Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 09.04. - 16.04.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 09.04. - 16.04.2023

  Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 9. 4.

Slavnost ZMTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ/Hod Boží velikonoční/žehnání pokrmů

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Mše svatá s doprovodem místního chrámového sboru: Za Bohumilu a Františka Šoukalovy a živou a + rodinu

10:30

Za rodinu Dvořákovu, Březkovu, celou rodinu Markovu a duše v očistci

18:00

Na poděkování za 85 let života a duše v očistci

Pondělí 10. 4.

v oktávu velikonočním

7:30

Za Josefa Jelínka, manželku Boženu, jejich rodiče a sourozence

9:00

Za rodiče Smejkalovy a syna, rodiče Šanderovy a syny a duše v očistci

Úterý 11. 4.

Mše svatá nebude

Středa 12. 4.

v oktávu velikonočním

7:00

Za rodiče Bartošovy a Smejkalovy a celou přízeň

9:00

Pohřební mše svatá Mostiště: Za + Boženu Drápelovu

10:00

Mše svatá v DPS

11:00

Rozloučení na obřadní síni: + Jan Fňukal

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 13. 4.

v oktávu velikonočním

 

7:00

Za + manžela, dvoje rodiče, sestry, švagra a duše v očistci

16:45 schola na faře, ministranti v kostele

17:00

Příprava na první svaté přijímání v kostele za účasti rodičů

18:00

Za Viléma Jahodu a vnuka Viléma, rodiče Jahodovy, Hlavovy a Jiřího Vallu

Pátek 14. 4.

v oktávu velikonočním

8:00

Za Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za živou a + rodinu Drápelovu z Martinic

Sobota 15. 4.

v oktávu velikonočním

7:00

Za + manželku a rodinu Krejčí

18:00

Za Josefa Vokurku, rodiče, babičku, rodinu Sládkovu, Dřímalovu a Mašovu, živou rodinu a duše v očistci

Neděle 16. 4.

2. velikonoční/neděle Božího milosrdenství

7:30

Na poděkování, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro děti a jejich rodiny

9:00

Za živou a + rodinu Kotačkovu a Necidovu, Marcelu a Františka Zemanovy a duše v očistci

10:30

Za naše farní společenství

11:00

Poutní mše svatá v Oslavici

14:30

Cesta světla – velikonoční pobožnost

18:00

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu pro rodinu Horkých a živou a + přízeň

19:00

Večer chval v kostele

  

Farní oznámení

Sbírky o Velikonocích budou na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Děkujeme za úklid, hudební doprovod, květinovou výzdobu kostelů a všem za všechny služby během Velikonoc v našich farnostech.

U oltáře sv. Anny v boční lodi bude dětský koutek pro rodiče s malými dětmi, k dispozici budou obrázkové křesťanské knížky, o koutek se bude starat Zdislava Waloszková.

V úterý 11. dubna v 18:00 v Měříně zveme na pouť Nového Jeruzaléma, hlavním celebrantem a kazatelem bude P. Jiří Kaňa.

Ve čtvrtek 13. dubna v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů.

Ve čtvrtek 13. dubna v 17:00 v kostele pokračuje příprava na první svaté přijímání. A poté od pátku 14. dubna děti čeká společná víkend v Měříně.

V neděli 16. dubna 2023 jste opět zváni do farní kavárny ve farním sále po každé dopolední bohoslužbě.

V neděli 16. dubna v 14:30 v kostele zveme na Cestu světla vedenou našimi seniory a večer v 19:00 bude modlitba chval.

V neděli 16. dubna v 17:00 v kostele v Netíně zveme na koncert, který zazní v podání místního chrámového sboru

Rozpis lektorů na čtení, kteří se přihlásili, najdete rozepsaný do konce června na nástěnce pod věží a na internetových stránkách farnosti v záložce „Služby ve farnosti“. Od května bude zveřejněn nový seznam pro ty, kdo se už přihlásili i pro nové zájemce. Zveme také další, aby se nebáli ozvat, abychom mohli služby rozšířit. Kontakt naleznete u rozpisů.

V létě se v naší farnosti pořádají tři tábory: 7 DIVŮ SVĚTA S KOCOUREM V BOTÁCH, 30. 7.-5. 8. pro děti od 7 do 10 let pod vedením Evy Dvořákové (přihlašování: https://forms.gle/m9V32kJEFv414e6b7); ZLOČINU NA STOPĚ 9. 7.–14. 7.  pro děti od 10 do 15 let pod vedením Evy Krejzlové (přihlašování: https://forms.gle/SWdN8zE3VhoQWDtd9) a ZA POKLADEM NILU, 13. 8.-20. 8. pro děti 7 – 13 let pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče (přihlašování: https://1url.cz/@chaloupka2023).

Zveme rodiny s dětmi na farní víkend, který se uskuteční 12. - 14. května v Hoješíně u Sečské přehrady. Přihlašování a bližší informace u Míši Kazdové, kontakt naleznete na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti.

