Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 08.01. - 15.01.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 08.01. - 15.01.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 8. 1.

Svátek Křtu Páně/končí doba vánoční

7:30

Za + manžela, dvoje rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu a přízeň

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za vnoučka Vítečka, Jiřího Bradáče a Františka Beneše

18:00

Za + Simona Pospíchala

Pondělí 9. 1.

7:00

Za + papeže Benedikta XVI.

Úterý 10. 1.

Mše svatá ráno nebude

17:00

Pouť Nový Jeruzalém s hlavním celebrantem a kazatelem P. Josefem Havelkou, farářem z Měřína

Středa 11. 1.

7:00

Za rodiče Rosovy a Práškovy a živou a + rodinu Rosovu, Práškovu a Cahovu

17:00

Mše svatá Kochánov

17:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 12. 1.

7:00

Na úmysl dárce

8:00

Setkání seniorů ve farním sále

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Večeřovu

18:00

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sál

Za rod Pohanků a odpuštění hříchu hněvu, rouhání a nenávisti

Pátek 13. 1.

8:00

Za rodiče Jurovy a bratra Aloise, živou + rodinu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Zajednotlivé členy Mařenek, Boží vedení a požehnání

Sobota 14. 1.

7:00

Za + rodiče, prarodiče Koukalovy, Marii Oulehlovu a Boží ochranu pro celou rodinu

18:00

Za Antonína Jana, děti, Josefa Slabého, všechny živé a + z rodiny Janovy, Jirákovy, Kadelovy, poděkování a na vlastní úmysl

Neděle 15. 1.

2. v mezidobí

 

7:30

Za živou + rodinu Šitkovu a Kosourovu, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za rodiče, živou a + rodinu a duše v očistci

10:30

Za naše farní společenství

11:30

Křest VM: Zdeněk Nevrtal

18:00

Za + rodiče Prachařovy a Čermákovy, + syna Jana, duše v očistci s prosbou o požehnání a ochranu pro celou rodinu.

 

Farní oznámení

V úterý během celého roku nebudou bývat ranní mše svaté v 7:00!!!!!

Úřední hodiny ve farní kanceláři v roce 2023: Pondělí 8:00 – 10:00, středa 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00 a pátek 9:00 – 11:00(úterý a čtvrtek je neúřední den).

Ve čtvrtek 12. ledna v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů.

 V těchto dnech probíhá Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou Žďár nad Sázavou. Děkujeme všem vedoucím skupinek a koledníkům, kteří se v těchto dnech zapojili a děkujeme také všem dárcům. V případě, že by někoho z Vás nezastihli koledníci doma a chtěli byste přispět, můžete svůj příspěvek v úředních hodinách přinést v tomto týdnu do farní kanceláře.

Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma v kostele sv. Mikuláše budou probíhat od středy 11. ledna vždy před ranní mši svatou.

V neděli 15. ledna v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

 

Nedělní liturgie

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?“
Ježíš mu však řekl: „Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“ A tak mu vyhověl.
Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“ Mt 3,13-17

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 8. 1.

Svátek Křtu Páně/ končí doba vánoční

9:45

Na úmysl dárce

Čtvrtek 12. 1.

17:00

Mše svatá pro děti Horní Bory: Za rodiče Zástěrovy, Kališovy, celou přízeň a duše v očistci

Po mši svaté bude nácvik ministrantů a scholy a pak společný program pro děti do 19:00.

Pátek 13. 1.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá Dolní Bory: Za Vladimíra Homolu, rodiče a rodiče Holoubkovy a Brodských

Neděle 15. 1.

2. v mezidobí

9:45

Za Stanislava Ďáska, sestru Janu a jejich rodiče

 

Farní oznámení

V úterý 10. ledna v 17:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na pouť Nového Jeruzaléma. Hlavním celebrantem a kazatelem bude P. Josef Havelka, farář v Měříně.

V těchto dnech probíhá Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou Žďár nad Sázavou. Děkujeme všem vedoucím skupinek a koledníkům, kteří se v těchto dnech zapojili a děkujeme také všem dárcům.

Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM v roce 2023: Pondělí 8:00 – 10:00, středa 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00 a pátek 9:00 – 11:00(úterý a čtvrtek je neúřední den).

V neděli 15. ledna v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

 Příprava na první svaté přijímání ve farnosti Bory v roce 2023 bude probíhat jednou za 14 dní před dětskou mší ve čtvrtek za účasti dětí i rodičů. Příprava bude zahájena ve čtvrtek 9. března 2023 v 16:00 na faře a v 17:00 mší svatou pro děti. Po mši zveme děti na program na faru. Součástí přípravy bude i společný víkend s dětmi z našich ostatních farností. První svaté přijímání je naplánované na neděli 28. května 2023.

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 8. 1.

Svátek Křtu Páně/ končí doba vánoční

8:00

Za rodiče Horkých a živou a + přízeň

Středa 11. 1.

17:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 13. 1.

17:30

Za rodiče Králíčkovy a syna, rodiče Žváčkovy, dceru a přízeň

Neděle 15. 1.

2. v mezidobí

8:00

Za Marii Kunčarovu, manžela, jejich sourozence, syna a rodiče Sýkorovy

a Kunčarovy

  

Farní oznámení

V úterý 10. ledna v 17:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na pouť Nového Jeruzaléma. Hlavním celebrantem a kazatelem bude P. Josef Havelka, farář v Měříně.V těchto dnech probíhá Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou Žďár nad Sázavou. Děkujeme všem vedoucím skupinek a koledníkům,  kteří se v těchto dnech zapojili a děkujeme také všem dárcům.

Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM v roce 2023: Pondělí 8:00 – 10:00, středa 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00 a pátek 9:00 – 11:00(úterý a čtvrtek je neúřední den).

V neděli 15. ledna v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

 Příprava na první svaté přijímání ve farnosti Netín v roce 2023 bude probíhat jednou za 14 dní v pátek za účasti dětí i rodičů. Příprava bude zahájena v pátek 3. března 2023 v 17:30 mší svatou pro děti v kostele a po ní bude pokračovat na faře. Součástí přípravy bude i společný víkend s dětmi z našich ostatních farností. První svaté přijímání je naplánované na neděli 21. května 2023.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bůh oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není.
(Řím 4,17)
Nahoru