Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 29.01. - 05.02.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 29.01. - 05.02.2023

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 29. 1.

4. v mezidobí

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za dvoje rodiče, bratry a švagrovou, poděkování za život a obdržené dary s prosbou o Boží požehnání pro naši rodinu a celou přízeň

10:30

Za živou a + rodinu Kotíkovu, Hladíkovu, Šitkovu, Kučerovu a duše v očistci

11:30

Křest VM: Dominik Sedláček

18:00

Za syna Stanislava Jašu, živou a + rodinu a duše v očistci

Pondělí 30. 1.

7:00

Za živou a + rodinu Konečných, Semerádovu a Práškovu

18:00

Mše svatá a setkání III. řádu Karmelu

Úterý 31. 1.

Památka sv. Jana Boska, kněze

Mše svatá ráno nebude

Středa 1. 2.

7:00

Za Marii Frianovu, šťastnou hodinu smrti a Boží ochranu a požehnání k 80. narozeninám

10:00

Mše svatá v DPS

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

17:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu/ Hromnice

7:00

Mše svatá s žehnáním svíček: Za dvoje + rodiče, jejich děti, celou přízeň a duše v očistci

10:00

Rozloučení na obřadní síni ve VM: + Jarmila Rajmová

18:00

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sál

Mše svatá s žehnáním svíček: Za rodiče Bartuškovy a Požárovy a Boží ochranu pro jejich děti s rodinami

Pátek 3. 2.

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka/1. v měsíci/Celodenní a celonoční adorace

8:00

Mše svatá s udělováním svatoblažejského požehnání: Za + rodiče Tomáše a Žofii Kršňákovy, + syny Jana, Antonína, Zdeňka a Josefa a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Mše svatá s udělováním svatoblažejského požehnání: Za Václava Kubíčka a duše v očistci

19:30 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 4. 2.

1. v měsíci

7:00

Za živou a + rodinu Chmelovu, Zemanovu, za víru, ochranu, vedení, uzdravení a Boží požehnání pro mě, manžela, děti, vnoučata, celou přízeň a duše v očistci

18:00

Na společný úmysl

1. Za Anežku Drápelovu, Františka Drápelu, Jana Šoukala, živou a + přízeň a duše v očistci a Juru Vysockého a Františka Štěpničku

2. Za Antonína a Jiřinu Trojanovy a Markétu Zemanovu

3. Za + rodinu Dvořákovu, Tomanovu, sourozence a duše v očistci

4. Za Zdeňka Mejzlíka a celou rodinu

5. Za dvoje + rodiče, Ludvíka Procházku, + rodiče Uhlířovy, jejich syny a duše v očistci

Neděle 5. 2.

5. v mezidobí

7:30

Za + Josefa a Marii Klimešovy

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za Josefa Střechu, rodiče a rodiče Motyčkovy

18:00

Za rodiče Požárovy, Cendelínovy a duše v očistci

  

Farní oznámení

Obrázky s modlitbou za nová povolání se budou rozdávat po mši svaté při východu z kostela. Nezapomínejme ve svých modlitbách na kněze a na nová kněžská povolání.

Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma v kostele sv. Mikuláše probíhají každý den vždy před ranní mši svatou.

V měsíci únoru jsou ještě volné úmysly při ranních mších svatých ve všední den. Kdo by měl zájem, zastavte se ve farní kanceláři.

V náboženství žáci 3. ročníků dostali v uplynulém týdnu informační dopis k prvnímu svatému přijímání s termíny přípravy, víkendovky pro děti, první svaté zpovědi a samotné slavnosti prvního svatého přijímání. Pokud někdo dopis nedostal nebo v případě dalších dotazů se obracejte na farní kancelář ve Velkém Meziříčí.

Ve čtvrtek 2. února bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 4. února je první sobota v Netíně, v 15:00 svátost smíření a 16:00 mše svatá.

V sobotu 4. února v 9:00 v kulturním domě v Novém Městě na Moravě se koná setkání katechetů a křesťanských pedagogů, kdo nedostal pozvánku nebo by měl zájem a o společnou dopravu, ozvěte se do farní kanceláře ve VM.

