Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 12.02. - 19.02.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 12.02. - 19.02.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 12. 2.

6. v mezidobí

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za Marii a Stanislava Šoukalovy, jejich děti s rodinami, rodiče Smejkalovy a Šoukalovy a duše v očistci

10:30

Za + Ladislava Sysla, Jana Badalika, Josefa Maříka, Albína Póla, Žofii Pólovu, Jaroslava Póla, Jana Netolického, Vlastu Netolickou, Anny Wunsche a Marii Maříkovu

11:30

Křty VM: Elena Zezulová, Filip Vondrák

18:00

Za rodiče Paclíkovy, Evu a Františku Hronovskou, všechny živé a + z rodiny Paclíkovy, Večeřovy a duše v očistci

Pondělí 13. 2

7:00

Za uzdravení Jirky, Lenky, Alexeje, Kristýnky a Jarušky

Úterý 14. 2.

Mše svatá ráno nebude

Středa 15. 2.

7:00

Za Václava Šeffla, rodiče a živou rodinu

17:00

Mše svatá Oslavice

Čtvrtek 16. 2.

7:00

Za + Anežku a Františka Bradáčovy, živé členy rodiny a + příbuzné

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sál

18:00

Za rodiče Pytnerovy, živou a + rodinu, přízeň a duše v očistci

Pátek 17. 2.

8:00

Na vlastní úmysl

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za rodinu Mölerovu, živou a + přízeň, Boží ochranu, požehnání a duše v očistci

Sobota 18. 2.

Sobotní památka Panny Marie

7:00

Na vlastní úmysl

18:00

Za naše farní společenství

Neděle 19. 2.

7. v mezidobí/ Sbírka Haléř svatého Petra

7:30

Za živou a + rodinu Střechovu a Havlíčkovu a Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

9:00

Za rodiče Pazderovy, bratra Bohumila a požehnání pro živou rodinu

10:30

Za rodiče Janouškovy, Bartuškovy, živou a + přízeň a duše v očistci

18:00

Na poděkování za 80. let života, za Jiřího a Hedviku Bukovy, + rodiče a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

 

 Farní oznámení

V neděli 12. února zveme děti na dětský karneval. Proběhne od 14:30 na faře v sále. Více informací na plakátku.

Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma v kostele sv. Mikuláše budou zakončeny v pondělí 13. února před ranní mši svatou.

V neděli 19. února v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

Připravujeme rozpis lektorské služby při nedělních mších svatých v kostele sv. Mikuláše, zájemci o čtení na sobotní večer, neděle v 7:30 a neděle večer zapisujte se vzadu pod kůrem na stolku na připravené archy.

Setkání seniorů ve farním sále ve VM bude tentokrát až ve čtvrtek 23. února v 8:00.

Zveme školáky na farní víkend, který proběhne 3. – 5. března v Měříně. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u jáhna Jiřího. Přihlašování zde: https://1url.cz/@vmvikend2>

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane.
Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – a třeba i to nejmenší – a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký. Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete.
Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‘Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.’ Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni.
Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím vám: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře.
Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Nezcizoložíš!’ Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci.
Svádí-li tě pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla.
Také bylo řečeno: ‘Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.’ Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se ženou – mimo případ smilstva – uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství.
Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‘Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu svou přísahu.’ Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn, ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo tmavým.
Ale vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého.“

Mt 5,17-37

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 12. 2.

6. v mezidobí

9:45

Za rodiče Halačkovy a živou a + rodinu Zezulovu

Čtvrtek 16. 2.

17:00

Mše svatá v Horních Borech: ………………………….volný úmysl…………………………

Pátek 17. 2.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá Dolní Bory: Za Stanislava Lázničku, dvoje rodiče a celou přízeň

Neděle 19. 2.

7. v mezidobí/ Sbírka Haléř svatého Petra

9:45

Za Jana Stacha, rodiče a dceru

 

Farní oznámení

V neděli 19. února v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na Večer chval.

Zveme školáky na farní víkend, který proběhne 3. – 5. března v Měříně. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u jáhna Jiřího. Přihlašování zde: https://1url.cz/@vmvikend2>

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Netín 

Neděle 12. 2.

6. v mezidobí

8:00

Za Ladislavu Tomanovu, rodiče Tomanovy, Šobovy a za osvobození od zlého pro všechny živé i + členy těchto rodin

Pátek 17. 2.

16:45 bude v kostele ministrantská schůzka a v 17:00 na faře Klubíčko pro děti.

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Chalupovy a syna a rodinu Vondrákovu

Neděle 19. 2.

7. v mezidobí/Sbírka Haléř svatého Petra

8:00

Za rodiče Nebohovy, Nedomovy a živou + rodinu

 

Farní oznámení

V neděli 19. února v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na Večer chval.Zveme školáky na farní víkend, který proběhne 3. – 5. března v Měříně. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u jáhna Jiřího. Přihlašování zde: https://1url.cz/@vmvikend2>

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru