Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 22.01. - 29.01.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 22.01. - 29.01.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 22. 1.

3. v mezidobí/Neděle Božího slova

7:30

Za + manžela, sestru, dvoje rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodiny Derahovu, Dobrovolných, Maškovu a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Nováčkovu, Polákovu a duše v očistci

10:30

Za rodinu Oulehlovu, Boučkovu s požehnáním pro nové rodiny a duše v očistci

18:00

Za dvoje rodiče, bratra, švagra, švagrovou a jejího tatínka a duše v očistci

Pondělí 23. 1.

7:00

Za + Miroslavu, Josefa, Marii, Lukáše, duše v očistci a Boží ochranu pro rodiny dětí

Úterý 24. 1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Mše svatá ráno nebude

Středa 25. 1.

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

7:00

Za + bratra Antonína, jeho syna, + sestru Marii, jejího manžela a syna

17:00

Mše svatá Vídeň

17:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 26. 1.

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

7:00

Za moudrost pro voliče při prezidentské volbě

18:00

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sál

Za odpuštění hříchů modloslužby a okultismu

Pátek 27. 1.

8:00

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Na vlastní úmysl

Sobota 28. 1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

7:00

-------volný úmysl-----

18:00

Za rodiče Švábovy, Bartuškovy, živou a + rodinu a Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Neděle 29. 1.

4. v mezidobí

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za dvoje rodiče, bratry a švagrovou, poděkování za život a obdržené dary s prosbou o Boží požehnání pro naši rodinu a celou přízeň

10:30

Za živou a + rodinu Kotíkovu, Hladíkovu, Šitkovu, Kučerovu a duše v očistci

11:30

Křest VM: Dominik Sedláček

18:00

Za syna Stanislava Jašu, živou a + rodinu a duše v očistci

 

Farní oznámení

Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma v kostele sv. Mikuláše probíhají každý den vždy před ranní mši svatou.

Triduum společenství Modlitby matek proběhne ve dnech 27. – 29. ledna 2023 vždy po večerní mši svaté na faře.

V měsíci únoru jsou ještě volné úmysly při ranních mších svatých v pondělí, středa, čtvrtek, pátek a sobota. Kdo by měl zájem, zastavte se ve farní kanceláři. 

Žáci 3. ročníků ZŠ v následujícím týdnu dostanou v náboženství dopis pro rodiče, ve kterém budou všechny informace týkající se prvního svatého přijímání ve VM.

 

Nedělní liturgie

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: ‘Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.’

Od té doby začal Ježíš hlásat: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“
Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho.

A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry, Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho.
Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu.

Mt 4,12-23

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 22. 1.

3. v mezidobí/Božího slova

9:45

Za Pavla Prokopa, rodiče Prokopovy, Hladíkovy a Štegnerovy

11:00

Křest Horní Bory: Tereza Dvořáková

Čtvrtek 26. 1.

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

17:00

Mše svatá pro děti Horní Bory: -------------------volný úmysl-----------------------

Po mši svaté bude nácvik ministrantů a scholy a pak společný program pro děti do 19:00.

Pátek 27. 1.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá Dolní Bory: Za Františka Zikmunda

Neděle 29. 1.

4. v mezidobí

9:45

Za Markétku Bartošovu a zemřelou a živou rodinu Bartošovu a Burianovu

 

Farní oznámení

Příprava na první svaté přijímání ve farnosti Bory v roce 2023 bude probíhat jednou za 14 dní před dětskou mší ve čtvrtek za účasti dětí i rodičů. Příprava bude zahájena ve čtvrtek 2. března 2023 v 16:00 na faře a v 17:00 mší svatou pro děti. Po mších zveme děti na program na faru. Součástí přípravy bude i společný víkend s dětmi z našich ostatních farností (14.-16.4.2023). První svaté přijímání je naplánované na neděli 28. května 2023.

Žáci 3. ročníku ZŠ v následujícím týdnu dostanou v náboženství dopis pro rodiče, ve kterém budou všechny informace týkající se prvního svatého přijímání v Borech. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 22. 1.

3. v mezidobí/ Božího slova

8:00

Za rodiče Mičkovy, syna Františka a celou živou a + přízeň

Pondělí 23. 1.

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Karla Křečka

Pátek 27. 1.

17:30

Za Marii a Aloise Smejkalovy, dvoje rodiče, rodinu Sklenářovu a živou a + přízeň

Neděle 29. 1.

4. v mezidobí

8:00

Mše svatá se křtem Marie Plhákové Za manželku Věru Chalupovu, rodiče Čermákovy a Chalupovy, dva bratry a sestru a švagra s prosbou o požehnání pro celou rodinu

  

Farní oznámení

Příprava na první svaté přijímání ve farnosti Netín v roce 2023 bude probíhat jednou za 14 dní v pátek za účasti dětí i rodičů. Příprava bude zahájena v pátek 3. března 2023 v 17:30 mší svatou pro děti v kostele a po ní bude pokračovat na faře. Součástí přípravy bude i společný víkend s dětmi z našich ostatních farností (14.-16.4.2023). První svaté přijímání je naplánované na neděli 21. května 2023. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bůh oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není.
(Řím 4,17)
Nahoru