Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 6.11- 13.11.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 6.11- 13.11.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 6. 11.

32. v mezidobí

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za sestru Marii, synovce Josefa, rodinu Ondráčkovu a duše v očistci

10:30

Za Aloise Rozmarina, jeho rodiče, duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro živé rodiny

11:30

Křty VM: Julie Hermany, Jonáš Krča, Matyáš Skryja

18:00

Za rodinu Dvořákovu a Fňukalovu, rodiče Brabcovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Pondělí 7. 11.

7:00

Za + kněze, biskupy a jáhny brněnské diecéze

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 8. 11.

7:00

Za + Marii Tůmovu a živou a + rodinu Tůmovu a Bártovu

13:00

Pohřební mše svatá: Za + Helenu Chalupovu / uložení pak do rodinného hrobu na hřbitově v Dolních Borech/

Středa 9. 11.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

7:00

Za Jana Malce z Martinic a duše v očistci

10:00

Mše svatá v DPS

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 10. 11.

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

7:00

Za P. Šikulu a rodiče

18:00

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sále

Za živou a + rodinu Kratochvílovu a Muchovu a duše v očistci

Pátek 11. 11.

Památka

sv. Martina, biskupa

8:00

Na poděkování za 55. let společného života a za živou a + rodinu Střechovu a Klímovu

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za dvoje rodiče, bratra, švagra, švagrovou a jejího tatínka a za maminku Ludmilu Dvořákovu, živé a + rodiny Kališovy a Musilovy a duše v očistci

Sobota 12. 11.

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

7:00

Za + rodiče Stockingerovy, + syna Pavla a vnučku Hanu

18:00

Za + Ludmilu Zemanovu, její + rodiče a sourozence, všechny živé a + z rodiny Teplých a duše v očistci

Neděle 13. 11.

33. v mezidobí/

Sbírka na podporu katolických médií vyhlášená ČBK

7:30

Za + Leopolda Skryju, rodiče, sourozence a duše v očistci

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za živou a + rodinu Dvořákovu a Chalupovu s prosbou o Boží požehnání a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Martinice

11:30

Křty VM: Damián Večeřa a Tomáš Hrabálek

18:00

Za živou a + rodinu Rybovu, + Vladislavu Čermákovu a duše v očistci

  

Farní oznámení

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Děkujeme všem rodinám, které během vzpomínky na všechny naše zemřelé zapálily svíčku a pomodlily se u opuštěných hrobů, o které se už nikdo nestará.

Děkujeme také všem, kdo se v našich farnostech starají o kněžské hroby.

V sobotu 12. listopadu se koná děkanátní setkání varhaníků.

Na konci listopadu chystáme farní víkend pro děti. Proběhne 25. – 27. listopadu v Heřmanově. Zveme všechny školáky. Bližší informace připravujeme.

Fotografie z biřmování ve Velkém Meziříčí a Netíně si stále můžete vybrat a zakoupit ve Fotoateliéru Bradáčová ve VM.

 

Nedělní liturgie

K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho:
„Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: ‘Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.’ Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí a stejně tak všech sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena.
Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm!“
Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení.
A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Pána ‘Bohem Abrahámovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým’. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“

Lk 20,27-38

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 6. 11.

32. v mezidobí

9:30

Svatomartinský průvod vychází od obecního úřadu

9:45

Poutní mše svatá Horní Bory: Za Františka Filipa, rodiče Filipovy, Michalovy a Boží ochranu

Pátek 11. 11.

Památka sv. Martina, biskupa

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za živou a + rodinu Karmasinovu a Kučerovu

Neděle 13. 11.

33. v mezidobí/Sbírka na podporu katolických médií

9:45

Za rodinu Fňukalovu, vnučku Marušku a Františka Beneše

 

Farní oznámení

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívi-li někdo hřbitov a pomodlí se třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Děkujeme všem rodinám, které během vzpomínky na všechny naše zemřelé zapálily svíčku a pomodlily se u opuštěných hrobů, o které se už nikdo nestará.

Děkujeme také všem, kdo se v našich farnostech starají o kněžské hroby.

Na konci listopadu chystáme farní víkend pro děti. Proběhne 25. – 27. listopadu v Heřmanově. Zveme všechny školáky. Bližší informace připravujeme.

Fotografie z biřmování ve Velkém Meziříčí a Netíně si stále můžete vybrat a zakoupit ve Fotoateliéru Bradáčová ve VM.

Od neděle 13. listopadu se v sakristii v kostele v Horních Borech začnou zapisovat úmysly na mše svaté na celý rok 2023, prosím k zapsanému úmyslu do kalendáře připište své telefonní číslo. Děkujeme.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Netín

Neděle 6. 11.

32. v mezidobí

8:00

Za manželku Věru Chalupovu, rodiče Čermákovy a Chalupovy a dva bratry a sestru

Pondělí 7. 11.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Čtvrtek 10. 11.

Památka sv. Lva Velikého, papeže

a učitele církve

17:30

Mše svatá pro děti: Za Bohumíru Vondráčkovu, manžela, syna a celou živou přízeň/od 17:00 bude v kostele ministrantská schůzka a v kapli Klubíčko pro děti.

Pátek 11. 11.

Památka

sv. Martina, biskupa

18:30

Za Marii a Aloise Smejkalovy, dvoje rodiče, rodinu Sklenářovu a celou živou a + přízeň

Neděle 13. 11.

33. v mezidobí/Sbírka na podporu katolických médií

8:00

Za Petra Judu a dvoje rodiče

 

 Farní oznámení

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívi-li někdo hřbitov a pomodlí se třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Děkujeme všem rodinám, které během vzpomínky na všechny naše zemřelé zapálily svíčku a pomodlily se u opuštěných hrobů, o které se už nikdo nestará.

Děkujeme také všem, kdo se v našich farnostech starají o kněžské hroby.

Na konci listopadu chystáme farní víkend pro děti. Proběhne 25. – 27. listopadu v Heřmanově. Zveme všechny školáky. Bližší informace připravujeme.

Fotografie z biřmování ve Velkém Meziříčí a Netíně si stále můžete vybrat a zakoupit ve Fotoateliéru Bradáčová ve VM.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru