Farnost Velké Meziříčí

 1. Úvodní stránka
 2. Pořad bohoslužeb
 3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 11.09. - 18.09.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 11.09. - 18.09.2022

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 11. 9.

24. v mezidobí

7:30

Za rodiče Hugovy, Večeřovy, bratra Jaroslava a tetu Růženu

9:00

Za farníky

10:30

Na poděkování

11:30

Křty VM: Viktorie Františka Pavlišová, Klára Andělová, Monika Čermáková, Eliška Mikulášková

12:30

Žehnání hasičského auta na hřišti v Mostištích

18:00

Za Terezii Střechovu, Scholastiku Kuklovu, Františka Anděla, Milana Kašpara a duše v očistci

Pondělí 12. 9.

7:00

Za uprchlíky a lidi bez domova

18:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 13. 9.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa

a učitele církve

 7:00

Na vlastní úmysl

Středa 14. 9.

Svátek Povýšení svatého kříže

7:00

Poutní mše svatá ve Špitálku!!!: Za rodiče Němcovy, děti Ladislava

a Zdenku a zetě Jaroslava a živou rodinu Burianovu

8:00 -11:30 výstav NSO a tichá adorace v kostele spojená s modlitbami

za Ukrajinu (zapisujte se prosím vzadu na stolku do připraveného archu)

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 15. 9.

Památka Panny Marie Bolestné

8:30

!!!!!

Rekolekční mše svatá: Za živou a + rodinu Horkých, celou přízeň a duše

v očistci (mše svatá v 7:00 nebude)

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele, 16:45 společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sále

Za rodinu Zrůstovu, Zbyňka Pácala a celou rodinu

Pátek 16. 9.

Památka

sv. Ludmily, mučednice

8:00

Za + Boženu a Ludmilu Dvořákovy, rodiče a sourozence

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za živé a + z rodiny Mejzlíkovy, Hladíkovy, Rozmarýnovy a Krejčovy,

za uzdravení a Boží ochranu

Sobota 17. 9.

7:00

Za Josefa Koloucha, sourozence, rodiče a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Markéta Kuřitková a Marek Sedláček

18:00

Za Jaroslava Pejchala, dvoje rodiče, živou a + rodinu a duše v očistci

Neděle 18. 9.

25. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Vlachovu, Kališovu, Vaňkovu, celou přízeň a duše

v očistci

9:00

Mše svatá s poděkováním za úrodu: Za manžela, rodiče Svobodovy, bratra Jana, prarodiče a duše v očistci

10:30

Za farníky

11:30

Křty VM: Amálie Honková, Josefína Mičková, Filip Havlíček

18:00

Za manžela Antonína Jana, všechny živé a + z rodiny Janovy, Vávrovy, Paclíkovy, na poděkování a vlastní úmysl

 

Farní oznámení

 •         Rozvrh hodin náboženství ve školách ve školním roce 2022/2023 najdete na internetových stránkách farnosti a v nástěnkách. Druhý stupeň základních škol bude mít náboženství společně ve středy v 14:00 na faře.
 •         Od 1. září rozšiřujeme úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM: Pondělí 8:00 – 10:00, Středa 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00, Pátek 9:00 – 11:00.
 •         Od čtvrtka 15. září začínají opět pravidelné dětské mše svaté v 18:00. Přede mší svatou zveme děti do scholy – sraz 16:45 na faře, na ministrantské schůzky – sraz 17:00 před kostelem. A také nově otevíráme vždy od 16:45 farní sál pro společná setkávání – zvláště pro maminky s malými dětmi.
 •         V úterý 13. září v 18:00 zveme na pouť Nového Jeruzaléma do Pavlova.
 •         V  pátek 16. září v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.
 •         V neděli 18. září v 19:00 v kostele zveme na večer chval.
 •          Ve čtvrtek 22. září v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů.
 •         Od 1. září rozšiřujeme úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM: Pondělí 8:00 – 10:00,

Nedělní liturgie

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“
Pověděl jim tedy toto podobenství: „Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? A když ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim: ʻRadujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.ʼ
Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují.
Nebo která žena, když má deset stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji najde, svolá své přítelkyně i sousedky a řekne jim: ʻRadujte se se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, kterou jsem ztratila.ʼ
Právě tak, říkám vám, mají radost Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil.“ Lk 15,1-10

Výzva k tiché adoraci na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.

Bratři a sestry,

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. Rozhodli jsme se k této aktivitě připojit a prosíme duchovní správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou adoraci na tento úmysl alespoň tam, kde se na svátek Povýšení svatého Kříže koná mše svatá anebo tam, kde je k dispozici kněz, jáhen či pověřená osoba k vystavení Nejsvětější svátosti. Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpění a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír.

Mons. Jan Graubner, předseda ČBK spolu s biskupy českých a moravských diecézí

 

Farnost Bory

Neděle 11. 9.

24. v mezidobí

9:45

Za Stanislava Beneše, snachu Evu, rodiče a duše v očistci

Pátek 16. 9.

Památka

sv. Ludmily, mučednice

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za Jaroslava Dřímala, rodinu Královu, Dřímalovu

a Petra Ženatého

Neděle 18. 9.

25. v mezidobí

9:45

Za Jaromíra Novotného a rodiče

 

Farní oznámení

 •         Od 1. září rozšiřujeme úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM: Pondělí 8:00 – 10:00, Středa 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00, Pátek 9:00 – 11:00.
 •         V úterý 13. září v 18:00 zveme na pouť Nového Jeruzaléma do Pavlova.
 •         V  pátek 16. září v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.
 •         V neděli 18. září v 19:00 v kostele ve VM zveme na večer chval.
 •         Rozvrh hodin náboženství ve školách a na faře ve školním roce 2022/2023 najdete na internetových stránkách farnosti VM a ve vývěskách v kostelech.
 •         Děkujeme všem, za jakoukoliv pomoc a službu při dolnoborské pouti v neděli 4. září.

 

Farnost Netín

Neděle 11. 9.

24. v mezidobí

11:00!!!!!!!

Za rodiče Němcovy, dceru a syna a rodiče Roušovy

Pondělí 12. 9.

18:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 15. 9.

Památka Panny Marie Bolestné

17:30

Mše svatá pro děti: Za děti, školáky, jejich rodiče, učitele a vychovatele

Pátek 16. 9.

Památka sv. Ludmily, mučednice

18:30

Za rodinu Brabcovu a Doležalovu a celou přízeň

Neděle 18. 9.

25. v mezidobí

8:00

Za Františka Pejchala, manželku a duše v očistci

 

Farní oznámení

 •         Od 1. září rozšiřujeme úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM: Pondělí 8:00 – 10:00, Středa 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00, Pátek 9:00 – 11:00.
 •         V úterý 13. září v 18:00 zveme na pouť Nového Jeruzaléma do Pavlova.
 •         Ve čtvrtek 15. září bude první dětská mše svatá, už od 17:00 budou v kostele bývat ministrantské schůzky a v kapli Klubíčko pro děti. Dětské mše budou každý druhý týden.
 •         V  pátek 16. září v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.
 •         V neděli 18. září v 19:00 v kostele ve VM zveme na večer chval.
nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru