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodinu Pokornou, Poulovu, Annu Šopíkovu, Jiřího Pokorného a celou živou a + přízeň

Po mši svaté v kostele pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání za účasti rodičů

Sobota 20. 5.

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

14:00

Křest Nikola a Eliška Dvořákovi

14:00

Nácvik a zpověď pro děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání, jejich rodiče a kmotry

Neděle 21. 5.

7. velikonoční

8:00

Mše svatá s prvním svatým přijímáním našich dětí: Za rodinu Poulovu, Šromovu a živou a + rodinu

Den modliteb za sdělovací prostředky

  

Farní oznámení

V neděli 14. května zveme na děkanátní setkání na Dědkovskou horu, kde se budeme modlit a prosit za úrodu a příznivé počasí. Vycházíme v 15:00 od kaple z Dědkova.

Od pátku 19. května probíhá v kostele ve Velkém Meziříčí Svatodušní novéna. Společná modlitba jako příprava na Seslání Ducha svatého bude každý den od 20:00 hodin.

V sobotu 20. května zveme v 16:00 v kostele sv. Mikuláše na Zpívané mariánské nešpory. Více najdete na plakátku.

V neděli 21. května v 19:00 v kostele ve VM zveme na Večer chval.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, nebo u jáhna Jiřího.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily.
(Ezd 9,8)
Nahoru