Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 23.03. - 30.03.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 23.03. - 30.03.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 23. 4.

3. velikonoční

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za rodiče Kadlíkovy, sourozence a duše v očistci

10:30

Na poděkování za 50. let života a 25. let společného života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

11:00

Poutní mše svatá Mostiště

11:30

Křty VM: Elena Bibrová, Diana Kupková a Šárka Klímová

18:00

Za rodiče Střechovy, jejich přízeň, pana Gabriela a jeho syna a duše v očistci

Pondělí 24. 4.

Památka sv. Jiří, mučedníka

7:00

Za + Jiřího Bradáče, + rodiče Trnkovy a jejich děti a duše v očistci

Úterý 25. 4.

Svátek sv. Marka, evangelisty

Mše svatá nebude

Středa 26. 4.

7:00

Za Adélu Krejčí a manžela Ludvíka, + příbuzné a duše v očistci

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 27. 4.

 

7:00

Za Hanu Dvořákovu, živou a + rodinu a duše v očistci

16:45 schola na faře, ministranti v kostele

17:00

Příprava na první svaté přijímání v kostele za účasti rodičů

18:00

Za Zbyňka Pácala, rodinu Zrůstovu a jejich žijící rodiny

Pátek 28. 4.

8:00

Za Miroslava Homolu, jeho rodiče, rodiče Holánovy a syna a celou živou a + přízeň Homolovu a Holánovu.

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za rodiče Stanislava a Marii Rosovy, celou živou a + rodinu Rosovu a Ambrožovu a duše v očistci

Sobota 29. 4.

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

 

7:00

Za + manžela Stanislava Štěpánka a Boží požehnání pro živou rodinu

11:00

Svatba VM: Bořek Syrový a Hana Palečková

13:00

Svatba VM: Roman Požár a Katarína Tabernausová

18:00

Za Jaroslava Pejchala, dvoje rodiče, živou a + rodinu a duše v očistci

19:00

Modlitba za nová kněžská povolání

Neděle 30. 4.

4. velikonoční/Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

7:30

Za Miroslava Sedmidubského, rodiče a živou a + rodinu

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za Aloise a Boženu Neubauerovy, dvoje rodiče a duše v očistci

18:00

Za rodinu Hublovu ze Lhotek 

  

Farní oznámení

Ve dnech 24. – 30. dubna bude probíhat týden modliteb za duchovní povolání, nezapomínejme v modlitbách na nová kněžská a řeholní povolání. Společně se budeme modlit při adoraci v sobotu 29. dubna od 19:00 v kostele.

 V neděli jste opět zváni do farní kavárny ve farním sále po každé dopolední bohoslužbě.

Každou 1. a 3. středu v měsíci v 19:00 na faře jste zváni na „Hodinu s Ježíšem a jeho slovem.“(Termíny jsou: 3. 5., 17. 5., 7. 6. a 21. 6.)

Ve čtvrtek 27. dubna v 17:00 v kostele pokračuje příprava na první svaté přijímání. 

Ve čtvrtek 27. dubna po večerní mši svaté na faře bude porada k Noci kostelů a městské pouti, kdo se chce zapojit a pomoct, tak prosím neváhejte a přijďte.

U oltáře sv. Anny v boční lodi bude dětský koutek pro rodiče s malými dětmi, k dispozici budou obrázkové křesťanské knížky, o koutek se bude starat Zdislava Waloszková.

Všechny mladé ve věku od dvanácti let srdečně zveme na Diecézní setkání mládeže, které se tentokrát koná 13. května v Žarošicích. V našem děkanátu bude zajištěný společný autobus, informace k němu budou ještě doplněny. Na akci je potřeba se přihlásit přes formulář, který najdete na webu Diecézního setkání a to do 24. dubna. Na setkání se můžete těšit na skvělou atmosféru a hudební doprovod, přednášky, svědectví a společenství skvělých mladých lidí. Více informací můžete najít na nástěnce v kostele, na webu a na sociálních sítích. Těšíme se na každého z vás.

Zveme rodiny s dětmi na farní víkend, který se uskuteční 12. - 14. května v Hoješíně u Sečské přehrady. Přihlašování a bližší informace u Míši Kazdové, kontakt naleznete na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti.