Nedělní evangelium

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“
Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel.
Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. Jan 20,1-9

Velikonoční přání

Požehnané a radostně prožité Velikonoce 2023 Vám všem ze srdce přejí o. Jiří, o. Jan, jáhen Stanislav a jáhen Jiří.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory 

Neděle 9. 4.

Slavnost ZMTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

9:45

Mše svatá se žehnáním pokrmů: Za rodiče Poulovy, Josefa Dostála a rodiče

Pondělí 10. 4.

v oktávu velikonočním

9:00

Mše svatá v Dolních Borech: Na úmysl dárce

Čtvrtek 13. 4.

17:00

Mše svatá v Horních Borech: Za rodinu Dusíkovu, Doskočilovu, Líbalovu, Štěrbovu a Prudkých

Pátek 14. 4.

v oktávu velikonočním

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá v Dolních Borech: Za Arnošta a Annu Kostečkovy a živou a + přízeň

Neděle 16. 4.

2. velikonoční/ neděle Božího milosrdenství

9:45

Za Jana Stacha, rodiče Křížovy, dceru, dva syny a jejich manželky

 

Farní oznámení

Sbírky o Velikonocích budou na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Děkujeme za úklid kostelů, hudební doprovod, květinovou výzdobu a všem kdo na ni přispěli, a také všem za všechny služby během Velikonoc v našich farnostech.

Děti, které se připravují na první svaté přijímání, se budou od pátku 14. dubna účastnit společného víkendu v Měříně.

V úterý 11. dubna v 18:00 v Měříně zveme na pouť Nového Jeruzaléma, hlavním celebrantem a kazatelem bude P. Jiří Kaňa.

V neděli 16. dubna v 17:00 v kostele v Netíně zveme na koncert, který zazní v podání místního chrámového sboru

V neděli 16. dubna v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.  

V létě se v naší farnosti pořádají tři tábory: 7 DIVŮ SVĚTA S KOCOUREM V BOTÁCH, 30. 7.-5. 8. pro děti od 7 do 10 let pod vedením Evy Dvořákové (přihlašování: https://forms.gle/m9V32kJEFv414e6b7); ZLOČINU NA STOPĚ 9. 7.–14. 7.  pro děti od 10 do 15 let pod vedením Evy Krejzlové (přihlašování: https://forms.gle/SWdN8zE3VhoQWDtd9)  a ZA POKLADEM NILU 13. 8.-20. 8. pro děti 7 – 13 let pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče (přihlašování: https://1url.cz/@chaloupka2023).

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 9. 4.

Slavnost ZMTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8:00

Mše svatá se žehnáním pokrmů: Za Marii a Ladislava Holíkovy ze Svařenova, rodiče Beranovy ze Závisti a Lenku Pacalovu z Hrbova

Pondělí 10. 4.

v oktávu velikonočním

8:00

Za Františka Sojku, Miroslava Homolu a celou + a živou přízeň Sojkovu

a Homolovu

Středa 12. 4.

v oktávu velikonočním

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 14. 4.

v oktávu velikonočním

17:30

Za Jana Kyncla, rodiče a sourozence

Neděle 16. 4.

2. velikonoční/ neděle Božího milosrdenství

8:00

Za rodiče Sýkorovy, Smolíkovy, Jana Sýkoru a Františka Pola

17:00

Koncert v kostele v podání místního chrámového sboru

  

Farní oznámení

Sbírky o Velikonocích budou na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Děkujeme za úklid, hudební doprovod, květinovou výzdobu kostelů a všem za všechny služby během Velikonoc v našich farnostech.

Děti, které se připravují na první svaté přijímání, se budou od pátku 14. dubna účastnit společného víkendu v Měříně.

V úterý 11. dubna v 18:00 v Měříně zveme na pouť Nového Jeruzaléma, hlavním celebrantem a kazatelem bude P. Jiří Kaňa.

V neděli 16. dubna v 17:00 v kostele v Netíně zveme na koncert, který zazní v podání místního chrámového sboru

V neděli 16. dubna v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval. 

V létě se v naší farnosti pořádají tři tábory: 7 DIVŮ SVĚTA S KOCOUREM V BOTÁCH, 30. 7.-5. 8. pro děti od 7 do 10 let pod vedením Evy Dvořákové (přihlašování: https://forms.gle/m9V32kJEFv414e6b7); ZLOČINU NA STOPĚ 9. 7.–14. 7.  pro děti od 10 do 15 let pod vedením Evy Krejzlové (přihlašování: https://forms.gle/SWdN8zE3VhoQWDtd9)  a ZA POKLADEM NILU, 13. 8.-20. 8. pro děti 7 – 13 let pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče (přihlašování: https://1url.cz/@chaloupka2023)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Já, Bůh, ponižuji strom vysoký a povyšuji strom nízký.
(Ez 17,24)
Nahoru