V neděli 5. února v 19:00 na faře bude setkání spolku Ludmila.

Připravujeme rozpis lektorské služby při nedělních mších svatých v kostele sv. Mikuláše, zájemci o čtení na sobotní večer, neděle v 7:30 a neděle večer zapisujte se vzadu pod kůrem na stolku na připravené archy.

Matice velehradská prosí své členy, aby uhradili členský příspěvek u paní Milady Burianové. Děkujeme.

Farnost Radostín nad Oslavou pořádá poutní zájezd do Medžugorie, zvláště pro mládež, v případě zájmu najdete bližší informace na plakátku v nástěnce.

Nedělní liturgie

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je:
„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“

Mt 5,1-12a

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 29. 1.

4. v mezidobí

9:45

Za Markétku Bartošovu a zemřelou a živou rodinu Bartošovu a Burianovu

Čtvrtek 2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu/ Hromnice

17:00

Mše svatá se žehnáním svící v Horních Borech: Za rodiče Šebkovy, celou přízeň a duše v očistci

Pátek 3. 2.

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka/1. v měsíci

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá Dolní Bory s udělováním svatoblažejského požehnání: Za živou a + rodinu Kubíkovu, Špačkovu, Kovaříkovu, Kučerovu a Vencálkovu

Neděle 5. 2.

5. v mezidobí

9:45

Za živou a + rodinu Kadlecovu a duše v očistci

 

Farní oznámení

V náboženství žáci 3. ročníků dostali v uplynulém týdnu informační dopis k prvnímu svatému přijímání s termíny přípravy, víkendovky pro děti, první svaté zpovědi a samotné slavnosti prvního svatého přijímání. Pokud někdo dopis nedostal nebo v případě dalších dotazů se obracejte na farní kancelář ve Velkém Meziříčí.

V pátek 3. února bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 4. února je první sobota v Netíně, v 15:00 svátost smíření a 16:00 mše svatá.

V sobotu 4. února v 9:00 v kulturním domě v Novém Městě na Moravě se koná setkání katechetů a křesťanských pedagogů, kdo nedostal pozvánku nebo by měl zájem o společnou dopravu, ozvěte se do farní kanceláře ve VM.

Farnost Radostín nad Oslavou pořádá poutní zájezd do Medžugorie, zvláště pro mládež, v případě zájmu najdete bližší informace na plakátku v nástěnce.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 29. 1.

4. v mezidobí

8:00

Mše svatá se křtem Marie Plhákové

Za manželku Věru Chalupovu, rodiče Čermákovy a Chalupovy, dva bratry a sestru a švagra s prosbou o požehnání pro celou rodinu

Středa 1. 2.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 3. 2.

Památka sv. Blažeje, biskupa mučedníka/1. v měsíci

17:30

Mše svatá (není dětská!) s udělováním svatoblažejského požehnání: Za Ondřeje Hermana, živou a + rodinu Hermanovu a Cejnkovu

Sobota 4. 2.

1. v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

---------------volný úmysl-------------------

Neděle 5. 2.

5. v mezidobí

8:00

Na poděkování za 70 let života

  

Farní oznámení

Prosíme rodiče dětí, které půjdou letos v Netíně k prvnímu svatému přijímání, aby si po mši svaté přišly vyzvednout informační dopis s termíny příprav, víkendovky, první svaté zpovědi a samotné slavnosti prvního svatého přijímání. V případě dotazů se obracejte na farní kancelář ve Velkém Meziříčí.

V pátek 3. února bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 4. února v 9:00 v kulturním domě v Novém Městě na Moravě se koná setkání katechetů a křesťanských pedagogů, kdo nedostal pozvánku nebo by měl zájem o společnou dopravu, ozvěte se do farní kanceláře ve VM.

Farnost Radostín nad Oslavou pořádá poutní zájezd do Medžugorie, zvláště pro mládež, v případě zájmu najdete bližší informace na plakátku v nástěnce.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru