Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 18.09. - 25.09.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 18.09. - 25.09.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 18. 9.

25. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Vlachovu, Kališovu, Vaňkovu, celou přízeň a duše

v očistci

9:00

Mše svatá s poděkováním za úrodu: Za manžela, rodiče Svobodovy, bratra Jana, prarodiče a duše v očistci

10:30

Za farníky

11:30

Křty VM: Amálie Honková, Josefína Mičková, Filip Havlíček

18:00

Za manžela Antonína Jana, všechny živé a + z rodiny Janovy, Vávrovy, Paclíkovy, na poděkování a vlastní úmysl

Pondělí 19. 9.

7:00

Za rodiče Práškovy, Rosovy, živou a + rodinu Práškovu, Rosovu, Cahovu a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Zdeňka Páleníčka

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř – zámek

18:00

Mše svatá Hrbov

18:00

Mše svatá a setkání III. řádu Karmelu

Úterý 20. 9.

Památka sv. Ondřeje a druhů, mučedníků

 7:00

Za živou a + rodinu Mejzlíkovu, Studených a duše v očistci

Středa 21. 9.

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

7:00

Za Jiřinu Přibylovu a rodiče

17:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 22. 9.

7:00

Za Ladislava Pospíšila, Josefa Požára, živé a + příbuzné a Boží pomoc a ochranu pro rodinu

18:00

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sále

Za Jana Dvořáka, + rodinu Dvořákovu, rodiče Markovy a + dceru s manželem a syna.

Pátek 23. 9.

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

8:00

Za Stanislava Malce, dvoje rodiče a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za Stanislava Rosu a živé a + členy rodiny Rosovy a Dohnalovy a duše v očistci

Sobota 24. 9.

7:00

Za Václava Kubíčka a duše v očistci

12:00

Svatba Oslavice: Jiří Vrábel a Klára Maloušková

16:00

Svatováclavská mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Za manžela Jiřího, rodiče Říhovy a Chvátalovy a + přízeň

Neděle 25. 9.

26. v mezidobí

7:30

Na poděkování celé rodiny i příbuzných, za obrácení hříšníků, uzdravení nemocných, útěchu umírajícím a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Šitkovu a Kosourovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Za farníky

11:00

Poutní mše svatá Hrbov

14:30

Pobožnost u kaple sv. Václava u Lhotek (ve 14:00 vycházíme průvodem

ze Lhotek od kapličky)

18:00

Za rodiče Michalovy, manžela, živou a + rodinu Michalovu a Trojanovu a duše v očistci

  

Farní oznámení

Rozvrh hodin náboženství ve školách ve školním roce 2022/2023 najdete na internetových stránkách farnosti a v nástěnkách. Druhý stupeň základních škol bude mít náboženství společně ve středy v 14:00 na faře.

V neděli 18. září v 19:00 v kostele zveme na večer chval.

Ve čtvrtky jsou pravidelné dětské mše svaté v 18:00. Přede mší svatou v 16:45 zveme děti do scholy – sraz na faře, na ministrantské schůzky – sraz před kostelem. A také nově otevíráme farní sál pro společná setkávání – zvláště pro maminky s malými dětmi.

Ve čtvrtek 22. září v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů.

V pátek 23. září v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: ‘Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství! Správcem už dál být nemůžeš.’
Správce si řekl: ‘Co si počnu, když mě můj pán zbavuje správcovství? Kopat neumím, žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali k sobě do domu, až budu zbaven správcovství.
Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se prvního: ‘Kolik jsi mému pánovi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto věder oleje.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis, honem si sedni a napiš padesát.’ Pak se zeptal druhého: ‘Kolik ty jsi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto korců pšenice.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.’ Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla.
A já vám říkám: Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste – až ho nebude – byli přijati do příbytků věčných.
Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše?
Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ Lk 16,1-13

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 18. 9.

25. v mezidobí

9:45

Za Jaromíra Novotného a rodiče

Čtvrtek 22. 9.

17:00

Mše svatá pro děti Horní Bory: Za živou a + rodinu Kučerovu, Kovaříkovu, Špačkovu, Kubíkovu, Vencálkovu a sestru Anežku

Pátek 23. 9.

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

18:00

!!!!!!

Výstav NSO a svátost smíření

18:30

!!!!!!

Mše svatá Dolní Bory: Za Anežku a Vladimíra Křížovy, Anežku a Františka Řezníčkovy, jejich rodiče a živou a + rodinu

Neděle 25. 9.

26. v mezidobí

9:45

Za Jiřího Dvořáka, manželku a rodiče

 

Farní oznámení

V neděli 18. září v 19:00 v kostele ve VM zveme na večer chval.

V  pátek 23. září v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

Po čtvrteční mši svaté pro děti bude bývat v kostele v Horních Borech setkání a nácvik ministrantů. Program bude vždy na hodinu.

Rozvrh hodin náboženství ve školách a na faře ve školním roce 2022/2023 najdete na internetových stránkách farnosti VM a ve vývěskách v kostelech. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 18. 9.

25. v mezidobí

8:00

Za Františka Pejchala, manželku a duše v očistci

Pondělí 19. 9.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř – zámek

Pátek 23. 9.

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

17:00!!!!!!

Mše svatá v hrobce Netín: Za rodiče Ambrožovy, jejich děti a duše v očistci

Sobota 24. 9.

16:00

Svatováclavská mše svatá Stránecká Zhoř

Neděle 25. 9.

26. v mezidobí

8:00

Mše svatá s poděkováním za úrodu: Za Bohumila Smejkala, rodiče, sourozence a duše v očistci

 

Farní oznámení

V neděli 18. září v 19:00 v kostele ve VM zveme na večer chval.

V  pátek 23. září v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

Plánujeme farní den, tradičně o slavnosti sv. Václava ve středu 28. září od 14hodin, prosím rezervujte si čas v kalendáři na toto milé farní setkání. Budeme rádi, když přineste něco slaného nebo sladkého k pohoštění. Ranní mše v tento den bude v 8:00.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Ježíš je Mesiáš.
(Sk 5,42)
Nahoru