Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 5.5. - 12.5.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 5.5. - 12.5.2019

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 5. 5.

3. velikonoční

 

7:30

Za farníky

9:00

Za živou a + rodinu Kosourovu a Šitkovu a duše v očistci

10:30

Mše svatá se křty dětí – Eliška Skryjová a Šárka Rösslerová Za + Petra Kuřátka a živou a + rodinu

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za rodinu Hublovu ze Lhotek

Pondělí 6. 5.

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze

a mučedníka

7:00

Na poděkování za Boží požehnání a pomoc

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:30

Mše svatá Hrbov

Úterý 7. 5.

7:00

Za + rodiče Pospíšilovy a bratry, celou živou a + přízeň a ochranu Panny Marie

Středa 8. 5.

Panny Marie, Prostřednice všech milostí

7:00

Za rodinu Oulehlovu, jejich sourozence, Boženu Sojkovu a na poděkování

Čtvrtek 9. 5.

7:00

Za Ferdinanda Hladkého, rodiče, sourozence a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Skryjovu

12:00

Pohřební mše svatá: Za + Vilemínu Doležalovu

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola,  17:00 schůzka ministrantů Za + manžela, jeho sestru, rodiče, švagra, živou rodinu a přízeň

Pátek 10. 5.

8:00

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Ladislava Halámka

13:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za + Zdislavu a Jana Slámovy a na poděkování za přijatá dobrodiní

a víru v rodině

Sobota 11. 5.

7:00

Za Anežku Bambulovu a rodiče, rodinu Klímovu a duše v očistci

18:00

Za živou a + rodinu Rybovu a duše v očistci

Neděle 12. 5.

4. velikonoční/ v naší farnosti

1. svaté přijímání/ Den modliteb

za povolání k duchovnímu stavu

7:30

Za rodiče Černých a Havlíčkovy, sestru Marii a Boženu a za živou a + rodinu

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá s 1. svatým přijímáním našich dětí Za + rodiče Kratochvílovy, na poděkování za 79. let života zetě Františka, živé a + příbuzné, + Jiřího Kudrnu a rodiče a duše v očistci

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za Stanislava Vondráčka, dvoje rodiče, tři bratry, švagra, vnuka Jana a duše v očistci

 

Farní oznámení

Dnes v neděli večer 5. května  v 19:00 proběhne porada na organizování Noci kostelů (24. 5.)

V úterý 7. května pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.,

Ve čtvrtek 9. května proběhne od 8:00 na faře setkání seniorů; 6. přikázání .

V sobotu 11. května v 8:30 bude nácvik na první svaté přijímání a zpovídání dětí a rodičů.

V sobotu 22. června bude v Praze kněžské svěcení našeho farníka jáhna Jaroslava Mrni. Z farnosti bude vypraven autobus, cena za osobu 300 Kč. Zájemci hlaste se společně se zaplacením ve farní kanceláři.

Na nástěnce najdete vyučtování farnosti za rok 2018.

Zveme kluky a holky ve věku od 6. do 13. let na farní tábor „Dobrodružství Cyrila a Metoděje“ na faře v Netíně  ve dnech 4. – 9. 8. 2019. Více informací najdete na plakátku v nástěnce a na internetových stránkách farnostiVelké Meziříčí.

Z nedělní liturgie

…Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli mu: „Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty byl totiž oblečen jen nalehko - a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí - nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť s rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a (vedle) chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, (bylo jich) stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání. Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě více než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“ Podruhé se ho zeptal: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno - ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce! Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: „Následuj mě!“ Jan 21,1-19

Bůh využívá naši slabosti, abychom mohli růst. Ten, který měl hlad, učedníky zve ke společné snídani. Ano, Bůh potřebuje naši ochotu vzdát kusu ze své pýchy, svého tvrdého srdce, aby nás sám obdaroval. Petr slyší, nepotřebuji tvoji dokonalost, ale musíš růst v lásce. Jsi slabý, ale musíš růst v lásce. Podle jednoho příběhu probíhá život ve čtyřech fázích: nejprve se učíme, pak vyučujme, pak se stahujeme do pozadí a učíme se mlčet, ve čtvrté fázi se učí člověk doprošovat.

.............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 5. 5.

3. velikonoční

9:45

Mše svatá se křtem Terezie Cahové Za hasiče

Čtvrtek 9. 5.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Blahoslava Kabrdu, rodiče, rodiče Bradáčovy, Severinovy a Širokých

Pátek 10. 5.

18:00

Dolní Bory: Za Oldřicha Zástěru, rodiče a rodiče Vrbkovy

Neděle 12. 5.

4. velikonoční

9:45

Mše svatá s představením dětí před 1. svatým přijímáním: Za Františka Filipa, rodiče, rodiče Michalovy a duše v očistci

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 9. května v 17:00 na faře pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

V neděli 12. května v 10:45 v kostele bude další katecheze pro rodiče dětí, které půjdou k 1. svatému přijímání. 

Zveme kluky a holky ve věku od 6. do 13. let na farní tábor „Dobrodružství Cyrila a Metoděje“ na faře v Netíně  ve dnech 4. – 9. 8. 2019. Více informací najdete na plakátku v nástěnce a na internetových stránkách farnostiVelké Meziříčí.

.............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 5. 5.

3. velikonoční

8:00

Za rodinu Doležalovu a Brabcovu a celou přízeň

Pondělí 6. 5.

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 10. 5.

 

18:30

Za Metoděje a Hedviku Tomanovy, jejich rodiče a sourozence

Neděle 12. 5.

4. velikonoční

8:00

Mše svatá s představením dětí před 1. svatým přijímáním

Za Leopolda Kunčara, syna Petra, rodiče Kunčarovy a Vítkovy

 

Farní oznámení

V středu 8. května  od 9:00 zveme děti a mládež na faru – společné dopoledne; hry a promítání.

Zveme kluky a holky ve věku od 6. do 13. let na farní tábor „Dobrodružství Cyrila a Metoděje“ na faře v Netíně  ve dnech 4. – 9. 8. 2019. Více informací najdete na plakátku v nástěnce a na internetových stránkách farnostiVelké Meziříčí.

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Anděl Páně v noci otevřel dveře žaláře.
(Sk 5,19)
Nahoru