Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 30.04. - 07.05.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 30.04. - 07.05.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 30. 4.

4. velikonoční/Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

7:30

Za Miroslava Sedmidubského, rodiče a živou a + rodinu

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za Aloise a Boženu Neubauerovy, dvoje rodiče a duše v očistci

18:00

Za rodinu Hublovu ze Lhotek 

Pondělí 1. 5.

7:00

Za Marii a Stanislava Šoukalovy, jejich děti s rodinami, rodiče Smejkalovy a Šoukalovy a duše v očistci

Úterý 2. 5.

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Mše svatá nebude

Středa 3. 5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

7:00

Za manžela, dceru, rodiče Brodských, Motyčkovy, Sedlákovy, bratra Františka a duše v očistci

10:00

Mše svatá v DPS

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 4. 5.

7:00

Za rodiče Němcovy, děti Ladislava a Zdeňku a živou a + rodinu Burianovu

16:45 schola na faře, ministranti v kostele

17:00

Příprava na první svaté přijímání v kostele za účasti rodičů

18:00

Za + Aloise Dvořáka, jeho manželku, rodiče a sourozence

Pátek 5. 5.

1. v měsíci/Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za živé a + členy našich rodin, víru v rodinách, Boží požehnání a ochranu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za Zdislavu a Jana Slámovy, dvoje rodiče a duše v očistci

19:30 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 6. 5.

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka/1. v měsíci

7:00

Za Valerii Nedomovu, dvoje rodiče, živou a + rodinu a duše v očistci

11:30

Svatba VM: Vojtěch Pospíšil a Terezie Rosová

14:00

Mše svatá Oslavice s žehnáním hasičské zbrojnice

18:00

Na společný úmysl

1. Za Jana a Alžbětu Ambrožovy, syna Jana a manželku Ambrožovi z Vídně, pana Kitnara a vnučku Marcelku

2. Za + manžela, jeho sestru, dvoje rodiče, švagra, živou rodinu a na vlastní úmysl

3. Za + manžela Jiřího, dvoje + rodiče, manžele Slabých a Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

4. Za + rodiče Pajdalovy, Necidovy, Andělovy a Ivanu Andělovu

5. Za živou a + rodinu Dufkovu

6. Za + rodiny Pálenských, Rolínovu a duše v očistci

7. Za živou a + rodinu Novotných

8. Za syna

9. Za živou a + rodinu Beranovu, Brejškovu, Tučkovu, celou přízeň a ochranu Panny Marie

10. Za dar uzdravení pro nemocnou neteř

Neděle 7. 5.

5. velikonoční

7:30

Za + rodinu Horákovu, Plachetskou a tetu Růženu Bryšovu

9:00

Za živou a + rodinu Šitkovu a Kosourovu, duše v očistci a celou přízeň

10:30

Za manžela, syna Jiřího, rodiče Havlíčkovy, Šoukalovy, živou a + přízeň

a duše v očistci

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za naše farní společenství

Pondělí 8. 5.

Panny Marie, Prostřednice všech milostí

7:00

Za + rodiče Pospíšilovy, prarodiče, + dva bratry a za dary Ducha svatého

  

Farní oznámení

V neděli jste opět zváni do farní kavárny ve farním sále po každé dopolední bohoslužbě.

V pondělí 1. května a 8. května je státní svátek, proto nebudou ve farní kanceláři úřední hodiny.

Každou 1. a 3. středu v měsíci v 19:00 na faře jste zváni na „Hodinu s Ježíšem a jeho slovem.“(Termíny jsou: 3. 5., 17. 5., 7. 6. a 21. 6.)

Ve čtvrtek 4. května bude pravidelná návštěva nemocných.

Ve čtvrtek 4. května v 17:00 v kostele pokračuje příprava na první svaté přijímání. 

V sobotu 6. května je první sobota v Netíně, v 17:00 svátost smíření a 18:00 mše svatá.

V neděli 7. května v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Trasy a časy autobusů na DSM v Žarošicích pro přihlášené účastníky v sobotu 13. května najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti Velké Meziříčí. Dopravu hradí farnost.

Zveme rodiny s dětmi na farní víkend, který se uskuteční 12. - 14. května v Hoješíně u Sečské přehrady. Přihlašování a bližší informace u Míši Kazdové, kontakt naleznete na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti.

V neděli 14. května zveme na děkanátní setkání na Dědkovskou horu, kde se budeme modlit a prosit za úrodu a příznivé počasí. Vycházíme v 15:00 od kaple z Dědkova.

 

Nedělní evangelium

Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“
Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci.
Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“ Jan 10,1-10

..................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 30. 4.

4. velikonoční/Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

9:45

Za Miladu a Miroslava Havelkovy a Františka Mahela

11:00

Křest Horní Bory: Zoe Křížová

Čtvrtek 4. 5.

16:00

Příprava dětí na první svaté přijímání na faře za účasti rodičů

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: …………………volný úmysl……………………

Po mši svaté bude nácvik ministrantů a scholy a pak společný program pro děti do 19:00

Pátek 5. 5.

1. v měsíci

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá v Dolních Borech: Za živou a + rodinu Karmasinovu a Kučerovu

Neděle 7. 5.

5. velikonoční

9:45

Za hasiče

 

Farní oznámení

V pondělí 1. května a 8. května je státní svátek, proto nebudou ve farní kanceláři ve VM úřední hodiny.

Ve čtvrtek 4. května bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 6. května je první sobota v Netíně, v 17:00 svátost smíření a 18:00 mše svatá.

Trasy a časy autobusů na DSM v Žarošicích pro přihlášené účastníky v sobotu 13. května najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti Velké Meziříčí. Dopravu hradí farnost.

V neděli 14. května zveme na děkanátní setkání na Dědkovskou horu, kde se budeme modlit a prosit za úrodu a příznivé počasí. Vycházíme v 15:00 od kaple z Dědkova.

 .................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 30. 4.

4. velikonoční/Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

8:00

Za Marii Královu, rodiče Bartůňkovy a živou a + rodinu Královu

Středa 3. 5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 5. 5.

1. v měsíci

17:30

Za Václava Cejnka, rodiče a zetě

Sobota 6. 5.

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka/1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Na společný úmysl

1. Za Františka a Jarmilu Vítkovy, dvoje rodiče a celou živou a + přízeň

2. Za Zdeňka Kostečku, rodiče, rodiče Lázničkovy a rodinu Dvořákovu

Neděle 7. 5.

5. velikonoční

8:00

Za rodiče Kudláčkovy a dceru, rodiče Poulovy a Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu

11:15

Křest Vilém Polák

  

Farní oznámení

V pondělí 1. května a 8. května je státní svátek, proto nebudou ve farní kanceláři ve VM úřední hodiny.

Ve čtvrtek 4. května bude pravidelná návštěva nemocných.

Trasy a časy autobusů na DSM v Žarošicích pro přihlášené účastníky v sobotu 13. května najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti Velké Meziříčí. Dopravu hradí farnost.

V neděli 14. května zveme na děkanátní setkání na Dědkovskou horu, kde se budeme modlit a prosit za úrodu a příznivé počasí. Vycházíme v 15:00 od kaple z Dědkova. 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily.
(Ezd 9,8)
Nahoru