Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 25.9. - 2.10.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 25.9. - 2.10.2022

Farnost Velké Meziříčí  

Neděle 25. 9.

26. v mezidobí

7:30

Na poděkování celé rodiny i příbuzných, za obrácení hříšníků, uzdravení nemocných, útěchu umírajícím a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Šitkovu a Kosourovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Za farníky

11:00

Poutní mše svatá Hrbov

14:30

Pobožnost u kaple sv. Václava u Lhotek (14:00 vycházíme průvodem

ze Lhotek od kapličky)

18:00

Za rodiče Michalovy, manžela, živou a + rodinu Michalovu a Trojanovu a duše v očistci

Pondělí 26. 9.

7:00

Za Marii Vítkovu, její děti a vnoučata a jejího + manžela a ochranu Panny Marie

18:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 27. 9.

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

7:00

Za rodinu Švagrovu a Kesnerovu

Středa 28. 9.

Slavnost sv. Václava, mučedníka

7:30

Za vnuka Václava, + kmotra Václava a všechny milosti, dary Ducha svatého a ochranu Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

9:00

Za rodinu Práškovu

Čtvrtek 29. 9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

7:00

Za živou a + rodinu Charvátovu, Šoltézovu, Herinkovu a duše v očistci

18:00

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sále

Na poděkování za 60 let života a živou + rodinu Krejčovu a Požárovu

Pátek 30. 9.

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

8:00

Za Františka Konečného, syna, dvoje rodiče a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za živou a + rodinu Střechovu a Havlíčkovu a duše v očistci

Sobota 1. 10.

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

7:00

Za pana Merčnika, živou a + rodinu Merčnikovu a Žerdinovu a duše v očistci

18:00

Na společný úmysl

1. Za manžela Františka Chlubnu a rodiče Chlubnovy a Kašparovy

2. za rodinu Rychlých, Fexovu a duše v očistci

3. Antonína Požára, jeho dvě dcery Marii a Helenu, syna Antonína a švagra Miroslava Křehlíka

4. Za Jaroslava Babáka, dvoje rodiče, živou rodinu, sestru Marii a duše v očistci

5. Za rodinu Burgetovu, Dvořákovu a Del Sordo

6. Za + Annu Pavlíkovu a duše v očistci

Neděle 2. 10.

27. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiny Janíkovu, Řezníčkovu a Bachrovu

10:30

Za Boženu a Aloise Neubauerovy, dvoje rodiče a duše v očistci

11:30

Křty VM: Sofie Fadrusová, Květa Burianová, Žaneta Charvátová a Tobiáš Král

18:00

Za Zdeňka Mejzlíka a celou rodinu

 

Farní oznámení

Děkujeme za výzdobu a přípravu letošního poděkování za úrodu.

Rozvrh hodin náboženství ve školách ve školním roce 2022/2023 najdete na internetových stránkách farnosti a v nástěnkách. Druhý stupeň základních škol bude mít náboženství společně ve středy v 14:00 na faře.

Ve středu 28. září nejsou na faře úřední hodiny.

Ve čtvrtky jsou pravidelné dětské mše svaté v 18:00. Přede mší svatou v 16:45 zveme děti do scholy – sraz na faře, na ministrantské schůzky – sraz před kostelem. A také nově otevíráme farní sál pro společná setkávání – zvláště pro maminky s malými dětmi.

O víkendu (30. 9. – 2. 10.) se uskuteční víkend pro biřmovance v Heřmanově. Bohoslužba smíření a příležitost ke zpovědi pro biřmovance, kmotry a farníky bude v pátek 7. 10. od 19:00 v kostele ve VM. Samotné biřmování proběhne v sobotu 8. 10. v 10:00.

V sobotu 1. října je první sobota v Netíně, 17:00 svátost smíření, 18:00 mše svatá.

Od pátku 7. října opět začne sportovní kroužek pro děti “Farní kolečko“.  Zveme všechny děti ve věku cca od 5 – 11 let. Kroužek se bude konat vždy v pátek v čase 15:45 – 16:45 hodin v tělocvičně ZŠ Sokolovská.

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a ještě k tomu přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben.
V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: ‘Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň koneček prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.’ Abrahám však odpověděl: ‘Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.’
Boháč řekl: ‘Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.’
Abrahám odpověděl: ‘Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!’ On však odporoval: ‘Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.’
Odpověděl mu: ‘Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých." Lk 16,19-31

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 25. 9.

26. v mezidobí

9:45

Za Jiřího Dvořáka, manželku a rodiče

Středa 28. 9.

Slavnost sv. Václava, mučedníka

9:45

Mše svatá Horní Bory: Za rodiče Ambrožovy, sourozence a živou a + přízeň

Pátek 30. 9.

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za Františka Mičku a rodiče, rodiče Zikmundovy

a celou přízeň

Neděle 2. 10.

27. v mezidobí

9:45

Za rodiče Květoslavu a Františka Svobodovy, jejich syna Františka a živou a + rodinu Svobodovu a Klusáčkovu

 

Farní oznámení

Ve středu 28. září nejsou na faře ve VM úřední hodiny.

V sobotu 1. října je první sobota v Netíně, 17:00 svátost smíření, 18:00 mše svatá.

O víkendu (30. 9. – 2. 10.) se uskuteční víkend pro biřmovance v Heřmanově. Bohoslužba smíření a příležitost ke zpovědi pro biřmovance, kmotry a farníky bude v pátek 7. 10 od 19:00 v kostele ve VM. Samotné biřmování proběhne v sobotu 8. 10. v 10:00.

Rozvrh hodin náboženství ve školách a na faře ve školním roce 2022/2023 najdete na internetových stránkách farnosti VM a ve vývěskách v kostelech.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 25. 9.

26. v mezidobí

8:00

Mše svatá s poděkováním za úrodu: Za Bohumila Smejkala, rodiče, sourozence a duše v očistci

Středa 28. 9.

Slavnost sv. Václava, mučedníka

8:00

Za Jarmilu a Václava Hladíkovy, vnuka Lukáše Hladíka a celou živou a + přízeň

13:30

Křest Veronika Pagáčová

14:00

Farní den

Čtvrtek 29. 9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Ambrožovy a syny

Pátek 30. 9.

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

18:30

Za Věru a Josefa Dvořákovy, jejich rodiče a živou + přízeň

Sobota 1. 10.

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše/1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 2. 10.

27. v mezidobí

8:00

Za Josefa Šitku, rodiče a živou a + přízeň

11:30

Křest Žaneta Marie Pejchalová

 

Farní oznámení

Ve středu 28. září o slavnosti sv. Václava zveme od 14hodin na tradiční farní den, prosím rezervujte si čas v kalendáři na toto milé farní setkání. Budeme rádi, když přineste něco slaného nebo sladkého k pohoštění. Ranní mše v tento den bude v 8:00.

Ve středu 28. září nejsou na faře úřední hodiny.

Ve čtvrtek 29. září v 17:30 zveme na dětskou mši svatou, v 16:45 bude v kostele ministrantská schůzka a v 17:00 v kapli Klubíčko pro děti.

O víkendu (30. 9. – 2. 10.) se uskuteční víkend pro biřmovance v Heřmanově. Bohoslužba smíření a příležitost ke zpovědi pro biřmovance, kmotry a farníky bude v pátek 7. 10 od 19:00 v kostele ve VM. Samotné biřmování proběhne v Netíně v sobotu 15. 10. v 10:00.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru