Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 9.10. - 16. 10. 2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 9.10. - 16. 10. 2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 9. 10.

28. v mezidobí

7:30

Za manžela, dva syny, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za Josefa Doležala, syna Josefa a Boží ochranu pro rodinu Doležalovu a Plodíkovu

10:30

Za živé a + členy rodiny Ráčkovy a Vokounovy a duše v očistci

18:00

Za živou a + rodinu Stehlíkovu a duše v očistci

Pondělí 10. 10.

7:00

Za Leopolda Krčála, živou a + rodinu Krčálovu a Musilovu a duše v očistci

18:00

Mše svatá Kochánov

18:30

Mše svatá Lavičky

Úterý 11. 10.

7:00

Za Lubomíra Strnada, rodiče, bratra a živou a + rodinu Strnadovu a Pospíšilovu

Středa 12.10.

7:00

Za + rodiče Kafkovy, dva bratry, švagrovou a duše v očistci

17:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 13. 10.

7:00

Na poděkování za 85 let života, + rodiče, + sourozence a duše v očistci

18:00

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sále

Za + Boženu Dvořákovu, manžela, rodiče a sourozence

Pátek 14. 10.

8:00

Za Ludmilu a Boženu Dvořákovy, Františka a Marii Kravalovy, Anastázii Křečkovu a jejich sourozence

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za Marii Grecovu a rodinu Grecovu a Brychtovu

Sobota 15. 10.

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

7:00

Na poděkování za 40 let společného života s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let

18:00

Za rodiče Vaňkovy a Sedláčkovy, živou rodinu a Boží pomoc a ochranu Panny Marie

Neděle 16. 10.

29. v mezidobí

7:30

Na poděkování s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

9:00

Za farníky

10:30

Za rodinu Horkých a Boží pomoc a ochranu

11:30

Křty VM: Amálie Marková, Jakub David, Dominika Náplavová, Albert Pátek

18:00

Za Annu a Josefa Blahovy, jejich rodiče a sourozence, živou rodinu a duše v očistci

19:00

Večer chval v kostele sv. Mikuláše

 

Farní oznámení

Od pátku 7. října opět začal sportovní kroužek pro děti “Farní kolečko“.  Zveme všechny děti ve věku cca od 5 – 11 let. Kroužek se bude konat vždy v pátek v čase 15:45 – 16:45 hodin v tělocvičně ZŠ Sokolovská.

Ve čtvrtek 13. října v 18:00 v kostele sv. Petra a Pavla ve Křoví jste zváni na pouť Nového Jeruzaléma.

V neděli 16. října v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

V sobotu 22. října od 9:00 do 12:00 ve Špitálku ve Velkém Meziříčí se koná děkanátní setkání lektorů, hostem a přednášejícím bude P. Petr Karas, farář z Dolních Bojanovic.

V neděli 23. října bude misijní neděle, v tento den je vyhlášená sbírka na misie.

Svátost nemocných se bude udělovat v neděli 23. října v 16:00 při mši svaté v kostele sv. Mikuláše, od 15:00 bude možnost přijmout svátost smíření.

V sobotu 5. listopadu pojedeme na výlet s ministranty do Moravského krasu, zajištujeme společně cestu autobusem.

 

Nedělní liturgie

Text opět navazuje na předchozí neděle (víra jako hořčičné zrno, postavení služebníků Lk 17,5-10). Malomocní se nesměli přiblížit zdravému člověku, nesměli do města. Samaritán byl navíc cizinec, se kterým se Židé běžně nestýkali. Deset je odkaz na Desatero, tedy Zákon.

 Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samařskem a Galilejí. Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl Ježíšovi k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“

Lk 17, 11-19

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 9. 10.

28. v mezidobí

9:45

Za rodinu Ochranovu, Mejzlíkovu, Blažkovu a Boží požehnání pro celou rodinu

Pátek 14. 10.

13:00

Pohřební mše svatá Horní Bory: Za + Ludmilu Dřímalovu z Radenic

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za rodiče Tomanovy, duše v očistci a živou a + přízeň

Neděle 16. 10.

29. v mezidobí

9:45

Za rodinu Kelnerovu, rodiče Pavelkovy, syna a manželku a rodiče Kujalovy

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 13. října v 18:00 v kostele sv. Petra a Pavla ve Křoví jste zváni na pouť Nového Jeruzaléma.

V neděli 16. října v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

V sobotu 22. října od 9:00 do 12:00 ve Špitálku ve Velkém Meziříčí se koná děkanátní setkání lektorů, hostem a přednášejícím bude P. Petr Karas, farář z Dolních Bojanovic.

V neděli 23. října bude misijní neděle, v tento den je vyhlášená sbírka na misie.

Svátost nemocných se bude udělovat v neděli 23. října v 9:45 při mši svaté v kostele v Horních Borech.

V sobotu 5. listopadu pojedeme na výlet s ministranty do Moravského krasu, zajištujeme společně cestu autobusem. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 9. 10.

28. v mezidobí

8:00

Za Petra a Leopolda Kunčarovy, rodiče Vítkovy a Kratochvílovy

Pondělí 10. 10.

18:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 13. 10.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Marii Poulovu a Josefa Bratránka a živou a + přízeň

Pátek 14. 10.

18:30

Za rodiče Michalovy, Hladíkovy a celou živou a + přízeň

Sobota 15. 10.

10:00

Mše svatá s udělováním svátosti biřmování: Za biřmovance

Neděle 16. 10.

29. v mezidobí

8:00

Za Annu a Josefa Ekslerovy a celou přízeň

 

 Farní oznámení

 Ve čtvrtek 13. října bude dětská mše svatá, od 17:00 bude v kostele ministrantská schůzka a v kapli Klubíčko pro děti.

Ve čtvrtek 13. října v 18:00 v kostele sv. Petra a Pavla ve Křoví jste zváni na pouť Nového Jeruzaléma.

V neděli 16. října v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

V sobotu 22. října od 9:00 do 12:00 ve Špitálku ve Velkém Meziříčí se koná děkanátní setkání lektorů, hostem a přednášejícím bude P. Petr Karas, farář z Dolních Bojanovic.

V neděli 23. října bude misijní neděle, v tento den je vyhlášená sbírka na misie.

Svátost nemocných se bude udělovat v neděli 23. října v 8:00 při mši svaté v kostele v Netíně.  

V sobotu 5. listopadu pojedeme na výlet s ministranty do Moravského krasu, zajištujeme společně cestu autobusem. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Ježíš je Mesiáš.
(Sk 5,42)
Nahoru