Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 26.02. - 05.03.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 26.02. - 05.03.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 26. 2.

1. postní

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za manžela Josefa a rodinu Dvořákovu a Královu

10:30

Za Marii a Eduarda Oulehlovy

11:30

Křty VM: Ondřej Maloušek a Vít Zahradníček

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

18:00

Za rodiče Sedláčkovy a Vaňkovy, živou rodinu a ochranu Panny Marie

Pondělí 27. 2

7:00

Na poděkování za dar života, za nemocnou sestru a švagra s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Úterý 28. 2.

Mše svatá ráno nebude

Středa 1. 3.

7:00

Za + rodiče Novotnovy s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

10:00

Mše svatá DPS

17:00

Mše svatá Vídeň

17:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 2. 3.

7:00

Za živou a + rodinu Kafkovu, Žákovu, Turkovu, Kopřivovu, Holánovu, + Věru Holánovu a duše v očistci

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sál

17:00

Začíná v kostele příprava na první svaté přijímání za účasti rodičů

18:00

Mše svatá pro děti: Za babičku Ludmilu a živou a + rodinu Kazdovu, Dvořáčkovu a Juránkovu

Pátek 3. 3.

1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za + rodiče Chlubnovy, bratra Miroslava, bratrance Františka a Jana a celou živou rodinu

14:00 – 16:00 Svátost smíření

16:15

Pobožnost křížové cesty v kostele

17:00

Za rodiče Kryštofovy a živou + rodinu

19:30 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 4. 3.

1. v měsíci

7:00

Za + Valentýnu Dobešovu, dceru a vnuka

18:00

Na společný úmysl

1. Za živou a + rodinu Neužilovu s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro rodiny dětí a duše v očistci

2. Za + manžela a + dvoje rodiče

3. Za + Marii Vidlákovu a její sestru Ludmilu

4. Za Anežku Drápelovu, Františka Drápelu, Jana Šoukala, živou a + přízeň a duše v očistci a Juru Vysockého a Františka Štěpničku

5. Za rodiče Janouškovy, Lukáškovy, Lázničkovy a celou živou rodinu

6. Za živou a + rodinu Trojanovu, Krčovu a duše v očistci

Neděle 5. 3.

2. postní

7:30

Za Andělu a Bohumila Sojkovy a duše v očistci

9:00

Za rodinu Slabých, duše v očistci a Boží ochranu

10:30

Za naše farní společenství

11:30

Křest VM: Kristýna Vávrová

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

18:00

Za manžela, rodiče Svobodovy, bratra Jan, pokoj a duše v očistci

 

Farní oznámení

Vzadu na stolku je stále ještě možné si zakoupit „Malý průvodce postní dobou 2023“ za cenu 6 Kč, peníze prosím vhazujte do trezorku u mříže. Děkujeme.

Ve středu 1. března a pak každou další postní středu v 18:00 na faře Vás zve farní synodní skupina na „Hodinu s Ježíšem a jeho slovem“.

Ve čtvrtek 2. března bude pravidelná návštěva nemocných.

Ve čtvrtek 2. března v 17:00 v kostele začíná příprava dětí na první svaté přijímání v naší farnosti za účasti rodičů, součástí přípravy bude také mše svatá v 18:00 věnovaná zejména dětem a školákům.

V sobotu 4. března je první sobota v Netíně, 15:00 svátost smíření a 16:00 mše svatá.

Zveme školáky na farní víkend, který proběhne 3. – 5. března v Měříně. Přihlašování končí v úterý.  Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u jáhna Jiřího. Přihlašování zde: https://1url.cz/@vmvikend2>

Rozpis lektorů na čtení, kteří se přihlásili, najdete na nástěnce pod věží a na internetových stránkách farnosti v záložce „Služby ve farnosti“. Zveme také další, aby se nebáli ozvat, abychom mohli služby rozšířit. Kontakt naleznete u rozpisů.

V neděli 26. února v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Zveme mladé na děkanátní setkání vedoucích táborů. Proběhne v sobotu 11. března 2023 9:00 – 12:00 na faře ve VM. Bližší informace na plakátku.

Pozvání do farní kavárny – milí farníci, nestůjte po mši svaté před kostelem a přijďte si do farního sálu vypít šálek kávy, čaje nebo jen tak se pozdravit s ostatními. Zahajujeme v neděli 12. března po každé dopolední mši svaté. Pokud se chcete zapojit s výpomocí, kontaktujte Marii Markovou, tel: 775 530 889.

 

Nedělní liturgie

Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl.
Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“
On však odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.’“
Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: ‘Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.’“
Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno: ‘Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.’“
Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“
Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.’“ Potom ho ďábel nechal – i přistoupili andělé a sloužili mu.

Mt 4,1-11

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 26. 2.

1. postní

9:45

Za rodinu Sedmidubskou a Hedbávnou ze Skleného

14:00

Pobožnost křížové cesty

Čtvrtek 2. 3.

16:00

Začíná příprava dětí na první svaté přijímání na faře za účasti rodičů

17:00

Mše svatá pro děti Horní Bory: …………………….volný úmysl…………………………….

Po mši svaté bude nácvik ministrantů a scholy a pak společný program pro děti do 19:00

Pátek 3. 3.

1. v měsíci

13:00

Pohřební mše svatá v Horních Borech: Za + Josefa Stupku

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá Dolní Bory: Za Marii Markovu a manžela, Petra Hallu, Emilii Kujalovu a manžela, rodiny Kujalovy a Markovy a duše v očistci

Neděle 5. 3.

2. postní

9:45

Za Františka a Marii Zástěrovy, Františku Štěpánkovu a rodiče Jurečkovy a Zástěrovy

11:00

Křest Horní Bory: Hana Rozmarínová a Karolína Jarošová

14:00

Pobožnost křížové cesty

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 2. března bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 4. března je první sobota v Netíně, 15:00 svátost smíření a 16:00 mše svatá.

Zveme školáky na farní víkend, který proběhne 3. – 5. března v Měříně. Přihlašování končí v úterý. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u jáhna Jiřího. Přihlašování zde: https://1url.cz/@vmvikend2>

Zveme mladé na děkanátní setkání vedoucích táborů. Proběhne v sobotu 11. března 9:00 – 12:00 na faře ve VM. Bližší informace na plakátku.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 26. 2.

1. postní

8:00

Za živou a + rodinu Bradáčovu z Olší nad Oslavou

14:30

Pobožnost křížové cesty

Pondělí 27. 2.

14:30

Pohřební mše svatá: Za + Jaroslava Judu

Pátek 3. 3.

1. v měsíci

od 16:45 bude v kostele ministrantská schůzka a v 17:00 na faře Klubíčko pro děti

17:30

Mše svatá pro děti: Za Josefa, Annu a Marii Ekslerovy, jejich rodiče a celou přízeň

Po mši svaté na faře začíná příprava dětí na první svaté přijímání v naší farnosti

Sobota 4. 3.

1. v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

Za Marii Rimešovu, rodiče Rimešovy, Veselých, Kalábovy, Karla Kováře, synovce Pavla a duše v očistci

Neděle 5. 3.

2. postní

8:00

Mše svatá se křtem Johanky Smejkalové

Za Marii Homolovu, manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

14:30

Pobožnost křížové cesty

 

Farní oznámení

Zveme školáky na farní víkend, který proběhne 3. – 5. března v Měříně. Přihlašování končí v úterý. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u jáhna Jiřího. Přihlašování zde: https://1url.cz/@vmvikend2>

Zveme mladé na děkanátní setkání vedoucích táborů. Proběhne v sobotu 11. března 9:00 – 12:00 na faře ve VM. Bližší informace na plakátku.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Ježíš je Mesiáš.
(Sk 5,42)
Nahoru