V neděli 14. května zveme na děkanátní setkání na Dědkovskou horu, kde se budeme modlit a prosit za úrodu a příznivé počasí. Vycházíme v 15:00 od kaple z Dědkova.

Svatební ohlášky:  Vstoupit do manželství se v kostele v Uhřínově dne 6. května 2023 rozhodli: Petr Hladík z Velkého Meziříčí a Hana Mejzlíková z Uhřínova. Kdo by věděl o nějaké překážce k uzavření, ať to oznámí knězi farnosti.

 

Nedělní evangelium

Ještě ten den první po sobotě se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní.
Jeden z nich – jmenoval se Kleofáš – mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!“
Zeptal se jich: „A co se stalo?“
Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“
A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje.
Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“
Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct apoštolů i jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání chleba.

Lk 24,13-35

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 23. 4.

3. velikonoční

9:45

Za živou a + rodinu Nevrklovu, Stachovu a P. Eduarda Jiřího Krejčího

Čtvrtek 27. 4.

17:00

Mše svatá Horní Bory: Za živé a + rodiny Zástěrovy, Kališovy, celou přízeň

a duše v očistci

Pátek 28. 4.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá v Dolních Borech: Za živou a + rodinu Dostálovu, Jašovu a Boží pomoc a ochranu

Neděle 30. 4.

4. velikonoční/Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

9:45

Za Miladu a Miroslava Havelkovy a Františka Mahela

11:00

Křest Horní Bory: Zoe Křížová

 

Farní oznámení

Ve dnech 24. – 30. dubna bude probíhat týden modliteb za duchovní povolání, nezapomínejme v modlitbách na nová kněžská a řeholní povolání. Společně se budeme modlit při adoraci v sobotu 29. dubna od 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM.

Všechny mladé ve věku od dvanácti let srdečně zveme na Diecézní setkání mládeže, které se tentokrát koná 13. května v Žarošicích. V našem děkanátu bude zajištěný společný autobus, informace k němu budou ještě doplněny. Na akci je potřeba se přihlásit přes formulář, který najdete na webu Diecézního setkání a to do 24. dubna. Na setkání se můžete těšit na skvělou atmosféru a hudební doprovod, přednášky, svědectví a společenství skvělých mladých lidí. Více informací můžete najít na nástěnce v kostele, na webu a na sociálních sítích. Těšíme se na každého z vás.

V neděli 14. května zveme na děkanátní setkání na Dědkovskou horu, kde se budeme modlit a prosit za úrodu a příznivé počasí. Vycházíme v 15:00 od kaple z Dědkova.

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 23. 4.

3. velikonoční

8:00

Za Zdeňku a Josefa Brabcovy, dvoje rodiče, sourozence a celou přízeň

Pátek 28. 4.

od 16:45 bude v kostele ministrantská schůzka a v 17:00 na faře Klubíčko pro děti

17:30

Za rodiče Bartošovy a Průšovy a živou a + rodinu

Po mši svaté na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání za účasti rodičů

Neděle 30. 4.

4. velikonoční/ Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

8:00

Za Marii Královu, rodiče Bartůňkovy a živou a + rodinu Královu

  

Farní oznámení

Ve dnech 24. – 30. dubna bude probíhat týden modliteb za duchovní povolání, nezapomínejme v modlitbách na nová kněžská a řeholní povolání. Společně se budeme modlit při adoraci v sobotu 29. dubna od 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM.

Všechny mladé ve věku od dvanácti let srdečně zveme na Diecézní setkání mládeže, které se tentokrát koná 13. května v Žarošicích. V našem děkanátu bude zajištěný společný autobus, informace k němu budou ještě doplněny. Na akci je potřeba se přihlásit přes formulář, který najdete na webu Diecézního setkání a to do 24. dubna. Na setkání se můžete těšit na skvělou atmosféru a hudební doprovod, přednášky, svědectví a společenství skvělých mladých lidí. Více informací můžete najít na nástěnce v kostele, na webu a na sociálních sítích. Těšíme se na každého z vás. V neděli 14. května zveme na děkanátní setkání na Dědkovskou horu, kde se budeme modlit a prosit za úrodu a příznivé počasí. Vycházíme v 15:00 od kaple z Dědkova. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily.
(Ezd 9,8)
Nahoru