Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 28.08. - 04.09.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 28.08. - 04.09.2022

Farnost Velké Meziříčí  

Neděle 28. 8.

22. v mezidobí

7:30

Za + Annu Dvořákovu, sourozence a rodiče

Po mši svaté novokněžské požehnání P. Jana Kříže

9:00

Za živé a + členy rodiny Rousovy, Pačískovy, Vaňkovy a Malouškovy, na poděkování za udělená dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a požehnání

Po mši svaté novokněžské požehnání P. Jana Kříže

10:30

Za Ludvíka Krejčího, jeho rodiče a celou + a živou přízeň

Po mši svaté novokněžské požehnání P. Jana Kříže

11:30

Křty VM: Klára Marková

18:00

Za Jaroslava Drápelu, Růženu Doležalovu, rodinu Lorencovu s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

Pondělí 29. 8.

Památka Umučení sv. Jana Křtitele

7:00

Za Boží milosrdenství pro živé a + z rodiny

Úterý 30. 8.

 7:00

Za + Jiřího Bradáče s prosbou o Boží pomoc a ochranu a zachování víry v rodině

Středa 31. 8.

7:00

Za živou a + rodinu Chytkovu s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Čtvrtek 1. 9.

7:00

Za farníky

!!!!! 19:00 – 21:00 Svátost smíření v kostele (přesunuto z pátku 2. 9.)!!!!!

Pátek 2. 9.

1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za + manžela a celou živou rodinu

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za Ludmilu Vodovu, bratra a jejich rodiče

Sobota 3. 9.

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve/ 1. v měsíci

7:00

Za Marii a Františka Zezulovy, dvoje rodiče a syna Miroslava

11:00

Svatba VM: David Novotný – Kateřina Němcová

13:00

Svatba VM: Jan Skryja – Adéla Strnadová

18:00

Na společný úmysl

1. Za Bohumila Pazderu, manželku Marii, duše v očistci a požehnání pro živou rodinu

2. Za Evu a Bohuslava Kolářovy, dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci

3. Za rodinu Pavlíkovu, Dvořákovu a Konvičkovu

4. Za živou a + rodinu Zezulovu a Bradáčovu a duše v očistci

5. Za Zdeňka Horáka, sestru Růženu, bratra Ludvíka a rodinu Horákovu a Lorencovu

6. Na poděkování za 60 let manželství, Boží požehnání pro děti a jejich rodiny a duše v očistci

Neděle 4. 9.

23. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Na poděkování za dar života a Boží požehnání s prosbou o Boží milosti do dalších let

10:30

Mše svatá s požehnání do nového školního roku: Za ministranty, školáky, studenty a jejich učitele, katechety a vychovatele

(při mši svaté proběhne žehnání aktovek školákům)

11:30

Obnova manželského slibu při výročí 60. let společného života pro manžele Karla a Alenu Vidlákovy a Karla a Boženu Krejčovy

18:00

Za rodiče Smejkalovy a syna, rodiče Šanderovy a syny a duše v očistci

  

Farní oznámení

V neděli 28. srpna v 19:00 na faře bude setkání spolku Ludmila.

Rozvrh hodin náboženství ve školách a na faře ve školním roce 2022/2023 najdete na internetových stránkách farnosti a ve vývěskách od 1. září.

Ve čtvrtek 1. září bude pravidelná návštěva nemocných.

V pátek 2. září zveme v 17:00 na mši svatou, kde budeme blahopřát otci Jiřímu, otci Janovi a jáhnu Jiřímu k jejich narozeninám. Po mši svaté zveme všechny na setkání meziříčských, netínských a borských farníků na farním dvoře, spojené s občerstvením a hrami pro děti. Budeme rádi, když přinesete slané a sladké pečivo, které převezmeme přede mší svatou na faře. Těšíme se na společné setkání.

V sobotu 3. září je první sobota v Netíně, v 17:00 svátost smíření a 18:00 mše svatá.

V neděli 4. září odpoledne proběhne v Brně Benefiční koncert na podporu salesiánských misií v Bulharsku. Více informací na plakátku.

V neděli 18. září při mši svaté v 9:00 poděkujeme za úrodu. Prosíme o přípravu klásků a kytiček.

 

Nedělní liturgie

Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor.
On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim tedy toto poučení: „Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být od něho pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti: ‘Uvolni mu místo!’ Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo.
Ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: ‘Příteli, pojď si sednout dopředu!’ To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
Svému hostiteli pak řekl: „Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo odměny. Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé.
A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých.“

Lk 14,1.7-14

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 28. 8.

22.v mezidobí

9:45

Za Marii a Josefa Bláhovy, dvoje rodiče, bratra Josefa a rodinu Bláhovu

Čtvrtek 1. 9.

!!!!!!17:00

Výstav NSO a svátost smíření před poutí

!!!!!!18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za rodiny Kujalovy a Markovy a duše v očistci

(úmysl přesunutý z pátku 2. 9.2022)

Neděle 4. 9.

23.v mezidobí

10:00

Poutní mše svatá v Dolních Borech s poděkováním za úrodu a s požehnáním do nového školního roku: Za Marii Prokopovu a rodiče

(při mši svaté proběhne žehnání aktovek školákům)

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 1. září bude pravidelná návštěva nemocných.

V pátek mše svatá v Dolních Borech nebude.

V pátek 2. září zveme v 17:00 na mši svatou, kde budeme blahopřát otci Jiřímu, otci Janovi a jáhnu Jiřímu k jejich narozeninám. Po mši svaté zveme všechny na setkání meziříčských, netínských a borských farníků na farním dvoře, spojené s občerstvením a hrami pro děti. Budeme rádi, když přinesete slané a sladké pečivo, které převezmeme přede mší svatou na faře. Těšíme se na společné setkání.

V sobotu 3. září je první sobota v Netíně, v 17:00 svátost smíření a 18:00 mše svatá.

V neděli 4. září v 10:00 v Dolních Borech zveme na poutní mši svatou s poděkováním za úrodu.  Průvod vychází v 9:45 od kostela sv. Martina (ministranti, rodiče, děti) a 9:50 od obecního úřadu (hasiči a ministranti). Prosíme zástupce obcí o přípravu dožínkových věnců a kytiček z klásku.

Rozvrh hodin náboženství ve školách a na faře ve školním roce 2022/2023 najdete na internetových stránkách farnosti VM a ve vývěskách od 1. září 2022.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 28. 8.

22. v mezidobí

8:00

Za Leopolda Kunčara, manželku, syna Leoše, vnuka Petra a přízeň

Čtvrtek 1. 9.

!!!!!!18:30

Za dvoje rodiče, prarodiče a bratra (úmysl přesunutý z pátku 2. 9. 2022)

Sobota 3. 9.

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve/ 1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 4. 9.

23. v mezidobí

8:00

Mše svatá s požehnání do nového školního roku: Za Václava Cejnka a rodiče

(při mši svaté proběhne žehnání aktovek školákům)

  

Farní oznámení

V pátek 2. září zveme v 17:00 na mši svatou, kde budeme blahopřát otci Jiřímu, otci Janovi a jáhnu Jiřímu k jejich narozeninám. Po mši svaté zveme všechny na setkání meziříčských, netínských a borských farníků na farním dvoře, spojené s občerstvením a hrami pro děti. Budeme rádi, když přinesete slané a sladké pečivo, které převezmeme přede mší svatou na faře. Těšíme se na společné setkání.

V pátek mše svatá nebude.

V neděli 11. září 2022 bude mše svatá výjimečně v 11:00. Děkujeme za pochopení.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Ježíš je Mesiáš.
(Sk 5,42)
Nahoru