Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 28.4. - 5.5.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 28.4. - 5.5.2019

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 28. 4.

2. velikonoční/ NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 

7:30

Za děti, živou a + rodinu a duše v očistci

9:00

Za rodiče, rodiny Celých a Lavických a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za + Marii a Josefa Jurkovy a živou a + rodinu Jurkovu a Zemanovu

11:30

Poutní mše svatá Oslavice

11:00

Poutní mše svatá Mostiště

18:00

Za živou a + rodinu Němcovu a Kohoutovu

Pondělí 29. 4.

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

7:00

Za farníky

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:30

Mše svatá Hrbov

18:30

Mše svatá Mostiště

Úterý 30. 4.

7:00

Na poděkování, za rodiny dětí a duše v očistci

10:00

Rozloučení na obřadní síni: Za + Miroslavu Havlíčkovu

Středa 1. 5.

7:00

Na poděkování, za dar víry pro potomky, ochranu Panny Marie a duše v očistci

Čtvrtek 2. 5.

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

7:00

Za rodiče Rosovy,Antonína Práška, živou a + rodinu Práškovu a Cahovu a duše v očistci

 

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola,  17:00 schůzka ministrantů

Za Andělu Šefflovu, rodiče a sourozence

Pátek 3. 5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů/1. v měsíci/

Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za + rodinu Plachetskou a Horákovu a tetu Růženu Bryšovu

13:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za Jaroslava Brodského, rodiče Brodských a Motyčkovy a bratra Františka

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 4. 5.

1. v měsíci

7:00

Za rodiče Kašparovy, jejich syna Josefa, Františka Tlustého a duše v očistci

18:00

Za hasiče

Neděle 5. 5.

3. velikonoční

 

7:30

Za farníky

9:00

Za živou a + rodinu Kosourovu a Šitkovu a duše v očistci

10:30

 

Mše svatá se křty dětí – Eliška Skryjová a Šárka Rösslerová

 Za + Petra Kuřátka a živou a + rodinu

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za rodinu Hublovu ze Lhotek

 

Farní oznámení

V neděli 28. dubna v sakristii se budou vybírat krabičky s postní almužnou.

V neděli 28. dubna v 18:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

V úterý 30. dubna pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Ve čtvrtek 2. května od 9:00 bude pravidelná návštěva nemocných.

V pátek 3. května v 19:30 pokračuje příprava na biřmování pro mladší skupinu.

V sobotu 4. května je I. sobota v měsíci. Autobus pojede v 17:00 od fary ve VM.

V úterý 4. června zveme na pouť seniorů do Neratova a Králík. Cena za dopravu a společný oběd je 450 Kč.

V sobotu 22. června bude v Praze kněžské svěcení našeho farníka jáhna Jaroslava Mrni. Z farnosti bude vypraven autobus, cena za osobu 300 Kč. Zájemci hlaste se společně se zaplacením ve farní kanceláři od pondělí 29. dubna.

Na nástěnce najdete vyučtování farnosti za rok 2018.

Zveme děti ve věku 7 – 12 let na křesťanský tábor „S vírou přes moře“, který se uskuteční na faře v Jimramově od 11. do 18. 8. 2019. Informace a přihlášky naleznete vzadu v kostele na stolečku. Těšíme se na Vás.

Zveme kluky a holky ve věku od 6. do 13. let na farní tábor „Dobrodružství Cyrila a Metoděje“ na faře v Netíně  ve dnech 4. – 9. 8. 2019. Více informací najdete na plakátku v nástěnce a na internetových stránkách farnostiVelké Meziříčí.

 

Z nedělní liturgie

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu. Jan 20,19-31

„Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla – říká želm – nebude dřímat tvůj strážce. Ano, nebude dřímat a spát Izraelův strážce. […] Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, střežit bude tvou duši. Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod nyní i na věky“ (Žl 121,3-4.7-8).

A tento milosrdný Bůh je věrný ve svém milosrdenství. Pavel říká pěkně: Pokud nejsi Bohu věrný, On věrným zůstává, protože nemůže zapřít sám sebe (srov. 2 Tim 2,13). A proto je Bůh naprosto a vždycky věrohodný. Trvale a spolehlivě přítomný. V tom je jistota naší víry. Svěřme se zcela Jemu a zakoušejme radost z toho, že jsme milováni „Bohem milosrdným a milostivým, shovívavým, velmi laskavým a věrným.“ Pap. František.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 28. 4.

2. velikonoční

9:45

Za rodiče Svobodovy, jejich syna Františka a živou a + rodinu Svobodovu a Klusáčkovu

Pátek 3. 5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů/

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za padlé ve světových válkách

Neděle 5. 5.

3. velikonoční

9:45

Za hasiče

 

 Farní oznámení

V neděli 28. dubna v sakristii se budou vybírat krabičky s postní almužnou.

V sobotu 4. května je I. sobota v měsíci. Autobus pojede v 16:40 z Borů.

Na nástěnce najdete vyučtování farnosti za rok 2018.

.............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 28. 4.

2. velikonoční

8:00

Za Bedřicha Svobodu, rodiče, bratry a rodiče Cejnkovy a přízeň

 

Středa 1. 5.

 

15:00

Mše svatá s poutníky ze Sloupu

Čtvrtek 2. 5.

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Královy, syna a celou přízeň

Pátek 3. 5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů/1. v měsíci

18:30

Za rodiče Štěpánkovy, syna, rodiče Maršálkovy a celou přízeň

Sobota 4. 5.

1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 5. 5.

3. velikonoční

8:00

Za rodinu Doležalovu a Brabcovu a celou přízeň

 

Farní oznámení

V neděli 28. dubna v sakristii se budou vybírat krabičky s postní almužnou.

Ve čtvrtek 2. května v 16:15 na faře pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Na nástěnce najdete vyučtování farnosti za rok 2018.

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Já, Bůh, ponižuji strom vysoký a povyšuji strom nízký.
(Ez 17,24)
Nahoru